06 JARDUERA EKONOMIKOEN GAINEKO ZERGA ARAUTZEN DUEN ORDENANTZA FISKALA

06 ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS

 
I. XEDAPEN OROKORRAK
1. artikulua.
Lurralde Historikoko Toki Ogasunak arautzen dituen Foru Arauan eta Zergari buruzko Foru Arauan ezarritakoarekin bat etorriz, Udalak honako ordenantza honen arabera eskatuko du Ekonomi Jardueren gaineko Zerga. Ordenantza honen ataletariko batean, eranskinean hain zuzen, establezimenduek Amorebietako udalerrian duten kokaera fisikoaren haztapena ageri da, eta bai kaleen zerrenda ere, kategoriaren arabera ordenatuta.

I. DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1.
Este Ayuntamiento, de acuerdo con lo previsto en la Norma Foral Reguladora de las Haciendas Locales del Territorio Histórico y en la Norma Foral particular del tributo, exige el Impuesto sobre Actividades Económicas con arreglo a la presente Ordenanza, de la que es parte integrante el Anexo en el que se pondera la situación física del establecimiento dentro del término municipal de Amorebieta y la relación de calles según categorías.
2. artikulua.
Ordenantza hau udal mugarte osoan aplikatuko da.

Artículo 2.
La Ordenanza se aplica en todo el término municipal.
II. ZERGA EGITATEA
3. artikulua.
1. Zerga egitatea udalerrian enpresa, lanbide edo arte jardueretan aritzea da, lokal jakin batean egin zein ez, eta Zergaren tarifetan zehaztuta egon zein ez.
2. Zerga honen ondoreetarako, enpresa jardueratzat joko dira abeltzaintzako jarduerak, lokabeak direnean; baita meatzaritzakoak, industriakoak, merkataritzakoak eta zerbitzugintzakoak ere. Beraz, ez dira multzo horretan sartzen nekazaritzako jarduerak, inoren menpeko abeltzaintza jarduerak, basogintzakoak eta arrantzakoak, eta horietatik bakar bat ere ez da zerga egitatea.
3. Aurreko zenbakian ezarri denaren ondoreetarako, abeltzaintza lokabetzat joko da ondoko kasuetako batean dauden abelburu multzoen ustiapena:


a) Jabeak ez nekazaritzarako ez basogintzarako erabiltzen ez dituen lurretan gehienbat bazkatzen direnak.
b) Landalurreko finketatik kanpoko kortan daudenak.
c) Azienda transhumantea edo transterminantea.
d) Haztegian bertan ekoitzi ez diren pentsuez elikatzen den azienda.
II. HECHO IMPONIBLE
Artículo 3.
1. Constituye el hecho imponible del Impuesto el mero ejercicio en el Municipio de actividades empresariales, profesionales o artísticas, se ejerzan o no en el local determinado y se hallen o no especificadas en la Tarifas del Impuesto.
2. Se considerarán, a los efectos de este impuesto, actividades empresariales las ganaderas, cuando tengan carácter independiente, las mineras, industriales, comerciales y de servicio. No tienen, por consiguiente, tal consideración las actividades agrícolas, las ganaderas dependientes, las forestales y las pesqueras, no constituyendo hecho imponible por el Impuesto ninguna de ellas.
3. A efectos de lo previsto en el número anterior, tendrá la consideración de ganadería independiente, el conjunto de cabezas de ganado que se encuentre comprendido en algunos de los casos siguientes:
a) Que paste o se alimente fundamentalmente en tierras que no sean explotadas agrícola o forestalmente por el dueño del ganado.
b) El estabulado fuera de las fincas rústicas.
c) El trashumante o trasterminante.
d) Aquél que se alimente fundamentalmente con piensos no producidos en la finca en que se críe.
4. artikulua.
1. Jarduera bat enpresa, lanbide edo arte jardueratzat joko da hura egiten duenak bere kabuz antolatu behar dituenean ekoizteko baliabideak eta giza baliabideak, edo bietako bat, ondasun edo zerbitzuen ekoizpen edo banaketan jarduteko.
2. Zergapeko jardueren edukia zergaren tarifetan zehaztuko da.

Artículo 4.
1. Se considera que una actividad se ejerce con carácter empresarial, profesional o artístico, cuando suponga la ordenación por cuenta propia de medios de producción y de recursos humanos o de uno de ambos, con la finalidad de intervenir en la producción o distribución de bienes o servicios.
2. El contenido de las actividades gravadas se definirá en las Tarifas del Impuesto.
5. artikulua.
Zergapeko jarduerak egiten direla frogatzeko, zuzenbidean onar daitekeen edozein modu erabiliko da eta, bereziki, Merkataritzako Kodearen 3. artikuluan ezarri diren bideak.

Artículo 5.
El ejercicio de las actividades gravadas se probará por cualquier medio admisible en derecho y, en particular, por los contemplados en el artículo 3 del Código de Comercio.
6. artikulua.
Jarduera hauek ez daude zergapean:1. Enpresen aktibo finkoan sartuta dauden ondasunen besterentzea, beti ere ondasun horiek ibilgetu moduan era egokian inbentariatuta egon direnean eskualdaketaren aurretik, urte bi baino lehenagotik; halaber, ez da zergapekoa izango saltzaileak erabiltzeko izan diren ondasun pribatuen salmenta, baldin eta goian adierazi den epean erabili baditu.

2. Nork bere lanaren edo lanbide zerbitzuen ordainetan jasotzen dituen ekoizkinen salmenta.
3. Establezimenduaren apaindurarako baino ez diren gaien erakusketa. Bezeroen oparirako diren gaien erakusketa, ostera, zergapean dago.
4. Txikizkako salmenta denean, ekintza bakarra edo eragiketa soltea egitea.
Artículo 6.
No constituye hecho imponible en este impuesto el ejercicio de las siguientes actividades:
  1. La enajenación de bienes integrados en el activo fijo de las Empresas que hubieran figurado debidamente inventariados como tal inmovilizado con más de dos años de antelación a la fecha de transmitirse, y la venta de bienes de uso particular y privado del vendedor siempre que los hubiese utilizado durante igual período de tiempo.
  2. La venta de los productos que se reciben en pago de trabajos personales o servicios profesionales.
  3. La exposición de artículos con el fin exclusivo de decoración o adorno del establecimiento. Por el contrario, estará sujeta al impuesto de exposición de artículos para regalo a los clientes.
  4. Cuando se trate de venta al por menor la realización de un solo acto u operación aislada.
III. SALBUESPENAK
7. artikulua.
1. Zerga ordaindu beharretik salbuetsita egongo dira:
a) Estatua, Euskal Autonomia Erkidegoa, Bizkaiko Lurralde Historikoa eta toki erakundeak, eta haien erakunde autonomo administratiboak.
b) Nazioarteko itun edo hitzarmenen arabera salbuespena aplikatu behar zaien subjektu pasiboak.
c) Gizarte Segurantzaren eta indarreko legeriaren arabera eraturiko mutualitate eta montepioen kudeaketa-erakundeak.
d) Ikerketa-erakunde publikoak eta maila guztietako irakaskuntza-establezimenduak, Estatuaren, Euskal Autonomia Erkidegoaren, Bizkaiko Foru Aldundiaren, toki erakundeen edo ongintza edota herri onurako izendapena duten fundazioen funtsez baizik mantentzen ez direnak, eta irabazteko asmorik gabe hezkuntza-itunpean diharduten maila guztietako irakaskuntza-establezimenduak, baita ikasleei liburu eta idazgaiak eskuratu edota mantenu erdiko zein barnetegiko zerbitzuak egiten dizkietenak ere, nahiz eta salbuespen moduan establezimenduan bertan saldu irakaskuntza tailerretako ekoizkinak, beti ere salmenta horren emaitza lehengaiak erosteko edo establezimenduaren artapenerako erabiltzen denean eta ez duenean norbanako edo gainontzeko batentzako erabilerarik.
e) Urritu fisiko, psikiko edo zentzumenezkoen elkarte edo fundazioak, irabazteko xederik ez dutenean, burutzen duten jarduera pedagogikoa, zientifikoa, laguntzakoa eta enpleguaren alorrekoa denean eta minusbaliatuen irakaskuntza, hezkuntza, birgaikuntza eta babesa eskuratzeko direnean, nahiz eta helburu horietarako dituzten lantegietan ekoizten diren ekoizkinak saldu, beti ere salmenta horren emaitza lehengaiak erosteko edo establezimenduaren artapenerako erabiltzen denean eta ez duenean norbanako edo gainontzeko batentzako erabilerarik.
f) Gurutze Gorria eta arauz zehazten diren antzeko beste erakunde batzuk.
g) Beren jarduerari zerga hau garatzen den lehen bi zergaldietan ekiten dioten subjektu pasiboak.
Horretarako, honako kasu hauetan jarduera bat ez da hasitzat joko:1. Lehen beste titulartasun batekin egin bada; eta hala gertatzen dela ulertuko da, besteak beste, jarduera-arloak fusionatu, bereizi edo gehitzen direnean.
2. Subjektu pasiboa Merkataritza Kodeko 42. artikuluaren araberako sozietate multzo baten parte bada, baina jarduera hori taldeko beste enpresetako inork lehenago garatutako jarduera bat denean izan ezik.
3. Jarduera horretan, partaidetzaren %25 baino gehiago jarduera hori aurretik garatu duten enpresei baldin badagokie.
Aurreko paragrafoetan xedatutakoa betetzeko, jarduera bera garatzen dela ulertuko da, zergaren tarifetan jarduera hori talde beraren barruan sailkatuta dagoenean.

h) 2.000.000 € baino gutxiagoko eragiketa-bolumena duten subjektu pasiboak. Ez egoiliarren Errentaren gaineko Zergagatiko zergadunei dagokienez, salbuespenak establezimendu iraunkorraren bidez aritzen direnak bakarrik ukituko ditu, betiere 2.000.000 € baino gutxiagoko eragiketa-bolumena badute. Edozelan ere, salbuespen hau aplikatzeko baldintza izango da subjektu pasiboak  letra honetan aurreikusitako eragiketen bolumenaren eskakizuna betetzen ez duten enpresek zuzenean edo zeharka %25 baino gehiagotan parte hartuta ez egotea, arrisku-kapitaleko fondoak edo sozietateak edo Sozietateen gaineko Zergaren ekainaren 26ko 371996 Foru Arauaren 59. eta 60. artikuluek aipatutako enpresak sustatzeko sozietateak, hurrenez hurren, badira izan ezik, partaidetza azkeneko hauen xede soziala betetzearen ondorioz gertatu bada. Letra honetan aurreikusitako salbuespena aplikatzearen ondorioetarako, hurrengo arau hauek kontuan hartuko dira:1gn. Eragiketen bolumena erabakiko da Sozietateen gaineko Zergaren ekainaren 26ko 3/1996 Foru Arauaren 2. artikuluaren 7. atalean aurreikusitakoarekin bat etorriz.


2gn. Eragiketen bolumena, Sozietateen gaineko Zergaren, Pertsona Fisikoen gaineko Errentaren gaineko Zergaren subjektu pasiboen edo Ez Egoiliarren Errentaren gaineko Zergagatiko zergadunen kasuan, zerga hauengatik aitorpenak aurkezteko epearen zergaldia zerga honen sortzapenaren aurretiko urtean bukatu denarena izango da. Bizkaiko Lurralde Historikoaren martxoaren 10eko Zergei buruzko 272005 Foru Arau Orokorraren 34. artikuluak aipatzen dituen sozietate zibil eta erakundeei dagokienez, berriz, eragiketen bolumena zerga honen sortzapenaren aurretiko azkenaurreko urteari dagokiona izango da. Zergaldiak urte naturala baino txikiagoko iraupena izan badu, eragiketen bolumena urtera handituko da.


3gn. Subjektu pasiboaren eragiketen bolumena kalkulatzeko honek egindako jarduera ekonomiko guztiak kontuan hartuko dira. Erakundea sozietateen talde bateko kide denean, Merkataritzako Kodearen 42. artikuluarekin bat etorriz, aurretik adierazitako magnitude horiek aipatutako taldearen kide diren erakunde guztiei erreferentzia egingo diete.


4gn. Ez Egoiliarren Errentaren gaineko Zergagatiko zergadunei dagokienez, espainiar lurraldean kokaturiko establezimendu iraunkorren multzoari egotz dakizkiokeen eragiketen bolumena kontuan hartuko da.
 
2. Aurreko idatz-zatiko d) eta e) letretan arautu diren onurak eskatu egin beharko dira eta, bidezkoa denean, alderdiak eskatu ondoren emango dira.


3. Hobaria izango da ordenantza honetan ezartzen den hobari taulako  kasuetan.

III. EXENCIONES
Artículo 7.
1. Estarán exentos del impuesto:
a) El Estado, la Comunidad Autónoma del País Vasco, el Territorio Histórico de Bizkaia y las Entidades locales, así como sus respectivos Organismos autónomos de carácter administrativo.
b) Los sujetos pasivos a los que les sea de aplicación, la exención en virtud de Tratados o de Convenios Internacionales.
c) Las Entidades gestoras de la Seguridad Social y de Mutualidades y Montepíos constituidos conforme a lo previsto en la legislación vigente.
d) Los organismos públicos de investigación, los establecimientos de enseñanza en todos sus grados costeados íntegramente con fondos del Estado, de la Comunidad Autónoma del País Vasco, de la Diputación Foral de Bizkaia o de las Entidades Locales o por Fundaciones declaradas benéficas o de utilidad pública, y los establecimientos de enseñanza en todos sus grados que, careciendo de ánimo de
lucro, estuvieren en régimen de concierto educativo, incluso si facilitasen a sus alumnos libros o artículos de escritorio o les prestasen los servicios de media pensión o internado y aunque por excepción vendan en el mismo establecimiento los productos de los talleres dedicados a dicha enseñanza, siempre que el importe de dicha venta, sin utilidad para ningún particular o tercera persona, se destine, exclusivamente, a la adquisición de materias primas o al sostenimiento del  establecimiento.
e) Las Asociaciones y Fundaciones de disminuidos físicos, psíquicos y sensoriales, sin ánimo de lucro, por las actividades de carácter pedagógico, científico, asistencial y de empleo que para la enseñanza, educación, rehabilitación y tutela de minusválidos realicen aunque vendan los productos de los talleres dedicados a dichos fines, siempre que el importe de dicha venta, sin utilidad para ningún particular otercera persona, se destine exclusivamente a la adquisición de materias primas o al sostenimiento del establecimiento.
f) La Cruz Roja y otras Entidades asimilables que reglamentariamente se  determinen.
g) Los sujetos pasivos que inicien el ejercicio de su actividad, durante los dos primeros períodos impositivos de este impuesto en que se desarrolle la misma.
A estos efectos, no se considerará que se ha producido el inicio del ejercicio de una actividad en los siguientes casos:
1. Cuando la misma se haya desarrollado anteriormente bajo otra titularidad, circunstancia que se entenderá que concurre, entre otros supuestos, en los casos de fusión, escisión o aportación de ramas de actividad.
2. Cuando el sujeto pasivo forme parte de un grupo de sociedades conforme al artículo 42 del Código de Comercio, salvo que se trate de una actividad nueva no desarrollada con anterioridad por ninguna de las empresas integrantes del grupo.
3. Cuando se halle participada en más de un 25% por empresas que hayan desarrollado la misma actividad.
A efectos de lo dispuesto en los números anteriores, se entenderá que se desarrolla la misma actividad cuando ésta esté clasificada en el mismo grupo dentro de las Tarifas del Impuesto.
h) Los sujetos pasivos que tengan un volumen de operaciones inferior a 2.000.000 €. En cuanto a los contribuyentes por el Impuesto sobre la Renta de no Residentes, la exención sólo alcanzará a los que operen mediante establecimiento permanente, siempre que tengan un volumen de operaciones inferior a 2.000.000 €. En todo caso será requisito para la aplicación de esta exención que los sujetos pasivos
no se hallen participados directa o indirectamente en más de un 25% por empresas que no reúnan el requisito de volumen de operaciones previsto en esta letra excepto que se trate de fondos o sociedades de capital riesgo o sociedades de promoción de empresas a que se refieren los artículos 59 y 60, respectivamente, de la Norma Foral 3/1996, de 26 de junio, del Impuesto sobre Sociedades, cuando la participación sea consecuencia del cumplimiento del objeto social de estas últimas. A efectos de la aplicación de la exención prevista en esta letra, se tendrán en cuenta las siguientes reglas:
1ª. El volumen de operaciones se determinará de acuerdo con lo previsto en el apartado 7 del artículo 2 de la Norma Foral 3/1996, de 26 de junio, del Impuesto sobre Sociedades.
2ª. El volumen de operaciones será, en el caso de los sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas o de los contribuyentes por el Impuesto sobre la Renta de no Residentes, el del período impositivo cuyo plazo de presentación de declaraciones por dichos tributos hubiese finalizado el año anterior al del devengo de este impuesto. En el caso de las
sociedades civiles y las entidades a que se refiere el artículo 34 de la Norma Foral General Tributaria 2/2005, de 10 de marzo, del Territorio Histórico de Bizkaia, el volumen de operaciones será el que corresponda al penúltimo año anterior al de devengo de este impuesto. Si el período impositivo hubiera tenido una duración inferior al año natural, el volumen de operaciones se elevará al año.
3ª. Para el cálculo del volumen de operaciones del sujeto pasivo se tendrá en cuenta el conjunto de las actividades económicas ejercidas por el mismo. Cuando la entidad forme parte de un grupo de sociedades conforme al artículo 42 del Código de Comercio, las magnitudes anteriormente indicadas se referirán al conjunto de entidades pertenecientes a dicho grupo.
4ª. En el supuesto de los contribuyentes por el Impuesto sobre la Renta de no Residentes, se atenderá al volumen de operaciones imputable al conjunto de los establecimientos permanentes situados en territorio español.

2. Los beneficios regulados en las letras d) y e) del apartado anterior tendrán carácter rogado y se concederán, cuando proceda, a instancia de parte.

3. Gozarán de bonificación los supuestos establecidos en la tabla de bonificaciones de la presente ordenanza.
IV. SUBJEKTU PASIBOAK
8. artikulua.
Zerga honen subjektu pasiboak dira pertsona fisikoak eta juridikoak eta martxoaren 10eko 2/2005 Bizkaiko Lurralde Historikoko Zergei buruzko Foru Arau Orokorreko 34. artikuluan aipatutako erakundeak, baldin eta zerga egitatea sortzen duten jardueretariko bat udalerrian egiten badute.

7. artikuluko lehen idatz-zatiko a), b), c) eta f) letretan aipatutako subjektu pasiboek ez dute zertan aurkeztu Zergaren matrikularen alta-aitorpena.

IV. SUJETOS PASIVOS
Artículo 8.
Son sujetos pasivos de este impuesto las personas físicas o jurídicas y las Entidades a que se refiere el artículo 34 de la Norma Foral General Tributaria 2/2005, de 10 de marzo, del Territorio Histórico de Bizkaia, siempre que realicen en el Municipio cualquiera de las actividades que originen el hecho imponible.

Los sujetos pasivos a que se refieren las letras a), b), c) y f) del apartado uno del artículo 7 no estará obligados a presentar declaración de alta en la matrícula del impuesto.
V. ZERGA KUOTA
9. artikulua.
Zerga kuota izango da Zergaren tarifak foru arau honetan eta berau osatzen eta garatzen duten xedapenetan adierazitakoaren arabera eta foru arauetan eta ordenantza fiskaletan zein honako ordenantza honetan ezarritako koefizienteak, indizea eta hobariak aplikatuz sortzen den emaitza.

V. CUOTA TRIBUTARIA
Artículo 9.
La cuota tributaria será la resultante de aplicar las tarifas del impuesto, de acuerdo con los preceptos contenidos en la presente Norma Foral y en las disposiciones que la complementen y desarrollen y el coeficiente el índice y las bonificaciones previstas en las Normas Forales y en esta ordenanza.
10. artikulua.
Zergaren tarifak apirilaren 30eko 1/1991 Araugintzako Foru Dekretuan ezarritakoak izango dira.
Artículo 10.
Las Tarifas del impuesto son las contenidas en el Decreto Foral Normativo 1/1.991, de 30 de abril.
11. artikulua.
Tarifa horien gain aplikagarriak izango dira, hurrenez hurren, eragiketa bolumenaren araberako haztapen koefizientea, koefiziente bakarra eta establezimenduak udal mugartean duen kokaera fisikoaren haztapen indizea.


Koefiziente horiek ordenanza honen azkenean eransten diren tauletan arautzen dira.
Artículo 11.
Sobre dichas tarifas serán de aplicación sucesiva el coeficiente de ponderación en función del volumen de operaciones, el coeficiente único y el índice que pondere la situación física del establecimiento dentro del término municipal.

Dichos coefiencientes se encuentran en las tablas anexas al final de la presente ordenanza.


VI. ZERGALDIA ETA SORTZAPENA
12. artikulua.
1. Zergaldia egutegiko urtea bera izango da, salbu eta alta aitorpenak direnean, horrelakoetan jarduera hasten den egunetik egutegiko urtea amaitu artekoa izango baita, artikulu honen 2. paragrafoko 2 lerroaldean xedatutakoa eragotzi gabe.


2. Zerga zergaldiko lehen egunean sortuko da, eta kuotak ezin izango dira txikitu, salbu eta alta aitorpenetan jardueraren hasierako data egutegiko urtearekin bat ez datorrenean, horrelakoetan kuotak urtea amaitzeko egutegiko urtetik falta diren hiruhilekoen, jarduera hasi den hiruhilekoa barne, kopuruaren arabera, proportzionalki, kalkulatuko dira eta.

Halaber, eta jarduera egiteari uzten bazaio, kuotak egutegiko hiruhilekotan hainbanatu ahal izango dira, jarduera egiteari uzten zaion hiruhilekoa barne dela.

3. Ikuskizunak direnean eta kuotak ekintza solteetarako ezarri direnean, sortzapena ekintza bakoitza egiten denean sortuko da eta bidezko aitorpenak aurkeztu beharko dira.

VI. PERIODO IMPOSITIVO Y DEVENGO
Artículo 12.
1. El período impositivo coincide con el año natural, excepto cuando se trate de declaraciones de alta, en cuyo caso abarcará desde la fecha de comienzo de la actividad hasta el final del año natural, sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 2º del apartado 2 de este artículo.

2. El impuesto se devenga el primer día del período impositivo y las cuotas serán irreducibles, salvo cuando, en los casos de declaración de alta, el día de comienzo de la actividad no coincida con el año natural, en cuyo supuesto las cuotas se calcularán proporcionalmente al número de trimestres naturales que restan para finalizar el año, incluido el del comienzo del ejercicio de la actividad.

Asimismo, y en el caso de baja en el ejercicio de la actividad, las cuotas serán prorrateables por trimestres naturales, incluido aquél en el que se produzca dicho cese.

3. Tratándose de espectáculos, cuando las cuotas estén establecidas por actuaciones aisladas, el devengo se produce por la realización de cada una de ellas, debiéndose presentar las correspondientes declaraciones.
VII. KUDEAKETA
13. artikulua.
1. Zergaren kudeaketa matrikula egiten denean hasiko da. Matrikula urtero egingo da eta zentsuen bidez osatuko da; zentsu horietan jarduera ekonomikoak, subjektu pasiboak eta zerga zorrak azalduko dira, eta behar denean foru errekargua ere bai. Matrikula jendearen eskura egongo da Udaletxean.


2. Subjektu pasiboek alta aitorpenak aurkeztu beharko dituzte, arau bidez ezartzen den epean; aitorpen horietan aurreko idatz-zatian adierazitakoaren arabera matrikulan sartu beharreko elementu guztiak adierazi beharko dituzte. Jarraian, eskumena duen administrazioak likidazioa egingo du; likidazioa subjektu pasiboari jakinaraziko zaio eta, hark, behar den sarrera egin beharko du.

Halaber, subjektu pasiboek zergapeko jardueretan aritzean gertatu eta zerga honen ordainketan eragina duten aldaketa fisiko, ekonomiko eta juridikoen berri eman beharko dute, arau bidez ezartzen diren epeetan eta zehazten den bezala.

Hain zuzen ere, foru arau honetako 5. artikuluko 1. idatz-zatiko h) letran ezarritako salbuespena ezin aplikatu duten subjektu pasiboek Zerga Administrazioari jakinarazi behar diote euren eragiketen bolumena. Orobat, eragiketen bolumenean aldaketaren bat gertatuz gero, subjektu pasiboek horren berri eman behar dute, baldin eta aldaketak ordenantza honetako 7. artikuluko 1. idatz-zatiko h) letran ezarritako salbuespenaren aplikazioan eragina badu, edo eragiketa bolumenaren araberako haztapen koefizientearen aplikaziorako kontuan hartu beharreko tartean zerbait aldarazten badu.

3. Zerga ikuskalaritzaren edo alten zein berriemateen formalizazioaren emaitzako zentsuetan datuak sartzea edo haietako datuak kentzea edo aldatzea administrazio egintzatzat joko dira eta zentsuaren aldarazpena ekarriko dute. Matrikulan egiten den aldaketa orok, zentsuetan dauden datuak ukitzen baditu, nahitaez, aldez aurretik zentsu horiek modu berean aldaraztea eskatuko du.

4. Zerga hau autolikidazio araubidean eskatu ahalko da, arau bidez ezartzen den eran.

VII. GESTION
Artículo 13.
1. El impuesto se gestiona a partir de la Matrícula del mismo. Dicha Matrícula se formará anualmente y estará constituida por censos comprensivos de las actividades económicas, sujetos pasivos, deudas tributarias, y, en su caso, del Recargo Foral. La Matrícula está a disposición del público en el Ayuntamiento.

2. Los sujetos pasivos estarán obligados a presentar las correspondientes declaraciones de alta, manifestando todos los elementos necesarios para su inclusión en la matrícula en los términos del apartado anterior y dentro del plazo que reglamentariamente se establezca. A continuación se practicará por la Administración competente la liquidación correspondiente, la cual se notificará al sujeto pasivo, quien deberá efectuar el ingreso que proceda.

Asimismo los sujetos pasivos estarán obligados a comunicar las variaciones de orden físico, económico o jurídico que se produzcan en el ejercicio de las actividades gravadas y que tengan trascendencia a efectos de este impuesto, y las formalizarán en los plazos y términos reglamentariamente determinados.

En particular, los sujetos pasivos a los que no resulte de aplicación la exención prevista en la letra h) del apartado 1 del artículo 5 de esta Norma Foral, deberán comunicar a la Administración Tributaria el volumen de operaciones. Asimismo, los sujetos pasivos deberán comunicar las variaciones que se produzcan en el volumen de operaciones cuando tal variación suponga la modificación de la aplicación o no de la exención prevista en la letra h) del apartado 1 del artículo 7 de esta ordenanza o una modificación en el tramo a considerar a efectos de la aplicación del coeficiente de ponderación previsto en función del volumen de operaciones.

3. La inclusión, exclusión o alteración de los datos contenidos en los censos, resultantes de las actuaciones de inspección tributaria o de la formalización de altas y comunicaciones, se considerarán acto administrativo, y conllevarán la modificación del censo. Cualquier modificación de la Matrícula que se refiera a datos obrantes en los censos requerirá, inexcusablemente, la previa alteración de estos últimos en el mismo sentido.

4. Este impuesto podrá exigirse en régimen de autoliquidación en los términos que reglamentariamente se establezcan.
14. artikulua.
1. Zerga kudeatzeko, likidatzeko, ikuskatzeko eta biltzeko (borondatezko epealdian zein premiamendu bidez) ahalmenak Udalarenak dira.


2. Udalaren ahalmenak dira, beren beregi, matrikula jendaurreratzea, errekurtsoak eta erreklamazioak ebaztea, zerga kobratzea, salbuespenak eta hobariak aplikatzea eta zerga honen alorrean zergadunari laguntza eta informazioa emateko jarduketak egitea.

3. Foru Aldundiaren egitekoak dira matrikula osatu eta artatzea, jarduera ekonomikoak kalifikatzea eta kuotak ezartzea.
Hala ere, Foru Aldundiak nahiz udalek egin ditzakete egintza horien jakinarazpenak, bai eta zerga zorrak zehazteko likidazioen jakinarazpenak ere.


4. Udalaren ardura da ordainagiriak egitea, baina horrek ez du ezertan eragotziko Toki Ogasunei buruzko abenduaren 16ko 9/2005 Foru Arauaren 8. artikuluan azaltzen diren lankidetza formulak erabiltzea.Udala eta Foru Aldundia lankidetzan arituko dira zergaren matrikula osatzeko eta artatzeko; halaber, batera jardungo dute jarduera ekonomikoak kalifikatzeko eta kuotak ezartzeko orduan.

5. Salbuespenak emateko edo ukatzeko, emandako ebazpenaren berri jakinarazi beharko zaio Foru Aldundiari.

Artículo 14.
1. Las facultades de exacción, gestión, liquidación, inspección y recaudación, tanto en período voluntario como por la vía de apremio, corresponden a este Ayuntamiento.

2. En materia de competencia, corresponde al Ayuntamiento la exposición al público de la Matrícula, resolución de recursos y reclamaciones, cobranza del impuesto, aplicación de exenciones y bonificaciones y actuaciones para la asistencia e información al contribuyente referidas a las materias de este impuesto.

3. Corresponde de forma exclusiva a la Diputación Foral la formación y conservación de la Matrícula, la calificación de las actividades económicas, y el señalamiento de las cuotas. Sin perjuicio de ello, la notificación de estos actos puede ser practicada por los Ayuntamientos o por la Diputación Foral junto
con la notificación de las liquidaciones conducentes a la determinación de las deudas tributarias.

4. Corresponde al Ayuntamiento la confección de los recibos cobratorios, sin perjuicio de las fórmulas de colaboración a que se refiere el artículo 8 de la Norma Foral 9/2005, de 16 de Diciembre, de Haciendas Locales. El Ayuntamiento colaborará con la Diputación Foral para la formación y conservación de la Matrícula del impuesto, así como en la calificación de actividades económicas y señalamiento de las cuotas correspondientes.

5. La concesión y denegación de exenciones requerirá el traslado a la Diputación Foral, de la resolución que se adopte.
15. artikulua.
Jarduerak sailkatzeko eta kuotak ezartzeko egintzen aurkako errekurtso eta erreklamazioak direla eta, martxoaren 10eko 2/2005 Bizkaiko Lurralde Historikoko Zergei buruzko Foru Arau Orokorraren 220 eta 232 bitarteko artikuluetan xedatutakoa beteko da. Bizkaiko Foru Aldundia izango da horrelako errekurtso eta erreklamazioak ebazteko organo eskuduna. Errekurtso edo erreklamazioa jarrita ere egintzaren betearazpena ez da etengo.

Artículo 15.
Los recursos y reclamaciones que se interpongan contra los actos de calificación de actividades y señalamiento de cuotas se regirán por lo dispuesto en los artículos 220 a 232 de la Norma Foral General Tributaria 2/2005, de 10 de marzo, del Territorio Histórico de Bizkaia, siendo el órgano competente para resolver tales recursos y reclamaciones la Diputación Foral de Bizkaia. La interposición de estas reclamaciones no suspenderá la ejecutoriedad de los actos.
16. artikulua.
1. Foru Aldundiak egingo du matrikula eta Udalari igorriko dio.


2. Behin matrikula jaso eta gero, Udalak jendaurrean azalduko du hamabost egunez, ukitutako zergadunek aztertu ahal dezaten eta bidezko deritzeten erreklamazioak aurkeztu ahal ditzaten.

Artículo 16.
1. La Matrícula correspondiente se confeccionará por la Diputación Foral que la remitirá a este Ayuntamiento.
2. Una vez recibida, el Ayuntamiento la expondrá al público por un plazo de quince días para que los contribuyentes afectados puedan examinarlas y formular, en su caso, las reclamaciones que consideren oportunas.
17. artikulua.
1. Jendaurreko azalpen epea amaitu eta erreklamazioak ebatzi ondoren, emaitzaren ziurtagiria Foru Aldundiari igorriko zaio onets dezan.
2. Behin onetsita, udalek ordainagiriak egingo dituzte (lankidetzarako arauen kalterik gabe).

Artículo 17.
1. Concluido el plazo de exposición al público y resueltas las reclamaciones, se remitirá a la Diputación Foral la certificación del resultado de la misma para su aprobación.
2. Una vez aprobado, se confeccionarán por los Ayuntamientos los correspondientes recibos (sin perjuicio de normas de colaboración).
VIII. XEDAPEN IRAGANKORRA
Lehenengoa. Jarduera ekonomikoen gaineko Zergaren subjektu pasiboei dagokienean, hauei buruz esan behar da 7/2003 Foru Araua indarrean sartzean, Arauak xedatzen duenaren arabera, zerga ordaintzetik salbuetsita ez dagoenez, hobariak aplikatzen ibili direla jarduera hasieragatiko kuotan. Hobariak, apirilaren 30eko 1/1991 arautzen duen Foru Dekretuak onetsitako tarifen bigarren atalari dagokion lehenengo ohar komunean arautu dituzte lehenago. Dekretu honek Jarduera ekonomikoaren gaineko Zergaren  tarifak eta jarraibideak onesten ditu eta hauek aipatutako hobaria aplikatzen jarraituko dute, hobaria aplikatzeko dagokion denboraldia amaitu arte, aipatutako Arau Orokorrak aurreikusiten duen moduan.


Bigarrena. 7/2003 Foru Araua indarrean sartu baino lehen hasitako prozedurei ez zaie berau aplikatuko eta aurreko arautegiak aginduko du.
VIII. DISPOSICION TRANSITORIA
Primera.- En relación con los sujetos pasivos del Impuesto sobre Actividades Económicas respecto de los cuales, a la entrada en vigor de la Norma Foral 7/2003, no estando exentos de pago del impuesto con arreglo a lo dispuesto en la misma estuvieran aplicando las bonificaciones en la cuota por inicio de actividad anteriormente reguladas en la nota común 1ª a la sección segunda de las Tarifas aprobadas por el Decreto Foral Normativo 1/1991, de 30 de Abril, por el que se aprueban las tarifas y la instrucción del Impuesto sobre Actividades Económicas continuarán aplicándose dicha bonificación, en los términos previstos en la citada Norma Común, hasta la finalización del correspondiente periodo de aplicación en la bonificación.

Segunda.- A los procedimientos iniciados antes de la entrada en vigor de la Norma Foral 7/2003 no les será de aplicación la misma y se regirán por la normativa anterior.
IX. AZKEN XEDAPENA
Ordenantza hau, bere Eranskinarekin batera, 2003ko urriaren 15ean egindako Ezohiko Osoko Bilkuran onartu zen hasiera batean, eta behin betiko 2003ko abenduaren 12an.
Aldatu zen lehenengoz, behin betiko 2004ko abenduaren 7an.
Aldatu zen bigarrenez, 2005eko urriaren 14an egindako Ezohiko Osoko Bilkuran hasiera batean, eta behin betiko 2005eko abenduaren 23an.
Aldatu zen hirugarrenez, 2006ko irailaren 27an egindako Ohiko Osoko Bilkuran hasiera batean, eta behin betiko 2006ko azaroaren 21ean.
Aldatu zen laugarrenez, 2007ko urriaren 25ean egindako Ohiko Osoko Bilkuran hasiera batean, eta behin betiko 2007ko abenduaren 14an.
Aldatu zen bosgarrenez, 2008ko urriaren 17an egindako Ezohiko Osoko Bilkuran hasiera batean, eta behin betiko 2008ko abenduaren 4an.
Aldatu zen seigarrenez, 2009ko urriaren 16an egindako Ezohiko Osoko Bilkuran hasiera batean, eta behin betiko 2009ko abenduaren 4an.
Aldatu zen zazpigarrenez, 2010eko otsailaren 25ean egindako Ohiko Osoko Bilkuran hasiera batean, eta behin betiko 2010eko apirilaren 21ean.
Aldatu zen zortzigarrenez, 2011ko urriaren 14an egindako Ezohiko Osoko Bilkuran hasiera batean, eta behin betiko 2011ko azaroaren 29an.
Aldatu zen bederatzigarrenez, 2015eko irailaren 14an egindako ezohiko osoko bilkuran hasiera batean, eta behin betiko 2015eko urriaren 30ean.
Aldatu zen hamargarrenez, 2017ko maiatzaren 26an egindako osoko bilkuran hasiera batean, eta behin betiko 2017ko uztailaren 28an.


2017ko abuztuaren 24an jarriko da indarrean, eta horrela jarraituko du aldatzea edo indargabetzea erabaki artean
 
IX. DISPOSICION FINAL
La presente Ordenanza, junto con su Anexo, fue aprobada inicialmente por el Ayuntamiento en Sesión Plenaria Extraordinaria celebrada el 15 de octubre de 2003, y definitivamente el 12 de diciembre de 2003.
Fue modificada por primera vez, definitivamente el 7 de diciembre de 2004.
Fue modificada por segunda vez, inicialmente en Sesión Plenaria Extraordinaria celebrada el 14 de octubre de 2005, y definitivamente el 23 de diciembre de 2005.
Fue modificada por tercera vez, inicialmente en Sesión Plenaria Ordinaria celebrada el 27 de septiembre de 2006, y definitivamente el 21 de noviembre de 2006.
Fue modificada por cuarta vez, inicialmente en Sesión Plenaria Ordinaria celebrada el 25 de octubre de 2007, y definitivamente el 14 de diciembre de 2007.
Fue modificada por quinta vez, en Sesión Plenaria Extraordinaria celebrada el 17 de octubre de 2008, y definitivamente el 4 de diciembre de 2008.
Fue modificada por sexta vez, en Sesión Plenaria Extraordinaria celebrada el 16 de Octubre de 2009, y definitivamente el 4 de diciembre de 2009.
Fue modificada por séptima vez, inicialmente en Sesión Plenaria Ordinaria celebrada el 25 de febrero de 2010, y definitivamente el 21 de abril de 2010.
Fue modificada por octava vez, inicialmente en Sesión Plenaria Extraordinaria celebrada el 14 de octubre de 2011, y definitivamente el 29 de noviembre de 2011.
Fue modificada por novena vez, inicialmente en sesión plenaria extraordinaria celebrada el 14 de septiembre de 2015, y definitivamente el 30 de octubre de 2015.
Fue modificada por décima vez, inicialmente en sesión plenaria ordinaria celebrada el 26 de mayo de 2017, y definitivamente el 28 de julio de 2017.

Entrará en vigor el 24 de agosto de 2017 y seguirá vigente hasta que se acuerde su modificación o derogación.
 
 

001 - Eragiketa bolumenaren araberako haztapen koefizientea (eurotan)

001 - Coeficiente de ponderación en función del volumen de operaciones (en euros)

Zergaren tarifetan ezarritako udal, probintzi eta estatuko kuotetan aplikatu ahal izango da koefiziente hori.

Los siguientes coeficientes serán de aplicación sobre las cuotas municipales, las cuotas provinciales y estatales fijadas en las tarifas del impuesto.
 

2.000.000,00 eta 6.000.000,00 bitartean
1,20 Koef.
Desde 2.000.000,00 hasta 6.000.000,00
6.000.000,01 eta 10.000.000,00 bitartean
1,22 Koef.
Desde 6.000.000,01 hasta 10.000.000,00
10.000.000,01 eta 50.000.000,00 bitartean
1,24 Koef.
Desde 10.000.000,01 hasta 50.000.000,00
50.000.000,01 eta 100.000.000,00 bitartean
1,27 Koef.
Desde 50.000.000,01 hasta 100.000.000,00
100.000.000,00 euro baino gehiago
1,30 Koef.
Mas de 100.000.000,00
Negozio-zifra garbirik gabe
1,25 Koef.
Sin cifra neta de negocio
Idatz-zati honetan aipatutako koefizientea aplikatzeko, subjektu pasiboaren eragiketen bolumena berak egindako ekonomi jarduera guztiena izango da; foru arau honetako 5. artikuluko 1. idatz-zatiko h) letran ezarritakoaren arabera zehaztuko da.

A los efectos de la aplicación del coeficiente a que se refiere este apartado, el volumen de operaciones del sujeto pasivo será el correspondiente al conjunto de actividades económicas ejercidas por el mismo y se determinará de acuerdo con lo previsto en la letra h) del apartado 1 del artículo 5 de esta Norma Foral.

002 - Iharduera ekonomioken gaineko zergaren koefiziente bakarra.

002 - Coeficiente único del impuesto sobre actividades económicas

Aurreko idatz-zatian araupetutako koefizientea aplikatuz gehitutako kuotak aldatuko dira, udal mugarteko jarduera guztiei koefiziente bakarra aplikatuz.

Se modificarán las cuotas incrementadas por aplicación del coeficiente regulado en el apartado anterior mediante la aplicación sobre las mismas de un coeficiente único para todas las actividades ejercidas en el término municipal.

Koefiziente bakarra
2,20 Koef.
Coeficiente único

003 - Kokapen indizearen araberako koefizientea

003 - Coeficiente según índíce de situación

Aurreko artikuluan araututako jardura koefizientea aplikatzeagatik gehitutako kuotetan, udalerrian jarduera dagoeneko establezimenduaren egoera fisikoa ponderatuko duen indize bat ezartzen da, Eranskinaren arabera kaleak duen kategoria fiskala kontutan hartuz eta ondoko indize eskala aplikatuz:

Se establece sobre las cuotas incrementadas por aplicación del coeficiente de actividad regulado en el artículo anterior, un índice que pondere la situación física del establecimiento donde radique la actividad dentro del término municipal, atendiendo a la categoría fiscal de la calle según Anexo y mediante la aplicación de la siguiente escala de índices:

1. Kategoria
1,30 Koef.
1ª Categoría
2. Kategoria
1,20 Koef.
2ª Categoría
3. Kategoria
1,10 Koef.
3ª Categoría
4. Kategoría
1 Koef.
4ª Categoría

004 - Hiri sailen kategorizazioa

004 - Categorización de sectores urbanos

ABASOLO APEZPIKU
1 ª
ABASOLO APEZPIKU
AITA ROMAN URTIAGA
2 ª
AITA ROMAN URTIAGA
AITA SANTI ONAINDIA Nº 1 al 7
1 ª
AITA SANTI ONAINDIA Nº 1 al 7
AITA SANTI ONAINDIA Resto
2 ª
AITA SANTI ONAINDIA Resto
ALAKAO Auzoa
4 ª
Bº ALAKAO
ALDANA Auzoa
4 ª
Bº ALDANA
ALTAMIRA
3 ª
ALTAMIRA
ALTZIBARRA Auzoa
4 ª
Bº ALTZIBARRA
ANBOTO del Nº1 al 9
1 ª
ANBOTO del Nº1 al 9
ANDAPARA
2 ª
ANDAPARA
ANDRAMARI Auzoa
1 ª
Bº ANDRAMARI
ANDRANDI Auzoa
2 ª
Bº ANDRANDI
ANTON MENDIKOA Auzoa
4 ª
Bº ANTON MENDIKOA
ARAMOTZ
2 ª
ARAMOTZ
ARAZOTZA Auzoa
4 ª
Bº ARAZOTZA
ARETXALDE BEKOA
2 ª
ARETXALDE BEKOA
ARETXALDE GOIKOA
2 ª
ARETXALDE GOIKOA
ARKOTXA Auzoa
4 ª
Bº ARKOTXA
Bº ARRAIBI
2 ª
Bº ARRAIBI
ARRAIBI Plaza
1 ª
Plaza ARRAIBI
ARRAIBIONDO Etorbidea
2 ª
Avenida ARRAIBIONDO
ARREGI
4 ª
ARREGI
ARRIETA JAIO
2 ª
ARRIETA JAIO
ARRINDA Auzoa
4 ª
Bº ARRINDA
ASTEPE Auzoa
4 ª
Bº ASTEPE
AUTZAGANE Auzoa
4 ª
Bº AUTZAGANE
AZOKA
1 ª
AZOKA
BEDIAGA Auzoa
4 ª
Bº BEDIAGA
BELATXIKIETA Auzoa
4 ª
Bº BELATXIKIETA
BELATXIKIETA kalea
2 ª
C/ BELATXIKIETA
BELAUSTEGI Auzoa
4 ª
Bº BELAUSTEGI
BERNA Auzoa
4 ª
Bº BERNA
BERNABEITIA Auzoa
4 ª
Bº BERNABEITIA
BERNAGOITIA Auzoa
4 ª
Bº BERNAGOITIA
BETARRAGANE
2 ª
BETARRAGANE
BIDEAUR Auzoa
3 ª
Bº BIDEAUR
BIDEZAHAR Auzoa
2 ª
Bº BIDEZAHAR
BIZKARGI
1 ª
BIZKARGI
BOROA Auzoa
4 ª
Bº BOROA
DERANDEIN Auzoa
4 ª
Bº DERANDEIN
DUDAGOITI Auzoa
4 ª
Bº DUDAGOITI
DUDEA Auzoa
4 ª
Bº DUDEA
ELIZALDE
2 ª
ELIZALDE
ENARTZE Auzoa
4 ª
Bº ENARTZE
Pº ENRIKE RENTERIA
2 ª
Pº ENRIKE RENTERIA
EPALTZA Auzoa
4 ª
Bº EPALTZA
ERGOIEN Auzoa
4 ª
Bº ERGOIEN
ERKOLES Auzoa
4 ª
Bº ERKOLES
EUBA Auzoa
3 ª
Bº EUBA
EUSKAL HERRIA Plaza
1 ª
Plaza EUSKAL HERRIA
GABRIEL ARESTI Nº 1 al 6 Plaza
2 ª
Plaza. GABRIEL ARESTI Nº 1 al 6
GANE Auzoa
3 ª
Bº GANE
GARAITONDO Auzoa
4 ª
Bº GARAITONDO
Plaza GERNIKA
1 ª
Plaza GERNIKA
GISETZA Auzoa
4 ª
Bº GISETZA
GREGORIO MENDIBIL
1 ª
GREGORIO MENDIBIL
GUDARI 1-15
1 ª
GUDARI del Nº 1 al 15
GUDARI Besteak
2 ª
GUDARI Resto
GUMUZIO Auzoa
4 ª
Bº GUMUZIO
HARRIAGANE Auzoa
4 ª
Bº HARRIAGANE
HARRISON
1 ª
HARRISON
HERRIKO Plaza
1 ª
Plaza HERRIKO
IBAIZABAL
1 ª
IBAIZABAL
IBARGUREN Auzoa
4 ª
Bº IBARGUREN
IBARRA Auzoa
4 ª
Bº IBARRA
IXERANGO
2 ª
IXERANGO
IXER-BEKOA
2 ª
IXER-BEKOA
IZER
2 ª
IZER
JAUREGIBARRIA 10-etara
1 ª
JAUREGIBARRIA hasta Nº 10
JAUREGIBARRIA 11-tik
2 ª
JAUREGIBARRIA del Nº 11
JAUREGIZAHAR Auzoa
3 ª
Bº JAUREGIZAHAR
JOSE ANTONIO AGIRRE Etorbidea
2 ª
Avenida JOSE ANTONIO AGIRRE
JUAN ALZAGA
1 ª
JUAN ALZAGA
JUAN XXIII
2 ª
JUAN XXIII
KALBARIO Plaza
1 ª
Plaza KALBARIO
KARMEN bikoitiak 16-ra arte
1 ª
KARMEN números pares hasta 16
KARMEN bikoitiak 18-24-ra arte
2 ª
KARMEN: números pares desde 18 hasta 24
KARMEN: bakoitiak 25-ra arte
1 ª
KARMEN: números impares hasta 25
KARMEN:bakoitiak 27tik 31-era
2 ª
KARMEN: números impares desde 27 hasta 31
KARMEN: resto
3 ª
KARMEN: resto
KATIA Auzoa
4 ª
Bº KATIA
KONBENIO
1 ª
KONBENIO
LA TEJERA Auzoa
3 ª
Bº LA TEJERA
LAMINOR
3 ª
LAMINOR
LANDATXU
2 ª
LANDATXU
LANDETA
2 ª
LANDETA
LARREA Auzoa
3 ª
Bº LARREA
LARRABARRENA Auzoa
2 ª
Bº LARRABARRENA
LARRABIDE
1 ª
LARRABIDE
LARRAGOIKOA Auzoa
4 ª
Bº LARRAGOIKOA
LEGARREBI
3 ª
LEGARREBI
LEGINETXE Auzoa
4 ª
Bº LEGINETXE
LUIS URRENGOETXEA 20-ra arte
1 ª
LUIS URRENGOETXEA hasta Nº 20
LUIS URRENGOETXEA Besteak
2 ª
LUIS URRENGOETXEA Resto
MARABI Auzoa
4 ª
Bº MARABI
MARKES ARESTI Auzoa
4 ª
Bº MARKES ARESTI
MATZORRI Auzoa
4 ª
Bº MATZORRI
MEKOLA Auzoa
4 ª
Bº MEKOLA
MONTORRA Auzoa
4 ª
Bº MONTORRA
MUNIKETA Auzoa
4 ª
Bº MUNIKETA
NAFARROA 1-etik 13-ra
1 ª
NAFARROA del Nº 1 al 13
NEMESIO BIKANDI
1 ª
NEMESIO BIKANDI
OGENA Auzoa
4 ª
Bº OGENA
OGENABEKOA
2 ª
OGENABEKOA
OGENBARRENA
2 ª
OGENBARRENA
OGENBIDE
2 ª
OGENBIDE
OROMINO Auzoa
4 ª
Bº OROMINO
PARTICULAR DE SAN PEDRO
2 ª
PARTICULAR DE SAN PEDRO
SABINO ARANA 1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,13 zb.-ak
1 ª
SABINO ARANA Nº 1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,13
SABINO ARANA Resto
2 ª
SABINO ARANA Resto
SAN ANTONIO ELGUEZABAL Auzoa
4 ª
Bº SAN ANTONIO ELGUEZABAL
SAN BARTOLOME Auzoa
4 ª
Bº SAN BARTOLOME
SAN ISIDRO
2 ª
SAN ISIDRO
SAN JUAN 1-etik 9-ra
1 ª
SAN JUAN del Nº 1 al 9
SAN JUAN Besteak
2 ª
SAN JUAN Resto
SAN JUAN DE OFRENDO Auzoa
4 ª
Bº SAN JUAN DE OFRENDO
SAN MIGUEL 1-etik 22-ra
1 ª
SAN MIGUEL Nº 1 al 22
SAN MIGUEL Besteak
2 ª
SAN MIGUEL Resto
SAN MIGUEL DE DUDEA Auzoa
4 ª
Bº SAN MIGUEL DE DUDEA
SAN PEDRO 2-tik 42-ra
1 ª
SAN PEDRO Nº 2 al 42
SAN PEDRO 1-tik Valet biribilketaraino
1 ª
SAN PEDRO Nº 1 hasta rotonda Valet
SAN PEDRO Besteak
2 ª
SAN PEDRO Resto
SAN PEDRO DE LARRINETA Auzoa
4 ª
Bº SAN PEDRO DE LARRINETA
SANTA ANA Auzoa
2 ª
Bº SANTA ANA
SANTA LUZIA LEGINETXE Auzoa
4 ª
Bº SANTA LUZIA LEGINETXE
SARATZU Auzoa
4 ª
Bº SARATZU
TANTORTA Auzoa
3 ª
Bº TANTORTA
TORREBURU Auzoa
4 ª
Bº TORREBURU
TXIKERRA
1 ª
TXIKERRA
TXIKI-OTAEGI
1 ª
TXIKI-OTAEGI
TXOSNA Auzoa
4 ª
Bº TXOSNA
UGARTE Auzoa
4 ª
Bº UGARTE
CM/ UGARTE BIDEA
2 ª
CM/ UGARTE BIDEA
UNAMUNO
2 ª
UNAMUNO
URBANO LARRUZEA
1 ª
URBANO LARRUZEA
URGOZO
2 ª
URGOZO
URRITXE Auzoa
3 ª
Bº URRITXE
URUMIN Auzoa
4 ª
Bº URUMIN
Bº ZELAIETA
4 ª
Bº ZELAIETA
PE. ZELAIETA
1 ª
PE. ZELAIETA
ZEZILIA GALLARZAGOITIA
1 ª
ZEZILIA GALLARZAGOITIA
ZIRILO ARZUBIAGA
1 ª
ZIRILO ARZUBIAGA
ZUBIKURTZE Auzoa
2 ª
Bº ZUBIKURTZE
ZUBIPUNTE
2 ª
ZUBIPUNTE
ZUBIZABALA
3 ª
ZUBIZABALA

005 - Industri sailen kategorizazioa

005 - Categorización de sectores industriales

ARRIAGANE / BILTEGIAK
1 ª
ARRIAGANE / ALMACENTES
ASTEPE
3 ª
ASTEPE
BIARRITZ-TEJERA
1 ª
BIARRITZ-TEJERA
CONDOR I
2 ª
CONDOR I
CONDOR II
2 ª
CONDOR II
KORTEDERRA EROSKI
3 ª
KORTEDERRA EROSKI
KORTERERRA EZPELETA
3 ª
KORTERERRA EZPELETA
BOROA INDUSTRIA GUNEA
1 ª
PARQUE EMPRESARIAL BOROA
SERPINSA
1 ª
SERPINSA
TOLSAN
2 ª
TOLSAN
12-EU INBISA-SAN ANTONIO
1 ª
UE-12 INBISA-SAN ANTONIO
13-EU SAN ANTONIO (ARANIA)
2 ª
UE-13 SAN ANTONIO (ARANIA)
14-EU SAN ANTONIO (HOUGTHON HISPANIA)
2 ª
UE-14 SAN ANTONIO (HOUGTHON HISPANIA)
6-EU “Ogena”
3 ª
UE-6 “Ogena”
10-IU EUBA
3 ª
UI-10 EUBA
9-IU EUBA
3 ª
UI-9 EUBA
VALET
2 ª
VALET
ZELATA
1 ª
ZELATA
ZUBIETA
1 ª
ZUBIETA
Industria jarduerak burutzen diren lursailak ez badira aurreko sektoreetarikoren batean sartzen, 3. kategoriakotzat hartuko dira.

Los suelos donde se encuentren ubicadas actividades industriales que no se encuentren situadas en ninguno de los sectores anteriores serán considerados de 3ª categoría.

006 - Hobariak

006 - Bonificaciones

Ingurumena kudeatzeko sistemen inguruko ziurtagiriak dituztenentzat, baldin eta EAEko Ingurumena Babesteari buruzko otsailaren 27ko 3/1998 Lege Orokorrean aipatzen diren jarduera sailkatuetan badihardute eta Europako EMAS izeneko arautegiak ezarritako baldintzak betetzen badituzte.
5 %
Para los sujetos pasivos que estén en posesión de certificados de sistemas de gestión medioambiental, tratándose de empresas que se dedican a las actividades clasificadas a las que se refiere la Ley 3/1998 de 27 de febrero General de Protección del Medio Ambiente del País Vasco y cumplan las condiciones impuestas por la reglamentación europea EMAS.