05 HIRI-LURREN BALIO-GEHITZEAREN GAINEKO ZERGA ARAUTZEN DUEN ORDENANTZA FISKALA

05 ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA

 
I.- XEDAPEN OROKORRAK
1. artikulua.
Toki Ogasunerako Bizkaiko 9/05 Foru Arau eta Hiri-lurren Balio Gehikuntzaren gaineko Zergaren Bizkaiko 8/89 Foru Arauan aurreikusiaren arabera, zerga ezarri eta exijitzen da Ordenantza honek xedatuari jarraituz.

I. DISPOSICIONES GENERALES
Articulo 1.
De acuerdo con lo previsto en la Norma Foral 9/2005 de Bizkaia de Haciendas Locales y en la Norma Foral 8/89 de Bizkaia del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza urbana, se establece y exige el Impuesto conforme a lo dispuesto en la presente Ordenanza.
2. artikulua.
Ordenantza hau udal-mugarte osoan aplikatuko da.
Artículo 2.
La Ordenanza se aplica en todo el término municipal.
II. ZERGA EGITATEA
3. artikulua.
1. Zergapeko egitea da zergaldian hiri-lurren balioak izandako gehikuntza, lurren jabetza lur horien gainekoa den eta jabaria mugatzen duen eskubide erreal baten truke eskualdatzen denean.


2. Xede horietarako, ondoko hauek izango dira hiri-lurrak:


Hiri-lurzorua eta antolamenduan urbanizagarri gisa adierazita dagoen lurzorua, sektoretan sartuta badaude, eta, orobat, antolamendua garatzen duten hirigintzako tresnek urbanizagarri gisa sailkatzen dutena.


Halaber, bide zoladuradunak edo espaloi zintarridunak dituzten lurrak hiri-lurreko ondasun higiezintzat joko dira, baldin eta, horiez gainera, estolderia, ur-hornidura, energia elektrikoaren hornidura eta herriko argiak badituzte; orobat, hiri-eraikuntzak dauden lurrak joko dira holakotzat.


Nekazaritzako legerian xedatutakoaren aurka zatikatzen diren lurrak ere honelakotzat hartuko dira, beti ere, zatikapen horrek nekazaritzako erabilera hutsaltzen badu, eta, hala ere, haien landa-izaeran aldakuntzarik ez bada, zerga honetakoak ez diren beste ondorioetarako.

II. HECHO IMPONIBLE
Artículo 3.
1. Constituye el hecho imponible del Impuesto el incremento de valor que experimenten dichos terrenos los terrenos de naturaleza urbana y se ponga de manifiesto a consecuencia de la transmisión de la propiedad de los mismos por cualquier derecho real de goce limitativo del dominio, sobre los referidos terrenos.

2. A estos efectos, tendrán la consideración de terrenos de naturaleza urbana:

El suelo urbano y el urbanizable que así clasifique el planeamiento y estén incluidos en sectores, así como el resto clasificado como urbanizable a partir del momento de aprobación del instrumento urbanístico que lo desarrolle.

Así mismo, tendrán la consideración de bienes inmuebles de naturaleza urbana los terrenos que dispongan de vías pavimentadas o encintado de aceras y cuenten, además con alcantarillado, suministro de agua, suministro de energía eléctrica y alumbrado público y los ocupados por construcciones de naturaleza urbana.

Tendrán la misma consideración los terrenos que se fraccionen en contra de lo dispuesto en la legislación agraria siempre que tal fraccionamiento desvirtúe su uso agrario, y sin que ello, represente alteración alguna de la naturaleza rústica de los mismos a otros efectos que no sean los del presente Impuesto.
III. LOTURARIK EZA
4. artikulua.
1. Ondasun Higiezinen gaineko Zerga dela-eta landa-lurtzat jotzen diren lurren balioaren gehikuntzagatik ez da honako zerga hau ordaintzen. Zerga hau ordainduko da, berriz, Ondasun Higiezinen gaineko Zerga dela-eta hiri-lurtzat jo behar diren lurren balioaren gehikuntzagatik; alde batera utzita haren erroldan edo katastroan horrela jasota dauden edo ez dauden.2. Ezkontideek ezkontza-sozietateari ondasunak edo eskubideak ekartzen dizkiotenean ez dago Zerga ordaindu beharrik, ez eta hark ordainketa gisa adjudikazioak jasotzen dituenean eta ezkontideek ondasun komunen ordainketa gisa elkarri eskualdatzen dizkiotenean ere. 
Halaber, ezkontza deuseztatu edo senar-emazteak banandu edo dibortziatuz gero, horretaz emandako epaia betearazteko ezkontide batek besteari ondasun higiezinak eskualdatzen badizkio edo ezkontideek euren seme-alabei eskualdatzen badizkie, eragiketa ez dago zergaren kargapean, dena delakoa ezkontzaren araubide ekonomikoa.


Tratamendu bera izango dute, aurreko lerroaldeetan azaldutako kasu horietan beraietan, Izatezko Bikoteak arautzen dituen maiatzaren 7ko 2/2003 Legearekin bat etorrita eratutako izatezko bikoteko kideek egiten dituzten ekarpenek, esleipenek eta eskualdatzeek.

3.  Ez da zerga hau ordaindu beharko, hiri-lurrak eskualdatzeko eragiketei Sozietateen Zergari buruzko abenduaren 5eko 11/2013 Foru Arauaren VI. Tituluko VII. Kapituluan ezarritako araubide berezia aplikatu behar bazaie. Horren salbuespena izango dira foru arau horren 111. artikuluan ezarritakoaren arabera egindako ekarpenak, lurrak jarduera-adar batean ez daudenean. 


Lur horiek gerora eskualdatzen badira, balioa irabazi duten urte-kopurua ez da etengo, aipatutako eragiketen ondoriozko eskualdatzea dela-eta.

III. NO SUJECION
Artículo 4.
1. No está sujeto a este impuesto el incremento de valor que experimenten los terrenos que tengan la consideración de rústicos a efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Está sujeto el incremento de valor que experimenten los terrenos que deban tener la consideración de urbanos a efectos de dicho Impuesto sobre Bienes Inmuebles, con independencia de que estén o no contemplados como tales en el Catastro o en el Padrón de aquel.

2. No se producirá la sujeción al impuesto en los supuestos de aportaciones de bienes y derechos realizados por los cónyuges a la sociedad conyugal,  adjudicaciones que a su favor y en pago de ellas se verifiquen y transmisiones que se hagan a los cónyuges en pago de sus haberes comunes.
Tampoco se producirá la sujeción al impuesto en los supuestos de transmisión de bienes inmuebles entre cónyuges o a favor de los hijos, como consecuencia del cumplimiento de sentencias en los casosde nulidad, separación o divorcio matrimonial, sea cual sea el régimen económico matrimonial.

Igual tratamiento se aplicará a las aportaciones, adjudicaciones y transmisiones que, en los supuestos a que se refieren los párrafos anteriores, realicen los miembros de la pareja de hecho constituida conforme a lo dispuesto a la Ley 2/2003, de 7 de mayo, reguladora de las parejas de hecho.

3. No se devengará el impuesto con ocasión de las transmisiones de terrenos de naturaleza urbana derivadas de las operaciones a las que resulte aplicable el régimen especial regulado en la Norma Foral reguladora capítulo VII Titulo VI de la Norma Foral 11/2013, de 5 de diciembre, del Impuesto de Sociedades, a excepción de las relativas a los terrenos que se aporten al amparo de lo previsto en el
artículo 111 de esa Norma Foral, cuando no se hallen integrados en una rama de actividad.

En la posterior transmisión de los mencionados terrenos se entenderá que el número de años a lo largo de los cuales se ha puesto de manifiesto el incremento de valor no se ha interrumpido por causa de la transmisión derivada de las operaciones citadas.
IV. SALBUESPENAK ETA HOBARIAK
5. artikulua.
1. Zerga honetatik libre daude:

a) Estatua, Euskal Autonomia Erkidegoa, Bizkaiko Lurralde Historikoa, udalerriari dagozkion tokiko erakundeak, erakunde autonomoak eta Autonomia Erkidegoko eta aipatutako tokiko erakundeen eskubide publikoa duten antzeko erakundeak.b) Ezartzen duen udalerria eta bertan sartzen diren gainerako tokiko erakundeak eta baita Erakunde publikoen antzeko eskubide publikoa duten erakunde bakoitzak ere.


c) Ongintzarako edo ongintza-irakaskuntzarako erakundeak.


d) Indarrean dagoen legeriaren arabera osatutako Gizarte-segurantzaren, Mutualitateen eta Gizarte-aurreikuspeneko Mutualitateen erakunde kudeatzaileak.


e) Beraien mesedetan, Nazioarteko hitzarmen edo tratatuek salbuespena onartu dieten pertsonak edo erakundeak.


f) Administrazio emakiden jabeak, emakiden lursailen aldekoei dagokienean itzuli daitezkeenak.


g) Gurutze Gorria eta zehazten diren antzeko erakundeak.


h) Zortasun-eskubideen eraketa eta eskualdatzea.


i) Ekainaren 25eko Espainiako historia-ondareari buruzko 16/1985 legeak eta uztailaren 3ko Euskal kultura ondareari buruzko 7/1990 legeak erabakitzen dutenaren arabera multzo historiko-artistikoaren edo interes kulturaleko eraikinen barnean dauden onibarren eskualdatzeak, hauen jabeek edo eskubide errealeko tituludunek egiaztatzen dutenean beraien kontura egin dituztela mantentze, hobetze eta birgaitze obrak aipatutako higiezinetan balioa handitzen den denboraldian.

Horretarako, jabeek egiaztatu behar dute aipatutako higiezinetan beraien kontura egin eta ordaindu dituztela mantentze, hobetze eta birgaitze obrak, higiezinaren balio katastrala kontsumo-prezioen indizearen arabera eguneratutako  obren zenbatekoa baino txikiagoa bada, Eraikuntzen eta obren zergarako.

Atal honetan aurreikusitako xedeetarako, salbuesteko eskabidea egiteko ondorengo agiriak aintzat hartu behar dira:
1.- Zergaren helburu diren eskualdatutako onibarrak Multzo historiko-artistikoaren barnean daudela edo bakarka interes kulturaleko eraikintzat jo direna egiaztatzen duten agiriak.
2.- Obren edo egikaritzapen-aginduaren hirigintza-lizentzia.
3.- Izapideak bete dituen obra-lizentziagatiko tasen ordainketa-gutuna.
4.- Obra-bukaerako ziurtagiria.


j) Irabazi asmorik gabeko erakundeak. Lursailen eskualdaketan eta jabaria mugatzen duten gozatze eskubide errealak eratzen edo eskualdatzen direnean, horiek irabazizkoa ez den erakunde batek kostu bidez egiten dituenean, zerga horretako salbuespena izateko, beharrezkoa izango da lur horiek Ondasun Higiezinen gaineko Zergako salbuespena aplikatzeko baldintzak betetzea. Ezarritako salbuespena aplikatzeko, beharrezkoa izango da irabazizkoak ez diren erakundeen otsailaren 24ko 1/2004 Foru Arauko 16. artikuluko  1. atalean arauturiko aukeraren erabilera Udalari jakinaraztea eta lehen aipatutako Foru Arauaren II. Tituluan arauturiko  zerga-araubide bereziari lotutako baldintzak nahiz kasuak betetzea.


k) pertsona fisikoek egindako eskualdaketak salbuetsita daude: Hipoteka-zordunak edo zordun horren berme-emaileak ordainean ohiko etxebizitza ematen duenean etxebizitzaren gaineko hipotekarekin bermatutako zorrak kitatzeko, salbu eta kreditu-entitateekin edo modu profesionalean maileguak edo hipoteka-kredituak ematen dituen beste edozein entitaterekin dituen zorrak badira.


Halaber salbuetsita egongo dira aurreko paragrafoko baldintzak betetzen dituzten etxebizitza-eskualdaketak, baldin eta eskualdatzea betearazpen hipotekario, judizial edo notarialen ondorio bada.

Salbuespenerako eskubidea izateko, eskualdaketa egiten duen zordunak edo haren berme-emaileak edo haren familia-unitateko beste edozein kidek, etxebizitzaren besterentzea saihestu daitekeen unean, ez du izan behar hipoteka-zor osoari erantzuteko besteko ondasun edo eskubiderik.
Betekizun hori berez betetzen dela ulertuko da. Nolanahi ere, ondoren egiaztatzen bada ez dela betekizuna betetzen, dagokion tributu-likidazioa egingo da.


Zenbaki honetan ezarritako ondorioetarako, ohiko etxebizitza izango da, hain zuzen ere, Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergari buruzko Foru Arauko 87. artikuluko 8. zenbakian hala definitutakoa. Familia-unitatearen kontzeptuari dagokionez, Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergari buruzko Foru Arauko 98. artikuluan xedatutakoa aplikatuko da. Ondorio horietarako, ezkontza maiatzaren 7ko 2/2003 Eusko Legebiltzarreko Legean xedatutakoaren arabera eratutako egitatezko bikoteekin parekatuko da.


2. Hobariak:

a) Lursailak eskualdatzean eta jabaria mugatzen duten gozatzeko eskubide errealak eskualdatu edota eratzen direnean, heriotzaren ondorioz dohainik eginak badira, %100eko hobaria aplikatuko da zergaren kuotan, eskuratzen duena ezkontidea edota maiatzaren 7ko 2/2003 Legean xedatutakoaren arabera eratutako izatezko bikotea denean, ondorengoak edota adoptatuak eta aurrekoak edo kausatzailearen adoptatzaileak badira eta eskuratutako ondasuna ohiko etxebizitza bada.Kausatzailearen ohiko etxebizitzatzat joko da, heriotzaren unean erroldan agertzen dena. Kausadunak hobarirako eskubidea izateko kausatzailea hil aurreko 2 urteetan berarekin bizi behar izan du. Era berean, kausatzailea hil eta hurrengo 4 urteetan gutxienez ohiko etxebizitza moduan erabili beharko du. Epe honetan etxebizitza eskuratu dutenek ezin izango dute eskualdatu, jabari osoa izan, jabetza soila izan zein bestelako eskubide erreala izan, eskualdaketa kausadunaren heriotzaren zioz gertatzen denean izan ezik.Hil aurreko bi urteetan kausatzailearekin bizi izanaren baldintza ez da eskatuko, kausatzailea eta ezkontidea ezkondu zirenetik 2 urteko epea ez bada igaro kausatzailea hiltzean. Gauza bera kausadunak 2 urte baino gutxiago baditu. Lehenengo kasuan ezkondu zirenetik elkarrekin bizitzea eskatuko da eta bigarrenean, kausaduna jaio denetik kausatzailearekin bizitzea eskatuko da. Hobaria aplikatu ahal izateko eta kontrakoa frogatzen ez bada, legez bananduta ez dagoen ezkontidea kausatzailearekin bizi izan dela usteko da eta gauza bera kausatzailearen edota ezkontidearen adin txikiko ondorengo edo adoptatuen kasuan. Gainontzeko kasuetan art. honetan aurreikusitako hobaria eskatzen duen kausadunak agiri bidez egiaztatu beharko du elkarbizitza hau.

Ohiko etxebizitza eskuratzeko hainbat kausadun daudenean modu indibisoan jabetza soila, jabetza osoa edota jabetza mugatzen duen gozamen eskubide erreala eskuratzeko, aipatu hobari hau eskuratzeko eskubidea bakarrik izango dute euren artetik eskuratutako etxebizitza ohiko etxebizitza moduan erabiltzen dutenek, artikulu honetan aurreikusitako moduan.


Artikulu honetan aipatzen den hobariaren onuradunak edozein titularen bidez etxebizitza besterenduko balu, etxebizitza eskuratu eta 4 urte igaro baino lehen, besterendu ondoko 30 egunetan hori agertzen duen adierazpena aurkeztu beharko du Udaletxean. Era berean, dagokion kitapena egiteko eskatu beharko du hobaria duen kuotaren zatia sartzeko. Honi berandutza interesak aplikatuko zaizkio.


Adierazpen hori ez egiteak onartutako hobari fiskala bidegabe gozatzea dakar eta tributu arau-hausle larritzat joko da.

IV. EXENCIONES Y BONIFICACIONES
Artículo 5.
1. Están exentos de este impuesto:
a) El Estado, la Comunidad Autónoma del País Vasco, el Territorio Histórico de Bizkaia y las entidades locales, a las que pertenezca el municipio, así como los Organismos autónomos y las entidades de derecho público de análogo carácter de la Comunidad Autónoma y de dichas entidades locales.

b) El municipio de la imposición y demás entidades locales integradas o en las que se integre dicho municipio, así como sus respectivas entidades de derecho público de análogo carácter a los Organismos autónomos.

c) Las instituciones que tengan la calificación de benéficas o benéfico-docentes.

d) Las Entidades gestoras de la Seguridad Social y de Mutualidades y Montepíos constituidas conforme a lo previsto en la legislación vigente.

e) Las personas o Entidades a cuyo favor se haya reconocido la exención en Tratados o Convenios Internacionales.

f) Los titulares de concesiones administrativas revertibles respecto de los terrenos afectos a las mismas.

g) La Cruz Roja y otras entidades asimilables que reglamentariamente se determinen.

h) La constitución y transmisión de derechos de servidumbre.

i) Las transmisiones de bienes que se encuentren dentro del Conjunto Histórico Artístico o edificios declarados individualmente de interés cultural, según lo establecido en la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español y en la Ley 7/1990, de 3 de Julio, del Patrimonio Cultural Vasco, cuando sus propietarios o titulares de derechos reales acrediten que han realizado a su cargo obras de
conservación, mejora o rehabilitación en dichos inmuebles durante el periodo en el que se ponga de manifiesto el incremento de valor.
A tal efecto, los propietarios acreditarán que han realizado a su cargo y costeado obras de conservación, mejora o rehabilitación en dichos inmuebles cuando el valor catastral del inmueble sea inferior al importe de las obras a efectos del Impuesto de Construcciones y Obras actualizadas de acuerdo al índice de precios al consumo.
A los efectos previstos en este apartado, a la solicitud de exención deberá tenerse en consideración la siguiente documentación:
  1. Documentación acreditativa de que los bienes transmitidos objeto del impuesto se encuentran incluidos dentro del Conjunto Histórico Artístico o que han sido  declarados individualmente de interés cultural.
  2. Licencia urbanística de obras u orden de ejecución.
  3. Carta de pago de la tasa por la licencia de obras que se haya tramitado.
  4. Certificado final de obras.
j) Entidades sin fines lucrativos. En el supuesto de transmisiones de terrenos o de constitución de derechos reales de goce limitativos de dominio sobre los mismos, efectuadas a título oneroso por una entidad sin fines lucrativos, la exención en el referido impuesto estará condicionada a que tales terrenos cumplan los requisitos establecidos para aplicar la exención en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles. La aplicación de esta exención estará condicionada a que las entidades sin fines lucrativos comuniquen al Ayuntamiento el ejercicio de la opción regulado en el artículo 16.1 de la Norma Foral 1/2004, de 24 de Febrero y cumpla los requisitos y supuestos relativos a al régimen fiscal especial recogido en el en Título II de dicha Norma Foral.

k) las transmisiones realizadas por personas físicas con ocasión de la dación en pago de la vivienda habitual del deudor hipotecario o del garante del mismo, para la cancelación de deudas garantizadas con hipoteca que recaiga sobre la misma, con excepción de las contraídas con entidades de crédito o con cualquier entidad que, de manera profesional, realice la actividad de concesión de préstamos o créditos hipotecarios.

Asimismo, estarán exentas las transmisiones de la vivienda en que concurran los requisitos anteriores, realizadas en ejecuciones hipotecarias judiciales o notariales.

Para tener derecho a la exención se requiere que el deudor o garante transmitente o cualquier otro miembro de su unidad familiar no disponga, en el momento de poder evitar la enajenación de la vivienda, de otros bienes o derechos en cuantía suficiente para poder satisfacer la totalidad de la deuda hipotecaria. Se presumirá el cumplimiento de este requisito. No obstante, si con posterioridad se comprobara lo contrario, se procederá a girar la liquidación tributaria correspondiente.

A los efectos previstos en este apartado se entenderá por vivienda habitual la definida como tal en el apartado 8 del artículo 87 de la Norma Foral del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
 
Respecto al concepto de unidad familiar, se estará a lo dispuesto en el artículo 98 de la Norma Foral del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. A estos efectos, se equiparará el matrimonio con la pareja de hecho constituida conforme a lo dispuesto en la Ley del Parlamento Vasco 2/2003, de 7 de mayo.

2. Bonificaciones:

a) En las transmisiones de terrenos y en la transmisión o constitución de derechos reales de goce limitativos de dominio, realizados a título lucrativo por causa de muerte, se aplicará una bonificación del 100% en la cuota del impuesto cuando el adquirente sea el cónyuge o pareja de hecho constituida conforme a lo dispuesto en la Ley 2/2003, de 7 de mayo, descendientes o adoptados y ascendientes o
adoptantes del causante y el bien adquirido sea la vivienda habitual.

Se entenderá como vivienda habitual del causante, aquélla en que figure empadronado en la fecha de su fallecimiento. Para disfrutar de la bonificación los causahabientes han debido convivir con éste los dos años anteriores a la fecha de su fallecimiento y la destinen a vivienda habitual, durante un mínimo de cuatro años a partir de la muerte del causante, dentro de cuyo periodo no podrá ser transmitida nuevamente por los adquirentes, lo mismo lo sean de pleno dominio que de la nuda propiedad o del derecho real de que se trate, salvo que la transmisión lo sea por causa de fallecimiento de los mismos.

El requisito de convivencia con el causante durante los dos años anteriores a la fecha de su fallecimiento no será exigible cuando el causante y su cónyuge hayan contraído nupcias en fecha posterior a los dos citados años anteriores a la fecha de fallecimiento del primero, o cuando el causahabiente sea de edad inferior a los citados dos años, en cuyo caso el periodo de convivencia se reducirá al de duración del matrimonio, en el primero de los casos, o al de la edad del  causahabiente, en el segundo. Se presumirá, a los mismos efectos del reconocimiento de la bonificación y salvo prueba en contrario, la convivencia con el causante de su cónyuge no separado legalmente y de los descendientes o adoptados del causante o de su cónyuge menores de edad. En los demás casos, deberá acreditarse documentalmente por el causahabiente que lo solicite la bonificación prevista en este artículo la citada convivencia.

En el caso de que concurran en la adquisición de la vivienda habitual del causante varios causahabientes mediante cuotas indivisas en la nuda propiedad o en el pleno dominio de la misma o en la adquisición de un derecho real de goce limitativo de dominio, sólo tendrán derecho a la bonificación aludida aquellos de ellos que permanezcan en la vivienda adquirida en calidad de vivienda habitual, en los términos previstos en este artículo.

Si el beneficiario de la bonificación a que se refiere este artículo enajenare por cualquier título la vivienda respecto de la cual obtuvo la misma antes del transcurso de cuatro años, deberá presentar en el ayuntamiento, dentro de los treinta días siguientes a aquel en que se produjo la enajenación, la correspondiente declaración expresa de tal circunstancia, solicitando la práctica de la liquidación que
corresponda para el ingreso de la parte de la cuota objeto de bonificación, a la que se aplicarán los correspondientes intereses de demora.

La falta de presentación de la declaración producirá el disfrute indebido del beneficio fiscal reconocido y será constitutiva de infracción tributaria grave.
V.- SUBJEKTU PASIBOAK
6. artikulua.
1. Ondokoak dira zerga honen subjektu pasiboak:
a) Irabazteko xedeekin lurrak eskualdatzen direnean edo, jabaria mugatuz, ondasunen gaineko eskubide errealak eratzen edo eskualdatzen direnean, lurrak eskuratzen dituen pertsona fisikoa edo juridikoa edota martxoaren 10eko 2/2005 Bizkaiko Lurralde Historikoko Zergei buruzko Foru Arau Orokorrak 34. artikuluan aipatzen duen erakundea, edota eskubide erreala eratzen edo eskualdatzen duen pertsona.

b) Kostu bidez lurrak eskualdatzen direnean edo, jabaria mugatuz, ondasunen gaineko eskubide errealak eratzen edo eskualdatzen direnean, lurrak eskualdatzen dituen pertsona fisikoa edo juridikoa edota martxoaren 10eko 2/2005 Bizkaiko Lurralde Historikoko Zergei buruzko Foru Arau Orokorrak 34. artikuluan aipatzen duen erakundea, edo eskubide erreala eratzen edo eskualdatzen duen pertsona.


2. Aurreko idatz-zatiko b) letrak aipatzen dituen balizkoetan, zergadunaren ordezko subjektu pasibotzat joko da lurrak eskuratzen dituen pertsona fisikoa edo juridikoa edota martxoaren 10eko 2/2005 Bizkaiko Lurralde Historikoko Zergei buruzko Foru Arau Orokorrak 34. artikuluan aipatzen duen erakundea, eta, zergaduna Espainian bizi ez den pertsona fisiko bat bada, eskubide erreala eratzen edo eskualdatzen duen pertsona.

3. Hipotekaren zordunak edo haren berme-emaileak bere ohiko etxebizitza ordainean ematen badio kreditu-entitate bati edo modu profesionalean maileguak edo hipoteka-kredituak ematen dituen beste edozein entitateri, edo betearazpen hipotekario, judizial edo notarial baten ondorioz etxebizitza horren eskualdatzea gertatzen bada arestian aipatutako entitate horietako baten alde, higiezina eskuratzen duen entitatea zergadunaren ordezko subjektu pasibotzat hartuko da, baina ordezkoak ezin izango dio zergadunari galdatu berak ordaindutako tributu-betebeharren zenbatekoa.  Paragrafo honetan aurreikusitako ondorioak sortzeko, Ordenantza Fiskal honetako 5. artikuluko 1. k) atalean aurreikusitako salbuespenerako eskubidea izateko betekizun berberak bete behar dira.
V. SUJETOS PASIVOS
Artículo 6.
1. Es sujeto pasivo del Impuesto:
a) En las transmisiones de terrenos o en la constitución o transmisión de derechos reales de goce limitativos del dominio a título lucrativo, las persona física o jurídica, o la entidad a que se refiere el artículo 34 de la Norma Foral 2/2005, de 10 de marzo, General Tributaria del Territorio Histórico de Bizkaia, que adquiera el terreno o la persona a cuyo favor se constituya o transmita el derecho real de que se trate.
b) En las transmisiones de terrenos o en la constitución o transmisión de derechos reales de goce limitativos del dominio a título oneroso, la persona física o jurídica, o la entidad a que se refiere el artículo 34 de la Norma Foral 2/2005, de 10 de marzo, General Tributaria del Territorio Histórico de Bizkaia, que transmita el terreno o la persona que constituya o transmita el derecho real de que se trate.

2. En los supuestos a que se refiere la letra b) del apartado anterior, tendrá la consideración de sujeto pasivo sustituto del contribuyente, la persona física o jurídica, o la entidad a que se refiere el artículo 34 de la Norma Foral 2/2005, de 10 de marzo, General Tributaria del Territorio Histórico de Bizkaia, que adquiera el terreno o a cuyo favor se constituya o transmita el derecho real de que se trate, cuando el contribuyente sea una persona física no residente en España.

3. En las transmisiones como consecuencia de la dación en pago, de la ejecución hipotecaria, judicial o notarial de la vivienda habitual del deudor hipotecario o del garante del mismo a favor de una entidad crédito o de cualquier entidad que, de manera profesional, realice la actividad de concesión de préstamos o créditos hipotecarios, tendrá la consideración de sujeto pasivo sustituto del contribuyente,
la entidad que adquiera el inmueble, sin que el sustituto pueda exigir del  contribuyente el importe de las obligaciones tributarias satisfechas. Para que se produzcan los efectos previstos en este apartado deberán concurrir idénticos requisitos a los previstos en el apartado 1.k) del artículo 5 de esta Ordenanza Fiscal para tener derecho a la exención.
VI. ZERGA OINARRIA
7. artikulua.
1. Zerga honen oinarria lurren balioaren gehikuntza da, sortzapenarekin batera azaltzen dena, eta gehienez hogei urtean metatutakoa.

2. Zerga oinarria zehazteko, sortzapenaren unean lurraren balioa zein den kontuan hartu beharko da, 8. artikuluko 1. atalean aurreikusitakoaren arabera eta dagokion portzentajea, 2. atalaren arabera.

VI. BASE IMPONIBLE
Artículo 7.
1. La base imponible de este Impuesto está constituida por el incremento del valor de los terrenos, puesto de manifiesto en el momento del devengo y experimentado a lo largo de un período máximo de veinte años.

2. A efectos de la determinación de la base imponible, habrá de tenerse en cuenta el valor del terreno en el momento del devengo, de acuerdo con lo previsto en el apartado 1 del artículo 8, y el porcentaje que corresponda en función de lo previsto en su apartado 2.
8. artikulua.1. Lurraren balioa sortzapen unean ondoko arauetan ezarritakoaren emaitza izango da:

a) Lurrak eskualdatzerakoan, sortzapen unean duten balioa Ondasun Higiezinen gaineko Zergari dagokionean une horretan dutena izango da.b) Jabaria mugatzen duten ondasunen gaineko eduki-eskubide errealak eratzen eta eskualdatzen direnean, artikulu honen 2. atalean jasotako urte-portzentajeak, ordezkatzen duen aurreko letran definitu den balioarekiko aplikatuko dira, Ondare Eskualdaketen eta Egintza Juridiko Dokumentatuen gaineko Zergaren ondoreetarako finkatuta dauden arauak ezarriz, eskubideek duten balioaren arteko diferentziari aplikatuko zaizkio.

 
c) Eraikin edo lur batean solairu bat edo gehiago eraikitzeko eskubidea eratzen edo eskualdatzen denean, edo zorupean eraikitzeko eskubidea, azalaren gaineko ondasun-eskubiderik ez eduki arren, artikulu honen 2. atalean jasotako urteko-portzentajeak a) letran zehaztutako balioaren zatiarekiko aplikatuko dira eta balioari eskualdaketa-eskrituran finkaturiko proportziotasun-modulua aplikaturik sortzen den balioari edo, horren ezean, hegalduran edo zorupean eraikiko den azalera edo bolumenaren eta guztirako azalera edo bolumenaren arteko proportzioa aplikaturik sortzen denari.d) Nahitaezko desjabetzapenen kasuan, artikulu honen 2. atalean jasotako urteko-portzentajeak lurraren balioari dagokion balio justuarekiko aplikatuko dira, atal honetako a) letran zehaztutako balioa baxuagoa denean izan ezik. Kasu horretan hau gailenduko da balio justuaren gainetik. 


2. Sortzapen unean lurrak duen balioari dagokionean, aurreko atalean xedatutakoaren ondorio, jarraian adierazten diren urteko portzentajeak aplikatuko dira:
 a) Bat eta bost urte artean: %3,7.
b) Hamar urte artean: %3,5.
c) Hamabost urte arteko epea: %3,2.
d) Hogei urte arteko epea: %3,0.Portzentajea zehazteko, ondoko arauak aplikatuko dira:

Lehenengoa.-Zergapean dagoen eragiketa bakoitzaren balioa aldez aurretik zehaztutako urteko portzentajearen arabera zehaztuko da, gehikuntza hori gauzatu den urte kopururako.


Bigarrena.- Sortzapen unean lurraren balioarekiko aplikatu beharreko portzentajea ondokoa izango da: kasu bakoitzean aplikatu beharreko urteko portzentajea bider balio gehikuntza gauzatu den urte kopurua.Hirugarrena.- Lehenengo arauaren arabera eragiketa konkretu bakoitzari aplika dakiokeen urteko-portzentajea zehazteko eta bigarren arauaren arabera, urteko-portzentajea zenbat urterengatik biderkatu behar den zehazteko, balio gehikuntza gauzatu den urte osoak baino ez dira kontuan hartuko, urtea baino epealdi txikiagoak kontuan hartuko ez direlarik.

Artículo 8.
1. El valor del terreno en el momento del devengo resultará de lo establecido en las siguientes reglas:
a) En las transmisiones de terrenos, el valor de los mismos en el momento del devengo será el que tengan determinado en dicho momento a efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.
b) En la constitución y transmisión de derechos reales de goce limitativos del dominio, los porcentajes anuales contenidos en el apartado 2 de este artículo, se aplicarán sobre la parte del valor definido en la letra anterior que representa, respecto del mismo el valor de los referidos derechos calculado mediante la aplicación de las normas fijadas a efectos del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.
c) En la constitución o transmisión del derecho a elevar una o más plantas sobre un edificio o terreno, o del derecho de realizar la construcción bajo suelo sin implicar la existencia de un derecho real de superficie, los porcentajes anuales contenidos en el apartado 2 de este artículo se aplicarán sobre la parte del valor definido en la letra a) que represente, respecto del mismo, el módulo de proporcionalidad fijado en la escritura de transmisión o, en su defecto, el que resulte de establecer la proporción entre la superficie o volumen de las plantas a construir en suelo o subsuelo y la total superficie o volumen edificados una vez construidas aquéllas.
d) En los supuestos de expropiaciones forzosas, los porcentajes anuales contenidos en el apartado 2 de este artículo se aplicarán sobre la parte del justiprecio que corresponda al valor del terreno, salvo que el valor definido en la letra a) de este apartado fuese inferior, en cuyo caso prevalecerá este último sobre el justiprecio.

2. Sobre el valor del terreno en el momento del devengo, derivado de lo dispuesto en el apartado anterior, se aplicarán los siguientes porcentajes anuales:
a) Período de uno hasta cinco años: 3,7%
b) Período de hasta diez años: 3,5%
c) Período de hasta quince años: 3,2%
d) Período de hasta veinte años: 3,0%

Para determinar el porcentaje, se aplicarán las reglas siguientes:

Primera.-El incremento de valor de cada operación gravada por el impuesto se determinará con arreglo al porcentaje anual fijado anteriormente para el período que comprenda el número de años a lo largo de los cuales se haya puesto de manifiesto dicho incremento.

Segunda.- El porcentaje a aplicar sobre el valor del terreno en el momento del devengo será el resultante de multiplicar el porcentaje anual aplicable a cada caso concreto por el número de años a lo largo de los cuales se haya puesto de manifiesto el incremento del valor.

Tercera.- Para determinar el porcentaje anual aplicable a cada operación concreta conforme a la regla primera y para determinar el número de años por los que se ha de multiplicar dicho porcentaje anual conforme a la regla segunda, sólo se considerarán los años completos que integren el período de puesta de manifiesto del incremento de valor, sin que a tales efectos puedan considerarse las fracciones de años de dicho periodo.

9. artikulua.

Zergaren karga-tasa %6,54koa izango da.

Artículo 9.
El tipo de gravamen del impuesto será el 6,54%

VII. ZERGA KUOTA
10. artikulua.
Zerga honen tributu kuota zerga oinarriari aurreko artikuluan adierazitako karga-tasa aplikatzearen emaitza izango da.

VII. CUOTA TRIBUTARIA
Artículo 10.
La cuota tributaria de este Impuesto será el resultado de aplicar a la base imponible el tipo de gravamen establecido en el artículo anterior.
VIII. ZERGAREN SORTZAPENA
11. artikulua.
1. Zergaren sortzapena ondoko kasuetan gertatuko da:
a) Lurraren jabetza eskualdatzen denean, kostu bidez zein dohainik, bizien artean edo heriotzaren ondorioz. Sortzapena eskualdaketa-egunean gertatuko da.
b) Jabaria mugatzen duen eduki-eskubide errealen bat eratzen edo eskualdatzen denean. Sortzapena eraketa- edo eskualdaketa-egunean gertatuko da.Arestian adierazi denaren ondoreetarako, transmisioaren datatzat ondokoa hartuko da:
a) Bizien arteko egintzetan edo kontratuetan, agiri publikoa ematen denekoa, eta, dokumentu pribatuak direnean, horiek erregistro publikoan inskribatzen direnekoa edo, lanbidearen zioz funtzionario publiko batek ematen dituenekoa.
b) Heriotza-ziozko eskualdaketetan, sortzailearen heriotza-data.


2. Baldin eta, epai edo administrazio-ebazpen irmo baten bidez, lurren eskualdaketa edo lurrak edukitzeko eskubide erreala eragiten duen egintza edo kontratua deuseztaturik, hutsaldurik edo suntsiarazirik dagoela adierazten edo aitortzen bada, subjektu pasiboak aurretik ordaindutako zergaren itzulketarako eskubidea izango du, beti ere egintza edo kontratu hori irabazteko ondorerik gabekoa bada eta zergaren itzulketa ebazpen irmoa ematen denetik bost urte igaro baino lehen eskatzen bada. Interesatuek elkarri Kode Zibilaren 1.295. artikuluko itzulketak egin beharra dutela bidezkotu ezean, irabazteko ondoreak daudela ulertuko da. Hutsalketa edo suntsiarazpena zergapeko subjektu pasiboak betebeharrak ez betetzearen ondorioz adierazten bada, ez da itzulketarik izango, nahiz eta egintza edo kontratua irabazteko ondorerik gabekoa izan.

3. Alderdi kontratatzaileek elkarren adostasunez kontratua ondorerik gabe uzten badute, ez da bidezkoa izango ordaindutako zerga itzultzea, eta egintza zergapeko egintza berritzat joko da. Elkarren adostasuntzat hartuko dira bai adiskidetze ekitaldiko abenikoa eta bai eskariari amore emate hutsa.

4. Egintzek edo kontratuek baldintzaren bat dutenean, Kode Zibileko preskripzioen arabera kalifikatuko dira. Baldintza etengarria bada, zerga ez da likidatuko hura bete arte. Baldintza suntsiarazlea bada, zerga erreserba gisa eskatuko da baldintza betetzen denean, behar den itzulketa aurreko ataleko arauari jarraituz eginez gero.

5. Alkar-poderoso edo testamentua egiteko ahalaren bidezko jaraunspenetan, Zergaren sortzapena ahala modu ezeztaezinean erabiltzen denean edo hura iraungitzeko karietariko bat gertatzen denean gertatuko da.

Alkar-poderosoan edo testamentu egiteko ahalean norbaiti zerga honen pean dauden jaraunspeneko ondasunen gozamena edukitzeko eskubidea ematen bazaio, ahala erabiltzen ez den artean gozamenaren likidazio bi egingo dira: bata, behin-behinekoa, oinordetza hastean sortzapena izango duena, biziarteko gozamenari buruzko arauen pean; eta, bestea, behin betikoa, alkar-poderosoa edo testamentu egiteko ahala erabiltzen denean, aldi baterako gozamenaren arauen pean, kausatzailearen heriotzatik igarotako denboraren arabera. Behin-behineko likidazioagatik ordainduko dena konturako sarreratzat konputatuko da eta diferentzia gozamendunari bihurtuko zaio, bidezkoa bada. Aldi baterako gozamenaren ziozko behin betiko likidazioa eta alkar-poderosoa edo testamentu egiteko ahala erabiltzeagatik edo berau iraungitzeko gainerako kariengatik jaraunsle direnen likidazioa aldi berean egingo dira.


6. Hiri-lurren balio gehikuntzaren gaineko Zerga hau ez dute ordaindu beharko, hiri-lurrak eskualdatzeko eragiketak Kirol Sozietate Anonimo berriari atxikitzeko prozesuen ondorioz egiten badira, Kirolari buruzko urriaren 15eko 10/1990 Legean eta Kirol Sozietate Anonimoei buruzko uztailaren 5eko 1084/1991 Errege Dekretuan ezarritako arauak zorrotz betetzen badira.  Lur horiek gerora eskualdatzen badira, balioa irabazi duten urte-kopurua ez da etengo aipatutako atxikipen-prozesuaren ondoriozko eskualdatzea dela eta.Zerga hori ez dute ordaindu beharrik izango, hiri-lurren sozietateko kideentzako adjudikazioak direla eta. Lur horiek geroago eskualdatzen direnean,  iraungitzen den sozietateak eskuratu zitueneko datan eskuratu zirela ulertuko da.

VIII. DEVENGO DEL IMPUESTO
Artículo 11.
1. El impuesto se devenga:
a) Cuando se transmita la propiedad del terreno, ya sea a título oneroso o gratuito, entre vivos o por causa de muerte, en la fecha de la transmisión.
b) Cuando se constituya o transmita cualquier derecho real de goce limitativo del dominio, en la fecha en que tenga lugar la constitución o transmisión.

A los efectos de lo dispuesto anteriormente, se tomará como fecha de transmisión:
a) En los actos o contratos inter vivos la del otorgamiento del documento público y, cuando se trate de documentos privados, la de incorporación o inscripción de éstos en el registro público o la de su entrega a un funcionario público por razón de su oficio.
b) En las transmisiones por causa de muerte, la del fallecimiento del causante.

2. Cuando se declare o reconozca judicial o administrativamente por resolución firme haber tenido lugar la nulidad, rescisión o resolución del acto o contrato determinante de la transmisión del terreno o de la constitución o transmisión del derecho real de goce sobre el mismo, el sujeto pasivo tendrá derecho a la devolución del impuesto satisfecho, siempre que dicho acto o contrato no le hubiere
producido efectos lucrativos y que reclame la devolución en el plazo de cinco años desde que la resolución quedó firme, entendiéndose que existe efecto lucrativo cuando no se justifique que los interesados deban efectuar las recíprocas devoluciones a que se refiere el artículo 1.295 del Código civil. Aunque el acto o contrato no haya producido efectos lucrativos, si la rescisión o resolución se
declarase por incumplimiento de las obligaciones del sujeto pasivo del Impuesto, no habrá lugar a devolución alguna.

3. Si el contrato queda sin efecto por mutuo acuerdo de las partes contratantes, no procederá la devolución del impuesto satisfecho y se considerará como un acto nuevo sujeto a tributación. Como tal mutuo acuerdo se estimará la avenencia en acto de conciliación y el simple allanamiento a la demanda.

4. En los actos o contratos en que medie alguna condición, su calificación se hará con arreglo a las prescripciones contenidas en el Código Civil. Si fuese suspensiva no se liquidará en impuesto hasta que ésta se cumpla. Si la condición fuese resolutoria, se exigirá el impuesto desde luego, a reserva, cuando la condición se cumpla, de hacer la oportuna devolución según la regla del apartado anterior.

5. En las herencias que se defieran por alkar-poderoso o poder testatorio, el impuesto se devengará cuando se hubiere hecho uso del poder con carácter irrevocable o se produzca alguna de las demás causas de extinción del mismo.
Si el alkar-poderoso o poder testatorio se otorgase a favor de persona determinada el derecho a usufructuar los bienes de la herencia sujetos a este impuesto, mientras no se haga uso del poder, se aplicará una doble liquidación de ese usufructo: una provisional, con devengo al abrirse la sucesión, por las normas del usufructo vitalicio, y otra con carácter definitivo, al hacerse uso del alkar-poderoso o poder testatorio, con arreglo a las normas del usufructo temporal, por el tiempo transcurrido desde la muerte del causante, y se contará como ingreso a cuenta lo pagado por la provisional, devolviéndose la diferencia al usufructuario si resultase a su favor. Esta liquidación definitiva por usufructo temporal, deberá practicarse al tiempo de realizar la de los herederos, que resulten serlo por el ejercicio del
alkar-poderoso o poder testatorio o por las demás causas de extinción del mismo.

6. No se devengará el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana con ocasión de las transmisiones de los terrenos de naturaleza urbana que se realicen como consecuencia de las operaciones relativas a los procesos de adscripción a una Sociedad Anónima Deportiva de nueva creación, siempre que se ajusten plenamente a las normas previstas en la Ley 10/1990, del 15 de
octubre, del Deporte y en el RD 1084/1991, de 5 de julio sobre Sociedades Anónimas Deportivas. En la posterior transmisión de los mencionados terrenos se entenderá que el número de años a lo largo de los cuales se ha puesto de manifiesto el incremento de valor no se ha interrumpido por causa de la transmisión derivada del proceso de adscripción.
Tampoco se devengará este Impuesto con ocasión de las adjudicaciones a los socios de terrenos de naturaleza urbana. En la posterior transmisión de los mencionados terrenos se entenderá que éstos fueron adquiridos en la fecha en que lo fueron por la sociedad que se extinga.
IX. ZERGA KUDEATZEA
12. artikulua.
Subjektu pasiboek aitorpena aurkeztu behar diote Udalari, beronek ezarritako ereduaren arabera egina, eta eredu horrek likidazioa egiteko behar diren zerga-elementuak bilduko ditu. Aitorpen horretan zergari buruzko datuak eta beharrezkoak eta nahitaezkoak direnak ez ezik, kuota adieraziko da. Kuota hori aitorpena aurkeztearekin batera ordaindu beharko da.

IX. GESTION DEL IMPUESTO
Artículo 12.
Los sujetos pasivos vendrán obligados a presentar ante la Administración Municipal, la declaración correspondiente por el Impuesto según el modelo oficial que facilitará aquélla y que contendrá los elementos de la relación tributaria y demás datos necesarios e imprescindibles para el señalamiento de la cuota cuyo pago deberá efectuarse simultáneamente en el mismo acto de la presentación de la declaración.
13. artikulua.
Honako hauek dira aitorpena aurkezteko epeak –zergaren sortzapena hasten denetik hasita–:
a) Inter vivos egintzei buruzko aitorpenak, hogeita hamar asteguneko epean.
b) Heriotzaren ziozko egintzetan, epea urtebetekoa izango da.
Artículo 13.
La declaración deberá ser presentada e ingresada la cuota resultante de la misma en los siguientes plazos, a contar desde la fecha en que se produzca el devengo del impuesto:
a) Cuando se trate de actos inter vivos, el plazo será de treinta días hábiles.
b) Cuando se trate de actos por causa de muerte, el plazo será de un año.
14. artikulua.
1. Aitorpenarekin batera, zergapeko egintza edo kontratua agerrarazteko egindako agiria aurkeztuko da.
2. Eskatzen diren salbuespenak edo hobariak, halaber, agiriz ziurtatu beharko dira.
Artículo 14.
1. A la declaración se acompañará inexcusablemente el documento debidamente autenticado en que consten los actos o contratos que originan la imposición.
2. Las exenciones o bonificaciones que se soliciten deberán igualmente justificarse documentalmente.
15. artikulua.
Udal Administrazioak eskubidea du pertsona interesatuei agindeia egiteko eta interesatuak eskatuz gero hamabost egunez luzagarria izango den hogeita hamar eguneko epearen barruan, zergaren likidazioari ekiteko bidezkotzat jo ditzakeen dokumentu guztiak eskatzeko; epe horren barruan egindako agindeiari erantzuten ez dietenek, dagozkien arau-hauste eta tributu-zehapenak izango dituzte, baldin eta adierazi diren agiriak aitorpena egiaztatzeko eta likidazioa ezartzeko beharrezkoak badira. Adierazi diren agiri horiek interesatuak bere onurarako bakarrik alegaturiko gorabeherak egiaztatzeko bitarteko hutsak balira, agindeiari ez erantzuteak, alegatu bai baina zuritu gabeko zertzeladak kontuan hartu gabe likidazioa egitea ekarriko du.

Artículo 15.
La Administración Municipal podrá requerir a las personas interesadas que aporten en el plazo de treinta días, prorrogables por otros quince a petición del interesado, otros documentos que estime necesarios para llevar a efecto la liquidación del Impuesto, incurriendo, quienes no atiendan lo srequerimientos formulados dentro de tales plazos, en las infracciones y sanciones tributarias correspondientes, en cuanto dichos documentos fueran necesarios para comprobar la declaración. Si tales documentos sólo constituyen el medio de probar circunstancias alegadas por el interesado enbeneficio exclusivo del mismo, el incumplimiento del requerimiento determinará la práctica de la liquidación haciendo caso omiso de las circunstancias alegadas y no justificadas.
16. artikulua.
Hamabigarren artikuluan xedatu dena gorabehera, ondoren aipatuko direnak ere zerga-egitatea jakinarazi behar diote Udalari, subjektu pasiboei ezarritako epe beretan:
a) Ordenantza Fiskal honen 6. artikuluko a) letran adierazitako balizkoak bizien arteko negozio juridikoen ondorioz gertatzen direnean, dohaintzagilea edo kasuan kasuko eskubide erreala eratzen edo eskualdatzen duena.
b) Arestian aipatu den 6. artikulu horretako b) letrako balizkoak gertatzen direnean, eskuratzailea edo kasuan kasuko eskubide erreala eratzen edo eskualdatzen zaiona.

Artículo 16.
Con independencia de lo dispuesto en el artículo 12, están igualmente obligados a comunicar a la Administración Municipal la realización del hecho imponible en los mismos plazos que los sujetos pasivos:
a) En los supuestos contemplados en la letra a) del artículo 6 de la presente Ordenanza Fiscal, siempre que se hayan producido en negocio jurídico entre vivos, el donante o la persona que constituya o transmita el derecho real de que se trate.
b) En los supuestos contemplados en la letra b) del artículo 6 citado, el adquirente o la persona a cuyo favor se constituya o transmita el derecho real de que se trate.
17. artikulua.
Halaber, notarioek, egutegiko hiruhileko guztien lehenengo hamabostaldietan, egutegiko aurreko hiruhilekoan egiletsiak dituzten agiri guztien zerrenda igorri behar diote Udalari. Zerrendan, udal-mugartean zerga honen zergapeko egitatea bete dela agerian uzten duten egitateak, egintzak edo negozio juridikoak jaso behar dira, hilburuko egintzak izan ezik. Halaber, sinadurak aintzatesteko edo legeztatzeko aurkeztu dizkieten egitate, egintza edo negozio juridikoei buruzko agiri pribatuen zerrenda igorri behar dute epe beraren barruan. Artikulu honetan ezarritakoa gorabehera, beti ere Bizkaiko Zerga Arau Orokorrean lankidetzarako ezarri den eginbehar orokorra bete behar da.

Artículo 17.
Asimismo, los Notarios estarán obligados a remitir a la Administración Municipal, dentro de la primera quincena de cada trimestre natural, relación o índice comprensivo de todos los documentos por ellos autorizados en el trimestre natural anterior, en los que se contengan hechos, actos o negocios jurídicos que pongan de manifiesto la realización del hecho imponible de este impuesto, en el término municipal, con  excepción de los actos de última voluntad. También estarán obligados a remitir, dentro
del mismo plazo, relación de los documentos privados comprensivos de los mismos hechos, actos o negocios jurídicos, que les hayan sido presentados para conocimiento o legitimación de firmas. Loprevenido en este artículo se entiende sin perjuicio del deber general de colaboración establecido en la Norma Foral General Tributaria del Territorio Histórico.
18. artikulua.
1. Udal Administrazioak aitortu ez diren zerga-oinarrien egintzaren jakinaren gainean dagoenean, 13. artikuluan aipatzen diren epeen barruan, interesatuei agindeia egingo die aipatutako aitorpena egin dezaten, tributu-urratzeak eta, horrela balitz, dagozkien zehapenak gorabehera.

2. Udal Administrazioak aurreikusitako agindeiak bideratuta, eta interesatuek dagokien aitorpena aurkezten ez badute, ofiziozko espedientea tramitatuko da, berak dituen datuekin, dagokion likidazioa eginez eta, hala balegokio, dagozkion sartze-epeak eta errekurtsoen adierazpena azaldurik, tributu-urratzeak eta, hala balitz, dagozkien zehapenak gorabehera.

Artículo 18.
1. Siempre que la Administración Municipal tenga conocimiento de la realización de hechos imponibles que no hubiesen sido objeto de declaración, dentro de los plazos señalados en el artículo 13, requerirá a los interesados para que formulen dicha declaración, sin perjuicio de las infracciones tributarias en que se hubiera incurrido y de las sanciones, en su caso, procedentes.
2. Si cursados por la Administración Municipal los requerimientos anteriormente previstos, los interesados no presentarán la correspondiente declaración, se instruirá el expediente de oficio, con los datos obrantes en su poder, practicando la liquidación procedente, con indicación, en su caso, de los plazos de ingreso y expresión de los recursos procedentes, sin perjuicio de las infracciones tributarias en que se hubiera incurrido y de las sanciones, en su caso, procedentes.
Artículo 19.
30,00 €-ko gutxieneko kuota ezarri da likidatzeagatik. Kudeaketaren eraginkortasun irizpideak direla-eta, ondoriozko kuota txikiagoa bada gutxieneko kuota bidaliko da.

Artículo 19.
Se establece una cuota mínima de 30,00 € por liquidación. Por criterios de eficacia en la gestión si la cuota resultante es inferior se girará en todo caso la cuota mínima.
X. XEDAPEN GEHIGARRIA
Aurreko 9.1. artikuluan xedatu denaren eraginetarako, eta Ondare Eskualdaketa eta Ekintza Juridiko Dokumentatuei buruzko Zerga onetsi zuen Foru Araua indarrean dagoen bitartean, hurrengo arau hauek bete beharko dira:
1. a) Aldi baterako gozamenaren balioa ondasunen balioaren proportzioan egingo da, urtebeteko epealdiko %2a, baina %70a gainditu gabe.
b) Biziarteko gozamenetan, balioa ondasunen balio osoaren %70ekoa dela iritziko da gozamendunak 20 urte baino gutxiago dituenean, eta hori gutxituz joango da, hortik gorako urte bakoitzeko %1eko proportzioan, balio osoaren %10eko mugarekin.
c) Pertsona juridiko baten alde egindako gozamena, 30 urtetik gorako eperako edo denbora mugatu gabe egongo balitz, eragin fiskaletarako, ebazpen-baldintzapeko jabetza osoko transmisiotzat joko da.2. Jabetza soileko eskubidearen balioa, gozamenaren balioaren eta ondasunen balio osoaren desberdintasunean konputatuko da. Aldi berean aldi baterako diren biziarteko gozamenetan jabetza soila neurtzeko, aurreko lehen zenbakiko arauetatik balio gutxien ematen diona aplikatuko da.


3. Erabilera- eta bizitoki-eskubide errealen balioa ezartzeko, aldi baterako gozamen edo biziartekoen gozamenaren kasuen arabera, balorazioari dagozkion arauak, horiek ezarriak izan zireneko ondasunen balioaren %75ari aplikatuko zaizkio.

X. DISPOSICION ADICIONAL
A efectos de lo dispuesto en el artículo 9,1, y en tanto permanezca en vigor la Norma Foral aprobatoria del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, deberán observarse las siguientes reglas:
1. a) El valor del usufructo temporal se reputará proporcional al valor de los bienes, en razón de 2% por cada período de un año, sin exceder del 70%.
b) En los usufructos vitalicios se estimará que el valor es igual al 70% del valor total de los bienes cuando el usufructuario cuente menos de 20 años, minorando, a medida que aumente la edad en la proporción de un 1% menos por cada año más con el límite del 10% del valor total.
c) El usufructo constituido a favor de una persona jurídica, si se estableciere por plazo superior a 30 años o por tiempo indeterminado, se considerará fiscalmente como transmisión de plena propiedad sujeta a condición resolutoria.

2. El valor del derecho de nuda propiedad se computará por la diferencia entre el valor del usufructo y el valor total de los bienes. En los usufructos vitalicios que, a su vez, sean temporales, la nuda propiedad se valorará aplicando, de las reglas del número primero anterior, aquélla que le atribuya menos valor.

3. El valor de los derechos reales de uso y habitación será el que resulte de aplicar el 75% del valor de los bienes sobre los que fueron impuestas las reglas correspondientes a la valoración de los usufructos temporales o vitalicios, según los casos.

XI. AZKEN XEDAPENA
Ordenantza hau 2003ko urriaren 15ean egindako Ezohiko Osoko Bilkuran onartu ziren hasiera batean, eta behin betiko 2003ko abenduaren 12an.
Aldatu zen lehenengoz, behin betiko 2004ko abenduaren 7an.
Aldatu zen bigarrenez, 2005eko urriaren 14an egindako Ezohiko Osoko Bilkuran hasiera batean, eta behin betiko 2005eko abenduaren 23an.
Aldatu zen hirugarrenez, 2006ko irailaren 27an egindako Ohiko Osoko Bilkuran hasiera batean, eta behin betiko 2006ko azaroaren 21an.
Aldatu zen laugarrenez, 2007ko urriaren 25ean egindako Ohiko Osoko Bilkuran hasiera batean, eta behin betiko 2007ko abenduaren 14an.
Aldatu zen bosgarrenez, 2008ko urriaren 17an egindako Ezohiko Osoko Bilkuran hasiera batean, eta behin betiko 2008ko abenduaren 4an.
Aldatu zen seigarrenez, 2011ko urriaren 14an egindako Ezohiko Osoko Bilkuran hasiera batean, eta behin betiko 2011ko azaroaren 29an.
Aldatu zen zazpigarrenez, 2012ko urriaren 26an egindako ohiko osoko bilkuran hasiera batean, eta behin betiko 2012ko abenduaren 10ean.
Aldatu zen zortzigarrenez, 2016ko irailaren 16an egindako ezohiko osoko bilkuran hasiera batean, eta behin betiko 2016ko azaroaren 10ean.


2017ko urtarrilaren 1ean jarriko da indarrean, eta horrela jarraituko du aldatzea edo indargabetzea erabaki artean.

XI. DISPOSICION FINAL
La presente Ordenanza fue aprobada inicialmente por el Ayuntamiento en Sesión Plenaria Extraordinaria celebrada el 15 de octubre de 2003, y definitivamente el 12 de diciembre de 2003.
Fue modificada por primera vez, definitivamente el 7 de diciembre de 2004.
Fue modificada por segunda vez, inicialmente en Sesión Plenaria Extraordinaria celebrada el 14 de octubre de 2005, y definitivamente el 23 de diciembre de 2005.
Fue modificada por tercera vez, inicialmente en Sesión Plenaria Ordinaria celebrada el 27 de septiembre de 2006, y definitivamente el 21 de noviembre de 2006.
Fue modificada por cuarta vez, inicialmente en Sesión Plenaria Ordinaria celebrada el 25 de octubre de 2007, y definitivamente el 14 de diciembre de 2007.
Fue modificada por quinta vez, inicialmente en Sesión Plenaria Extraordinaria celebrada el 17 de octubre de 2008, y definitivamente el 4 de diciembre de 2008.
Fue modificada por sexta vez, inicialmente en Sesión Plenaria Extraordinaria celebrada el 14 de octubre de 2011, y definitivamente el 29 de noviembre de 2011.
Fue modificada por séptima vez, inicialmente en sesión plenaria ordinaria celebrada el 26 de octubre de 2012, y definitivamente el 10 de diciembre de 2012.
Fue modificada por octava vez, inicialmente en sesión plenaria extraordinaria celebrada el 16 de septiembre de 2016, y definitivamente el 10 de noviembre de 2016.

Entrará en vigor el 1 de enero de 2017 y seguirá vigente hasta que se acuerde su
modificación o derogación.
 
 

01 - EHUNEKOEN TAULA: Urte-aldia

01 - CUADRO DE PORCENTAJES: período anual

Kuota minimoa
30 Euro
Cuota mínima
1-5 urte
3,7 %
De 1 a 5 años
10 urte arte
3,5 %
Hasta 10 años
15 urte arte
3,2 %
Hasta 15 años
20 urte arte
3,0 %
Hasta 20 años

02 - KARGA-TASA

02 - TIPO DE GRAVAMEN

Karga tasa bakarra
6,54 %
Tipo de gravamen único

03 - HOBARIAK

03 - BONIFICACIONES

Lursailak eskualdatzean eta jabaria mugatzen duten gozatzeko eskubide errealak eskualdatu edota eratzen direnean, heriotzaren ondorioz dohainik eginak badira, %100eko hobaria aplikatuko da zergaren kuotan, eskuratzen duena ezkontidea edota maiatzaren 7ko 2/2003 Legean xedatutakoaren arabera eratutako izatezko bikotea denean, ondorengoak edota adoptatuak eta aurrekoak edo kausatzailearen adoptatzaileak badira eta eskuratutako ondasuna ohiko etxebizitza bada.
100 %
Transmisiones de terrenos y en la transmisión o constitución de derechos reales de goce limitativos de dominio, realizados a título lucrativo por causa de muerte, cuando el adquirente sea el cónyuge o pareja de hecho constituida conforme a lo dispuesto en la Ley 2/2003, de 7 de mayo, descendientes o adoptados y ascendientes o adoptantes del causante y el bien adquirido sea la vivienda habitual.