09 ZERBITZU PUBLIKOAK ESKAINI ETA JARDUERA ADMINISTRATIBOAK BIDERATZEAGATIK ORDAINDU BEHARREKO TASAK ARAUTZEN DITUEN ORDENANTZA FISKALA

09 ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LAS TASAS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS O LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

 
I. XEDAPEN OROKORRAK
1. artikulua.
Udal honek, Lurraldeko Toki Ogasunak arautzen dituen Foru Arauari jarraiki, Eranskinean zehazten diren tasak ezarri eta exijitzen ditu zerbitzu publikoak eskaini eta jarduerak burutzeagatik. Ordenantza honetan adierazten diren arauen arabera ezarri eta exijitzen dira tasok, eta haren barruan geratzen dira jasota.

I. DISPOSICIÓNES GENERALES
Artículo 1
Este Ayuntamiento, de acuerdo con la Norma Foral reguladora de las Haciendas Locales del Territorio, establece y exige tasas por la prestación de los servicios y la realización de las actividades que se recogen en el Anexo, en los términos de la presente Ordenanza, de las que aquéllas son parte integrante.
2. artikulua.
Ordenantza hau Udalerriaren eremu osoan aplikatuko da.
Artículo 2
La Ordenanza se aplica en todo el ámbito municipal.
II. ZERGAGAIA
3. artikulua.
Udalaren aldetik zerbitzu bat eskaintzeak edo jarduera bat burutzeak eratzen du zergagaia, dela eskatua izan delako, dela partikularren egintza edo hutsegiteen ondorioz zeharka probokatu delako.

II. HECHO IMPONIBLE
Artículo 3
Constituye el hecho imponible la prestación de servicios o realización de actividades por el Ayuntamiento, bien porque hayan sido instadas, bien porque indirectamente hayan sido provocadas por las acciones u omisiones de los particulares.
III. SUBJEKTU PASIBOA
4. artikulua.
1.- Honako hauek izango dira zergadun bezala, subjektu pasiboak: pertsonak fisikoak zein juridikoak, eta martxoaren 10eko 2/2005 Bizkaiko Lurralde Historikoko Zergen Foru Arau Orokorrak 34. Artikuluan aipatzen dituen entitateak, zerbitzu edo jarduerak eskatzen dituztenean edo haien onura edo eragina jasotzen dutenean.


2.- Zergadunen ordezkotzat hartuko dira:

a).- Etxebizitza edo lokalen okupatzaileei onura edo eragina dakarkieten zerbitzu edo jarduerengatik ezarritako tasetan: higiezin horien jabeak. Horiek, hala dagokienean, onuradun desberdinei jasanarazi ahal izango dizkiete kuotak.


b).- Suhiltzaile zerbitzuengatik, aurrien prebentzioagatik, eraikuntza eta eraispen zerbitzuengatik, salbamendukoengatik eta, orohar, pertsona eta ondasunak babesteko zerbitzuengatik ezarritako tasetan, zerbitzuaren mantenimendua barne, arriskuaren entitate edo sozietate aseguratzaileak.c).- Lurzoruari eta hiri antolaketari buruzko araudian jasotako hirigintza lizentziak emateagatik ezarritako tasetan, obren eraikitzaileak eta kontratistak.
III. SUJETO PASIVO
Artículo 4
1.- Son sujetos pasivos, en concepto de contribuyentes, las personas físicas y jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 34 de la Norma Foral General Tributaria 2/2005, de 10 de marzo, del Territorio Histórico de Bizkaia, que soliciten los servicios o actividades o que resulten beneficiadas o afectadas por aquellos.

2.- Tendrán la condición de sustitutos del contribuyente:
a).- En las tasas establecidas por razón de servicios o actividades que beneficien o afecten a los ocupantes de viviendas o locales, los propietarios de dichos inmuebles quienes podrán repercutir, en su caso, las cuotas sobre los respectivos beneficiarios.

b).- En las tasas establecidas por la prestación de servicios de prevención y extinción de incendios, de prevención de ruinas, construcciones y derribos, salvamentos y, en general, de protección de personas y bienes, comprendiéndose también el mantenimiento del servicio, las entidades o sociedades aseguradoras del riesgo.

c).- En las tasas establecidas por el otorgamiento de las licencias urbanísticas previstas en la normativa sobre el suelo y ordenación urbana, los constructores y contratistas de obras.
5. artikulua.
Tasak ordaindu behar dituzte:
a).- Partikularren eskariz egindako zerbitzu edo jardueren kasuan, eskaera egin dutenak.


b).- Partikularrek eskatu ez baina, horien egintza edo hutsegiteengatik, derrigorrezkoak gertatu diren zerbitzu edo jardueren kasuan, egintza edo hutsegite horien leporagarri dituztenak.

Artículo 5
Están obligados al pago de las Tasas:
a).- En el caso de servicios o actividades realizados a solicitud de los particulares, quienes lo soliciten.

b).- En el caso de servicios o actividades realizados sin haber sido solicitados por los particulares, pero motivados por actuaciones u omisiones de ellos, aquellos a quienes les sean imputables dichas actuaciones u omisiones.
6. artikulua.
Ordenantza honetatik eratortzen diren zerga zorretan, subjektu pasiboarekin batera, tarifak aplikatzeko arauetan aipatzen diren pertsonek ere erantzungo dute.

Artículo 6
Junto al sujeto pasivo responden de las deudas tributarias que se deriven de esta Ordenanza las personas que en su caso se mencionen en las normas de aplicación de las Tarifas.
IV. SALBUESPENAK, MURRIZPENAK ETA HOBARIAK

7. artikulua.
Salbuespenak edo beste hobari fiskal batzuk emateko, ordenantza honetako tarifen eranskineko epigrafe zehatzak dakarrena bete beharko da.

IV. EXENCIONES, REDUCCIONES Y BONIFICACIONES

Artículo 7
Para la concesión de exenciones u otros beneficios fiscales se estará a lo establecido en cada Epígrafe concreto de Anexo de Tarifas de esta Ordenanza.
V. OINARRI EZARGAIA
8. artikulua.
Oinarri ezargarria zerbitzua gauzatzen den unitate bakoitzak eratzen du, Eranskinean jasotakoaren arabera.

V. BASE IMPONIBLE
Artículo 8
Constituye la base imponible cada una de las unidades en que se materialice el servicio, en los términos contenidos en el Anexo.
VI. KUOTA
9. artikulua.
Zerga kuota tarifa, espreski erabakitako kopuru finko bat edo, bestelako, bi prozedurak batera erabiliz finkatuko da, Eranskinean ezarritakoaren arabera.

VI. CUOTA
Artículo 9
La cuota tributaria consistirá, conforme a lo establecido en el Anexo, en la cantidad resultante de aplicar una tarifa, una cantidad fija señalada al efecto, o la cantidad resultante de la aplicación conjunta de ambos procedimientos.
VII. SORTZAPENA ETA ZERGALDIA
10. artikulua.
 Zerbitzua edo jarduera egiten denean sortzen da tasa.

VII. DEVENGO Y PERIODO IMPOSITIVO
Artículo 10
La tasa se devenga cuando se inicie la prestación del servicio o la realización de la actividad.
VIII. LIKIDAZIO-ORDAINKETA
11. artikulua.
Udalak kontzeptu bakoitzaren likidazioa egingo du, eta likitaturiko kopurua eskudirutan ordainduko da Eranskinak exakzio bakoitzerako ezartzen dituen arau partikularrei jarraituz.

VIII. LIQUIDACIÓN E INGRESO
Artículo 11
Por el Ayuntamiento se practicará la liquidación que proceda por cada concepto, ingresándose la cantidad liquidada en metálico conforme a las normas particulares de cada exacción contenidas en el Anexo.

IX. TASEN KUDEAKETA
12. artikulua.-
Ordenantza honetan arautzen diren tasak kitatu, bildu eta ikuskatzeari dagokion guztian, eta, halaber, zerga urrapenak kalifikatu eta kasu bakoitzean dagozkien zigorrak ezartzerakoan, Lurralde Historikoko Zergen Foru Araua Orokorrean jasotakoa aplikatuko da.

IX. GESTIÓN DE LAS TASAS
Artículo 12
En todo lo relativo a la liquidación, recaudación e inspección de las Tasas reguladas por esta Ordenanza, así como la calificación de las infracciones tributarias y determinación de las sanciones que correspondan en cada caso, será de aplicación lo previsto en la Norma Foral General Tributaria del Territorio Histórico.
X. AZKEN XEDAPENA
Ordenantza hau, bere Eranskina barne, Udalak 1998ko urriaren 28an egindako Osoko Bilkuran onartu zen behin behingoz.Aldatu zen lehengengoz, 1999ko urriaren 26an egindako Osoko Bilkuran.
Aldatu zen bigarrenez, 2000ko irailaren 26an egindako Osoko Bilkuran.
Aldatu zen hirugarrenez, 2001eko irailaren 27an egindako Osoko Bilkuran.
Aldatu zen laugarrenez, 2002ko irailaren 24an egindako Osoko Bilkuran.
Aldatu zen bosgarrenez, 2003ko urriaren 15ean egindako Ezohiko Osoko Bilkuran.
Aldatu zen seigarrenez, 2004eko urriaren 13an egindako Ezohiko Osoko Bilkuran.
Aldatu zen zazpigarrenez, 2005eko urriaren 14an egindako Ezohiko Osoko Bilkuran.
Aldatu zen zortzigarrenez, 2006ko otsailaren 28an egindako Ezohiko Osoko Bilkuran.
Aldatu zen bederatzigarrenez, 2006ko irailaren 27an egindako Ohiko Osoko Bilkuran hasiera batean, eta behin betiko 2006ko abenduaren 29an egindako Ezohiko Osoko Bilkuran.
Aldatu zen hamargarrenez, 2007ko urriaren 25ean egindako Ohiko Osoko Bilkuran hasiera batean, eta behin betiko 2007ko abenduaren 14an.
Aldatu zen hamaikagarrenez, 2008ko urriaren 17an egindako Ezohiko Osoko Bilkuran hasiera batean, eta behin betiko 2008ko abenduaren 4an.
Aldatu zen hamabigarrenez, 2009ko urriaren 16an egindako Ezohiko Osoko Bilkuran hasiera batean, eta behin betiko 2009ko abenduaren 4an.
Aldatu zen hamahirugarrenez, 2010eko uztailaren 29an egindako Ohizko Osoko Bilkuran hasiera batean, eta behin betiko 2010eko urriaren 1ean.
Aldatu zen hamalaugarrenez, 2011ko urriaren 14an egindako Ezohiko Osoko Bilkuran hasiera batean, eta behin betiko 2011ko azaroaren 29an.
Aldatu zen hamabosgarrenez, 2012ko urriaren 26an egindako ohiko osoko bilkuran hasiera batean, eta behin betiko 2012ko abenduaren 10ean.
Aldatu zen hamaiseigarrenez, 2015eko irailaren 14an egindako ezohiko osoko bilkuran hasiera batean, eta behin betiko 2015eko urriaren 30ean.
Aldatu zen hamazazpigarrenez, 2016ko maitzaren 30ean egindako ezohiko osoko bilkuran hasiera batean, eta behin betiko 2016ko uztailaren 15ean.

Aldatu zen hamazortzigarrenez, 2017ko maiatzaren 26an egindako osoko bilkuran hasiera batean, eta behin betiko 2017ko uztailaren 28an.

Aldatu zen hemeritzigarrenez, 2018ko maiatzaren 25ean egindako ohiko osoko bilkuran hasiera batean, eta behin betiko 2018ko uztailaren 28an.  

2018ko abuztuaren 31n jarriko da indarrean, eta horrela jarraituko du aldatzea edo indargabetzea erabaki artean.
 
X. DISPOSICIÓN FINAL
La presente Ordenanza, junto con su Anexo, fue aprobada inicialmente por el Ayuntamiento en Sesión Plenaria celebrada el 28 de octubre de 1998.
Fue modificada por primera vez, en Sesión Plenaria celebrada el 26 de octubre de 1999.
Fue modificada por segunda vez, en Sesión Plenaria celebrada el 26 de septiembre de 2000.
Fue modificada por tercera vez, en Sesión Plenaria celebrada el 27 de septiembre de 2001.
Fue modificada por cuarta vez, en Sesión Plenaria celebrada el 24 de septiembre de 2002.
Fue modificada por quinta vez, en Sesión Plenaria Extraordinaria celebrada el 15 de octubre de 2003.
Fue modificada por sexta vez, en Sesión Plenaria Extraordinaria celebrada el 13 de octubre de 2004.
Fue modificada por séptima vez, en Sesión Plenaria Extraordinaria celebrada el 14 de octubre de 2005.
Fue modificada por octava vez, en Sesión Plenaria Extraordinaria celebrada el 28 de febrero de 2006.
Fue modificada por novena vez, inicialmente en Sesión Plenaria Ordinaria celebrada el 27 de septiembre de 2006, y definitivamente en Sesión Plenaria Extraordinaria celebrada el 29 de diciembre de 2006.
Fue modificada por décima vez, inicialmente en Sesión Plenaria Ordinaria celebrada el 25 de octubre de 2007, y definitivamente el 14 de diciembre de 2007.
Fue modificada por undécima vez, inicialmente en Sesión Plenaria Extraordinaria celebrada el 17 de octubre de 2008, y definitivamente el 4 de diciembre de 2008.
Fue modificada por duodécima vez, inicialmente en Sesión Plenaria Extraordinaria celebrada el 16 de octubre de 2009, y definitivamente el 4 de diciembre de 2009.
Fue modificada por decimotercera vez, inicialmente en Sesión Plenaria Ordinaria celebrada el 29 de julio de 2010, y definitivamente el 1 de octubre de 2010.
Fue modificada por decimocuarta vez, inicialmente en Sesión Plenaria  Extraordinaria celebrada el 14 de octubre de 2011, y definitivamente el 29 de noviembre de 2011.
Fue modificada por decimoquinta vez, inicialmente en sesión plenaria ordinaria celebrada el 26 de octubre de 2012, y definitivamente el 10 de diciembre de 2012.
Fue modificada por decimosexta vez, inicialmente en sesión plenaria extraordinaria celebrada el 14 de septiembre de 2015, y definitivamente el 30 de octubre de 2015.
Fue modificada por decimoséptima vez, inicialmente en sesión plenaria extraordinaria celebrada el 30 de mayo de 2016, y definitivamente el 15 de julio de 2016.
Fue modificada por decimoctava vez, inicialmente en sesión plenaria ordinaria celebrada el 26 de mayo de 2017, y definitivamente el 28 de julio de 2017.
Fue modificada por decimonovena vez, inicialmente en sesión plenaria ordinaria celebraba el 25 de mayo de 2018, y definitivamente el 28 de julio de 2018.

Entrará en vigor el 31 de agosto de 2018 y seguirá vigente hasta que se acuerde su modificación o derogación.

 

01 - A) EPIGRAFEA: AUTOTAXIEN ETA BESTELAKO ALOKAIRU IBILGAILUEN LIZENTZIAK

01 - EPÍGRAFE A): LICENCIAS DE AUTOTAXIS Y DEMÁS VEHÍCULOS DE ALQUILER

 

001 - Tasa

001 - Tasa

Lizentziak ematea eta luzatzea
4.755,02 Euro
Concesión y expedición de licencias
Ezkontide alargun edo legezko oinordekoen alde lizentziak transmititzeko baimena ematea
238,25 Euro
Autorización para trasmisión de licencias a favor de cónyuge viudo o herederos legítimos
Beste inoren alde lizentziak transmititzeko baimena ematea
2.377,56 Euro
Autorización para trasmisión de licencias a favor de otras personas
Ibilgailuak ordeztea
238,25 Euro
Sustitución de vehículo
Tarifak aplikatzeko arauak:
Kontzeptu bakoitzari dagokion ordainarazpena kasuen arabera egingo da, honelaxe:


a) Lizentziak emateko eta luzatzeko edo lizentzia emateko baimena emateagatik: lizentzia ematen den unea, berdin delarik noiz ematen den.
b) Aurrreko ibilgailuen lizentziak beste ibilgailu batzuei aplikatzeagatik: ibilgailua aldatzeko baimenaren eskaerarekin batera.


Udal lizentziak ezin eskualda daitezke, salbu eta, Automobil Arinen Garraioaren Hiri eta Hiriarteko Zerbitzuen Araudi Nazioala onartzekoa den martxoaren 16ko 763/1979 Errege Dekretuaren 14. Artikuluan ezartzen diren kasuetan.
Normas de aplicación de las tarifas:
El pago de la exacción correspondiente a cada concepto se realizara según los casos, en la siguiente forma:
a) Por la concesión y expedición o autorización para transmisión de licencias en el momento de la entrega de la licencia cualquiera que fuere la fecha de su otorgamiento o concesión.
b) Por la aplicación de las licencias a otros vehículos en sustitución de los anteriores: Simultáneamente con la solicitud de autorización para sustituir el vehículo.
Las licencias municipales son intransmisibles salvo los supuestos establecidos en el artículo 14 del Real Decreto 763/1.979, de 16 de Marzo, aprobatorio del Reglamento Nacional de Servicios Urbanos e Interurbanos de Transporte de Automóviles Ligeros.

02 - B) EPIGRAFEA: HIRIGINTZAKO LIZENTZIAK

02 - EPÍGRAFE B): LICENCIAS URBANÍSTICAS

 

001 - Tasak- Obra handiak eta/edo aurrekontua dutenak

001 - Tasas - Obras mayores y/o con presupuesto

18.000,01 eta 25.000,00 bitartean
431,17 Euro
Entre 18.000,01 - 25.000,00€
25.000,01 eta 50.000,00 bitartean
538,96 Euro
Entre 25.000,01 - 50.000,00€
50.000,01 eta 75.000,00 bitartean
700,65 Euro
Entre 50.000,01 - 75.000,00€
75.000,01 eta 105.000,00 bitartean
808,45 Euro
Entre 75.000,01 - 105.000,00€
105.000,00 baino gehiago (Gehienez ordaindu beharrekoa: 15.360,00 €)
0,77 %
Superior a 105.000,00€ (Máximo a pagar: 15.360,00 €)

002 - Tasak - Obra txikiak

002 - Tasas - Obras menores

Obra txikiak, teknikari kualifikatuen eskuhartzerik behar ez dutenak eta/edo 18.000,01 €-tik beherako aurrekontua dutenak
58.01 Euro
Obras menores que no requieren la intervención de técnicos cualificados y/o con presupuesto menor a 18.000,01€

003 - Kartelak jartzea

003 - Instalación de carteles

Kaletik ikusten diren kartel edota iragarkiak jartzea
117,18 Euro
Instalación de carteles de propaganda visible desde la vía pública

004 - Lur-zatiketak egin, eta finkak elkartu eta banatzeko zerbitzuak

004 - Servicios de parcelaciones, agrupaciones y división de fincas

Tramitatutako eragiketa bakoitzeko
58,01 Euro
Por cada operación tramitada

005 - Hondamen deklarazioari buruzko txostenak

005 - Informe en materia de declaraciones de ruina

Hondamen deklarazioari buruzko txostenak alderdiak hala eskaturik
456,64 Euro
Informe en materia de declaraciones de ruina a instancia de parte

006 - Lehenengoz erabiltzeko baimena

006 - Licencias de primera utilización

Lehenengo etxebizitza
58.01 Euro
Una vivienda
2-6 etxebizitza
105,47 Euro
De 2-6
7-20 etxebizitza
168.76 Euro
De 7-20
20 etxebizitzatik gora
253,13 Euro
Más de 20

007 - Gainontzeko baimenak

007 - Resto de licencias

Baimen bakoitzeko
105,47
Por licencia
Tarifak aplikatzeko arauak:
1.- Tasa itzuli eta bere egitate zergapegarria osatzen duen udal jarduera hasten denean zerga ordaintzeko beharra sortzen da. Honetarako, aipatutako jarduera hasiko da hirigintza-lizentziaren beharrezko eskabidea aurkezten den datan, subjektu pasiboak eskabidea azaltzen badu.
2.- Beharrezko lizentzia lortu gabe obrak hasi edo burutzen direnean, Tasa itzuliko da, hain zuzen ere, delako obrak baimena duen edo ez duen zehaztera daraman udal jarduera hasten denean, obra horien baimena emateko edo eraisteko, baimena edukiko ez balute, izapideak egin ahal dituen espediente administratiboa hastea alde batera.
3.- Behin zerga ordaintzeko beharra sortzen denean, ez du eskatutako lizentzia ukatzearen eraginik izango ez eta esleipenaren eraginik ere, aurkeztutako proiektuaren aldaketa baldintzapean jarri baitu. Behin lizentzia emanda eskatzaileak uko egiteak edo atzera egiteak ere ez du eraginik izango.
4.- Obra-lizentzia ematean interesdunek aurkeztu ahal izango dute, hau eskatu aurretik, kontsulta-eskabidea eraikinei, eraikuntzei edo instalazioei eta gauzatzeko asmoa duten muntaiei buruz eduki ditzakeen zalantzak argitzeko. Muntaien barnean lursailen lerrokadurei edo maldei, eraikitzeko aukerei, egiteko dauden obren izaera bereziari, eta abarrei dagokionean, eta baita hiri-ordenamendu planekin zerikusia duten arauak aplikatzeari dagokionean ere.
5.- Lizentzia-eskabidea egiten den egunean indarrean dagoen ordenantzaren arabera likidatuko dira eskubideak.


Administrazioaren eskubideak bermatzeko eta Toki Ogasunei buruzko abenduaren 16ko 9/2005 Foru Arauaren 27. artikuluak xedatzen duenaren arabera, Ordenantza honi dagokion edozein lizentzia-eskabideak, izapideak egiteko onartua izateko, likidatzeko Tasaren aldez aurretiko diru-sarrera egiaztatu beharko du.

Baimenari uko egin edota antzeko izaera duen zerbitzuren bati uko egin edota atzera eginez gero, eskatzaileak eskatu eta eman baino lehen edota erabakia hartu ondoren, kitatu beharreko kopuruak goian adierazitakoaren %50a izango dira, betiere udal jarduera hori benetan eman bada.


Edozein motatako baimen edota antzeko administrazio egintzatan luzapena, ofizioz zein alderdiren batek hala eskatuta, hau emateagatik kitatuko litzatekeen tasaren %25a sorraraziko da (epigrafe honetan adierazitako tarifen arabera).
Normas de aplicación de las tarifas:
1.- Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir cuando se inicie la actividad municipal que constituye su hecho imponible. A estos efectos, se entenderá iniciada dicha actividad en la fecha de presentación de la oportuna solicitud de la licencia urbanística, si el sujeto pasivo formulase expresamente ésta.
2.- Cuando las obras se hayan iniciado o ejecutado sin haber obtenido la oportuna licencia, la Tasa se devengará cuando se inicie efectivamente la actividad municipal conducente a determinar si la obra en cuestión es o no autorizable, con independencia de la iniciación del expediente administrativo que
pueda instruirse para la autorización de esas obras o su demolición, si no fueran autorizables. 
3.- La obligación de contribuir, una vez nacida, no se verá afectada en modo  alguno por la denegación de la licencia solicitada o por la concesión de ésta condicionada a la modificación del proyecto presentado, ni por la renuncia o desistimiento del solicitante una vez concedida la licencia. 
4.- Los interesados en la concesión de una licencia de obras podrán presentar, previa a la petición de ésta, una solicitud de consulta para que se les aclare cualquier duda que pudieran tener sobre las edificaciones, construcciones o instalaciones y montajes que proyecten realizar, ya por lo que se refiere a alineaciones o rasantes de los terrenos, posibilidades de edificación, índole especial de las obras proyectadas, etc..., como a la aplicación de las normas relacionadas con los planes de ordenación urbana. 
5.- Los derechos se liquidarán con arreglo a la ordenanza que esté en vigor el día que se formule la solicitud de licencia.
 
A fin de garantizar en todo caso los derechos de la Administración, y de  conformidad con lo dispuesto en el art. 27 de la Norma Foral 9/2005, de 16 de diciembre, de Haciendas Locales, toda solicitud de licencia a que se refiere esta Ordenanza, para que pueda se admitida a trámite, deberá acreditar el previo ingreso de la Tasa que al efecto se liquida. 

En caso de desistimiento o renuncia a la licencia o prestación de naturaleza análoga formulada por el solicitante antes de haber sido concedida aquella o adoptada la resolución pertinente las cuotas a liquidar serán el 50% de las señaladas en los números anteriores, siempre que la actividad municipal se hubiera iniciado efectivamente. 

La concesión de prórroga de cualquier clase de licencia o acto administrativo análogo, sea de oficio o a instancia de parte, devengará el 25% de la tasa que se hubiera liquidado por la concesión de la misma, según las tarifas expresadas en el presente epígrafe.

03 - C) EPIGRAFEA: SAILKATUTAKO JARDUEREN LIZENTZIA

03 - EPIGRAFE C): LICENCIA DE ACTIVIDADES CLASIFICADAS

Sailkatutako jarduerak, Euskal Autonomia Erkidegoko Ingurumena Babesteko otsailaren 27ko 3/1998 Lege Orokorrean xedatutakoaren arabera
Actividades Clasificadas a efectos de lo dispuesto en la Ley 3/1998, de 27 de febrero, General de Protección del Medio Ambiente del País Vasco:
 

001 - Lokalaren azaleraren araberako Tasa

001 - Tasa según superficie del local

250 m2 arte (Gutxieneko kuota)
1432,94 Euro
Hasta 250 m2 (Cuota mínima)
250 m2 baino gehiago, 500 m2 arte. Aurreko tartea gainditzen duen m2 bakoitzeko
3,46 Euro / m2
Más de 250 m2 hasta 500 m2. Por m2 que exceda del tramo anterior.
500 m2 baino gehiago, 1.000 m2 arte. Aurreko tartea gainditzen duen m2 bakoitzeko
3,22 Euro / m2
Más de 500 m2 hasta 1.000 m2. Por m2 que exceda del tramo anterior.
1.000 m2 baino gehiago, 2.500 m2 arte. Aurreko tartea gainditzen duen m2 bakoitzeko
2,56 Euro / m2
Más de 1.000 m2 hasta 2.500 m2.Por m2 que exceda del tramo anterior.
2.500 m2 baino gehiago, 5.000 m2 arte. Aurreko tartea gainditzen duen m2 bakoitzeko
2,29 Euro / m2
Más de 2.500 m2 hasta 5.000 m2. Por m2 que exceda del tramo anterior.
5.000 m2 baino gehiago, 7.500 m2 arte . Aurreko tartea gainditzen duen m2 bakoitzeko
1,44 Euro / m2
Más de 5.000 m2 hasta 7.500 m2. Pr m2 que exceda del tramo anterior
7.500 m2 baino gehiago, 10.000 m2 arte. Aurreko tartea gainditzen duen m2 bakoitzeko
1,17 Euro / m2
Más de 7.500 m2 hasta 10.000 m2. Por m2 que exceda del tramo anterior
10.000 m2 baino gehiago. Aurreko tartea gainditzen duen m2 bakoitzeko
0,84 Euro / m2
Mas de 10.000 m2. Por m2 que exceda del tramo anterior
Titulartasun aldaketak: ezarritako tarifaren gainean (Gehiengoz 1000€)
15 %
Cambios de titularidad: sobre tarifa establecida (Máximo: 1000€)
Tarifak aplikatzeko arauak:
Kontuan izan gabe Jarduera Ekonomikoaren gaineko Zergari lotuak diren ala ez, ordainarazpenaren ondorioetarako honakoxeak jotzen dira lizentzia eskuratu behar duten establezimendu edo lokaltzat:


1) Lehen instalaziokoak.

2) Establezimenduen leku-aldaketak.

3) Establezimenduaren titularitatearen aldaketak.

4) Jarduera aldaketa, baita horren hedakuntza ere, aipaturiko zerga horren tarifan edo motan gehikuntzak egiten direnean emandakotzat joten dena, salbu aipatutako gehikuntzak tipo zergarriak soilik alda ditzan zerga erreformari dagozkionean.

5) Establezimenduaren hedapena.

6) “Behin-behineko irekiera-baimena”. Jarduera egiten den tokian lanak egiteagatik edo lokala birgaitzeagatik behin-behineko irekiera-lizentzia eskatzen bada, tasaren %50eko hobaria emango da, eta zenbatekoa deskontatuko da, jatorrizko lokalaren behin betiko lizentzia likidatzen denean, betiere lizentzia hori behin-behineko lizentzia ematen denetik 2 urteko epea baino lehen eskatzen bada.

Administrazio-egintzak edo administrazio-zerbitzuak subjektu pasiboa edo horren ordezkoa ukitzen du –edo aipatu egiten du-, subjektuak berak zuzenean edo zeharka eragin duenean.
 Subjektuaren egintzak eta ez-egiteak Udala behartzen du ofizioz jarduera edo zerbitzuak ematera, segurtasun, osasungarritasun edo hirigintza antolamendu edo bere eskumenekoa den beste arrazoiak direla eta.Zergapeko jarduera bat hasten denean dagokion lizentzia eskuratu gabe, tasa udal-jarduera hasten denean sortuko da, irekiera baimendu daitekeen ala ez finkatzeko asmoz.
Tasa sortzen denean, aurkeztutako proiektuaren aldaketak ez du inolaz ere eraginik izango berau ordaintzeko beharrean, ezta lizentzia emandakoan eskatzaileak uko egiten dionean ere.Irekieraren tasaren ordainketaren egiaztagiria emateak ez du esan nahi ukatzeko ahalmenari ezezkoa ematen dionik Udalak, eta behar denean, Udal Ordenantzak eta beste xedapen legal batzuek ezartzen dituzten arauak betzen ez dituzten establezimenduen lizentzia baliogabetzeari ere.Iraungitzat joko dira lizentziak emakidari buruzko akordioaren egunetik hasita hiru hilabeteren buruan ez bada zabaltzen lokala edo establezimendua edo titularrak, behin lokala zabalduta, jarduerari utzi eta Jarduera Ekonomikoen gaineko Zergan baxa ematen badu sei hilabete edo gehiagoko epearen barruan.
Eskatzaileak, lizentzia edo dagokion ebazpena eman baino lehen, uko egiten badio lizentziari edo antzeko zerbitzuei, kitatu beharreko kuotak aurreko zenbakietan ezarritako kuoten %50 izango dira, baldin eta udal jarduera hasia bada.
Jarduera-espediente berria hasi dela jakinarazten ez duten establezimenduen titular aldaketak: lehenago ezarritako tarifen %15eko hobaria aplikatuko da, baina zenbateko hori ez da izango 1.000,00 € baino altuagoa.


Lokalen azalera:

Lokalaren azaleratzat joko da eskariarekin batera eransten den agirian agertzen dena eta horrelakorik ez balego, katastroko elementuko krokisaren azalera grafikoa. Jarduera gehiago hartzeko espedientearen tramitazioko tasaren likidazioa egitean, aurreko ataletako eskalak aplikatuz kalkulatuko da kuota, jarduera zabaltzeari dagokion eremuan soilik, dagoeneko likidatu diren azalera edo azalerak aintzat hartu gabe.


Jarduera zabaltzeko espedientearen tramitazioko tasaren likidazioa denean, azalera gehitzea ez baizik eta fabrikazioa aldatu edo zabaltzea badakar, egiten diren jarduera edo instalazio aldaketak, edo produktu edo gordailu berriak direla eta dagokion espedientea tramitatu behar delarik, azalera gehitu beharrik gabe: 383,00 €.


Iragarkia argitaratzearen gastuak dagokien zenbatekoan ordainaraziko dira.
Normas de aplicación de las tarifas
A los efectos de esta exacción, se considerarán aperturas de establecimientos o de locales que deban proveerse de licencia, independientemente si están o no sujetos al Impuesto sobre Actividades Económicas:
1) Los de primera instalación.
2) Los traslados de establecimiento.
3) Los cambios de titularidad de establecimiento.
4) Las variaciones de actividad, así como la ampliación de la misma, que se presumen cuando se produzcan aumentos en la tarifa o clase del Impuesto citado, salvo que dichos aumentos se deban a reforma tributaria que modifique exclusivamente los tipos impositivos.
5) La ampliación del establecimiento.
6) “Licencia de apertura provisional”. En el supuesto en el que se solicite una licencia de apertura provisional por la realización de obras o acondicionamiento del local donde se está ejerciendo la actividad, se bonificará el 50% de está tasa, descontándose el importe cuando se liquide la licencia definitiva del local original, siempre y cuando dicha licencia se solicite antes del plazo de 2 años desde la concesión de la licencia provisional.
Se entenderá que la actividad administrativa o servicio afecta o se refiere al sujeto pasivo a su sustituto cuando haya sido motivado directa o indirectamente por el mismo en razón de que sus actuaciones y omisiones obliguen al Ayuntamiento a realizar de oficio actividades o a prestar servicios por razones de seguridad, salubridad o de orden urbanístico, o cualquiera otra de su competencia.
Cuando se haya iniciado el ejercicio de una actividad gravada sin haber obtenido la oportuna licencia, la tasa se devengará al iniciarse efectivamente la actividad municipal conducente a determinar si la apertura en cuestión es o no autorizable.
La obligación de contribuir, una vez nacida, no se verá afectada en modo alguno por la concesión de esta condicionada a la modificación del proyecto presentado, ni por la renuncia o desistimiento del solicitante una vez concedida la licencia.
La documentación acreditativa del pago de la tasa de apertura no significa la renuncia del Ayuntamiento al ejercicio de su potestad de denegar, y en su caso, revocar las licencias de aquellos establecimientos que no cumplan con las prescripciones de las Ordenanzas Municipales y otras disposiciones legales.
Serán declaradas caducadas las licencias cuando no se hubiera procedido a la apertura del local o establecimiento en los tres meses siguientes al acuerdo de concesión o cuando su titular, una vez abierto, cesara la actividad o causara baja en el Impuesto sobre Actividades Económicas, por un periodo igual o superior a seis meses. En el caso de desistimiento o renuncia a la licencia o prestación de naturaleza análoga formulada por el solicitante antes de haber sido concedida aquella o adoptada la resolución pertinente, las cuotas a liquidar serán el 50% de las señaladas en los números anteriores, siempre que la actividad municipal se hubiera iniciado efectivamente. Los cambios de titularidad de establecimientos que no indiquen iniciación de un nuevo expediente de actividades, las tarifas a aplicar serán el 15% de las  establecidas anteriormente, sin que dicho importe pueda exceder de 1.000,00 €.

Superficie de los locales:
Se tomará como superficie del local la que aparezca en la documentación que se adjunte a la solicitud y en su defecto, la superficie gráfica del croquis del elemento catastral.
En el caso de que se proceda a la liquidación de la tasa por la tramitación de un expediente de ampliación de actividad, la cuota se determinará aplicando las escalas contempladas en los apartados anteriores sobre la superficie  exclusivamente a que se refiere la ampliación, sin consideración a la superficie o superficies que ya hayan sido liquidadas.

Si se tratase de la liquidación por la tramitación de un expediente de ampliación de una actividad que no implique incremento de la superficie, sino de la modificación o ampliación de la fabricación, por la realización de nuevos productos o depósitos o cualquier otro tipo de modificación de la actividad o instalación que precise de la tramitación del correspondiente expediente, sin que suponga incremento de superficie: 383,00 €.

Los gastos que se deriven de la publicación de los anuncios preceptivos, serán repercutidos por el importe correspondiente.

04 - D) EPIGRAFEA: UDAL HILERRIAK

04 - EPÍGRAFE D): CEMENTERIOS MUNICIPALES

 

01 - Udal Hilerriko Tasak

01 - Tasas del cementerio municipal

Lehenengoz erabiltzeko batentzako nitxo-esleipen bakoitzeko
492,49 Euro
Por cada concesión de nicho de primera ocupación individual
Lehenengoz erabiltzeko birentzako nitxo-esleipen bakoitzeko
1.896,03 Euro
Por cada concesión de nicho de primera ocupación doble
Lehenengoz erabiltzeko batentzako nitxoa gehi hondarrentzako nitxoen esleipen bakoitzeko
1.516,57 Euro
Por cada concesión de nicho de primera ocupación individual más nicho de restos
Hondarrentzako nitxoen esleipen bakoitzeko
1.024,18 Euro
Por cada concesión de nicho de restos
Lurperatze, desobitze edo leku-aldatze bakoitzeko
56,49 Euro
Por cada inhumación, exhumación o traslado
Lurperatze, desobitze edo leku-aldatze bakoitzeko (zinkezko kutxarekin)
109,23 Euro
Por cada inhumación, exhumación o traslado con caja de zinc
Kolunbarioko emakida bakoitzeko
395,65 Euro
Por cada concesión de columbario
Zinkezko kutxa erosteagatik
52,74 Euro
Por adquisición de caja de zinc
Tarifak aplikatzeko arauak:
Ondorengo kasu hauetako zerbitzuentzat ez da tasa ordaindu behar izango:
1) Onegintzen egoitzetan babesa izan dutenen ehorzketak.
2) Arras pobreak direnen gorpuen ehorzketak.
3) Autoritate Judizialak agindu eta hobi komunean lurperatzen diren gorpuak.


Udal hilerrien emakidak ezin eskualda daitezke, eta Udalak ez die ezer ordainduko emakida amaitu baino lehen hondarrak aldatzea erabakitzen duten senideei, salbu eta 92ko abenduaren 15a baino lehen eskuratzen badira, Hilerrien Araudi Berria indarrean sartu zen eguna baino lehen hain zuzen.

Lehenengo okupazioko nitxoak hobiratzea jasotzen du, hilarriko letrak, 10 urte barru hobitik ateratzea eta gorpuzkinak familiak erabakitzen duen lekura eramatera zinkezko kutxa batean.

Emakida edo zerbitzu bakoitzari kitapen indibiduala eta autonomoa egingo zaio –jakinaraziko da-, zerbitzu hori eskaini edo emakida baimendu eta gero, zertarako eta diru-sarrera egiteko Kudeaketa, Bilketa eta Ikustaritzako Udal Ordenantzak dakartzan eran eta epeetan.

Normas de aplicación de las tarifas:
Estarán exentos del pago de la tasa los servicios que presten con ocasión de:
1) Los enterramientos de los asilados procedentes de la Beneficencia.
2) Los enterramientos de cadáveres de pobres de solemnidad.
3) Las inhumaciones que ordene la Autoridad Judicial y que se efectúen en la fosa común.

Las concesiones de los cementerios municipales son intransferibles, no  satisfaciendo el Ayuntamiento cantidad alguna a los familiares que decidieran el traslado de los restos antes de la finalización de la concesión, salvo en aquellos casos en que las adquisiciones se realizaran con anterioridad al 15 de Diciembre del 92, fecha en que entró en vigor el Nuevo Reglamento de Cementerios.

La concesión del nicho de primera ocupación incluye la inhumación, las letras de la lápida, la exhumación al cabo de 10 años y el traslado de restos al lugar que decida la familia en caja de zinc.

Cada concesión o servicio será objeto de liquidación individual y autónoma, que será notificada, una vez que haya sido prestado dicho servicio o autorizada la concesión, para su ingreso en las formas y plazos señalados en la Ordenanza General de Gestión, Recaudación e Inspección.

05 - E) EPIGRAFEA: SANEAMENDUA

05 - EPÍGRAFE E): SANEAMIENTO

 

001 - ETXEKO ERABILERARAKO SANEAMENDUA

001 - SANEAMIENTO USO DOMESTICO

Kuota finkoa
4,60 Euro
Cuota fija
12 m3-ra arteko isurketa
0,428 Euro / m3
Por vertido hasta 12 m3
13 m3 eta 34 m3 bitarteko isurketa
0,440 Euro / m3
Por vertido entre 13 m3 hasta 34 m3
35 m3 eta 60 m3 bitarteko isurketa
0,456 Euro / m3
Por vertido entre 35 m³ hasta 60 m³
60 m3-tik gorako isurketa
0,486 Euro / m3
Por vertido > 60 m3

002 - MERKATARITZA ERABILERARAKO SANEAMENDUA

002 - SANEAMIENTO USO COMERCIAL

Kuota finkoa
5,12 Euro
Cuota fija
10 m3-ra arteko isurketa
0,534 Euro / m3
Por vertido hasta 10 m3
11m3 eta 50 m3 bitarteko isurketa
0,549 Euro / m3
Por vertido entre 11 m3 hasta 50 m3
51 m3 eta 250 m3 bitarteko isurketa
0,596 Euro / m3
Por vertido entre 51 m3 hasta 250 m3
250 m3-tik gorako isurketa
0,632 Euro / m3
Por vertido > 250 m3:

003 - B MOTAKO ISURKETA INDUSTRIALEN SANEAMENDUA

003 - SANEAMIENTO USO INDUSTRIAL VERTIDOS TIPO B

a) B motako isurketa industrialak, kolektorera egindako isurketen Araudiaren arabera

a) Vertidos industriales clasificados tipo B, de acuerdo con el Reglamento de vertidos a colector:

Kuota finkoa
28,64 Euro
Cuota fija
100 m3-ra arteko isurketa
0,954 Euro / m3
Por vertido hasta 100 m3
101m3 eta 1.000m3 bitarteko isurketa
0,992 Euro / m3
Por vertido entre 101 m³ hasta 1.000 m³
1.000 m3-tik gorako isurketa
1,030 Euro / m3
Por vertido > 1.000 m3
b) C motako isurketei dagokienez, kolektorera egindako isurketen Araudiaren arabera, tarifa kalkulatzeko hurrengo formula erabiliko da:
Zenbatekoa= a) isurketa industrialaren kalkuloa + gehiegizko DQO Kg. x 0,394 € + gehiegizko ST Kg. x 0,309 € + gehiegizko N-kjendhal Kg. x 0,351 €
b) Para vertidos clasificados tipo C, de acuerdo con el Reglamento de Vertidos a Colector se aplicará para el cálculo de la tarifa la siguiente fórmula:
Importe= cálculo del vertido industrial tipo B +Kg. de DQO. en exceso x 0,394 € + Kg. de ST en exceso x 0,309 € + Kg. de N-kjendhal en exceso x 0,351 €

004 - Hartuneak

004 - Acometidas

Etxebizitza bat
49,74 Euro
Una vivienda
2-6 etxebizitza
93,95 Euro
De 2-6
7-20 etxebizitza
143,70 Euro
De 7-20
20 etxebizitzatik gora
265,29 Euro
Más de 20
Merkataritzako lokala
93,95 Euro
Local comercial
Industriak, orohar
143,70 Euro
Industrias en general

005 - Hornidurarengatik tributatu behar ez duten kasuetan udal erroldan alta ematea

005 - Alta en el padrón municipal, en los casos que no deban tributar por Abastecimiento

Orokorrean
48,84 Euro
En general
Titulartasuna aldatzeagatik
48,84 Euro
Por cambios de titularidad

006 - Isurketa baimena

006 - Permiso de vertido

B motako erabiltzaileentzat, Amorebieta-Etxanoko kolektorera egindako isurketen arautegiaren arabera
50,85 Euro
Para usuarios de tipo B, de acuerdo con el Reglamento de vertidos al colector de Amorebieta- Etxano
C motako erabiltzaileentzat, Amorebieta-Etxanoko kolektorera egindako isurketen arautegiaren arabera
420,75 Euro
Para usuarios de tipo C, de acuerdo con el Reglamento de vertidos al colector de Amorebieta- Etxano
Titulartasuna aldatzeagatik edo isurketa baldintzak aldatzeagatik
48,84 Euro
Por cambios de titularidad o por cambios de las condiciones del vertido.
Tarifak ezartzeko arauak
Tasa sortuko da eta zerga ordaintzeko betebeharra izango da aipatu tarifen 1, 2, 3 eta 4. ataletan azaldutako zergapeko egitatea osatzen duen udal zerbitzu edo jarduerari hasiera ematen zaionean. Xede horietarako, zerbitzu edo jarduera hori hasitzat ulertuko da:1. tarifa:
Saneamendu-zerbitzua ezarrita dagoen lekuetan, zerbitzu hori kolektorera egiten diren isurketen araudiak jasotzen duena izanik, tasa ordaindu behar duten zergapekoen helbideko kale edo lekuetan, sare nagusira hartunea egin den ala ez aintzat hartu gabe; saneamendu-sareari zuzenean zein jabetza partikularreko adarren bidez lotzeak zerbitzua ematea dakarrela ulerturik.2. tarifa:
Hartuneak baimentzeko zerbitzuetan, lizentzia-eskabidea aurkeztuko den egunean.3. tarifa:
Alta ematerakoan edota titulartasuna aldatzerakoan.4. tarifa:
Isurketak baimentzen dituzten zerbitzuetan, kolektorera isurtzeko baimena ematen den egunean.Tasa hauen kuotaren ordainarazpena egingo da:1. tarifa:
Hiru hilean behin, alta, baxa edo titularitate-aldaketetan kuota finkoaren hainbanaketa egunetan eginez, ur-hornidura eta zabor-bilketako tasekin batera bildu ahal izango direlarik, 1 tarifak jasotako kasuetan, C motako erabiltzaileak izan ezik; azken kasu horretan, ordaintzeko maiztasuna isurketa-baimenean ageri beharko da.Etxeko kontsumoari dagokionez, hobariak jasotzeko HORNIDURA G) Epigrafean ezarritako baldintzak betetzen dituzten erabiltzaileei, horniduran dagokien hobariaren ehuneko berdina aplikatuko zaie saneamenduan.


2. tarifa:
Banaka izaera, kuota egindako ekintza edo zerbitzu bakoitzeko bilduko da, eta tasa hartunea egiteko baimena ematearekin batera likidatu eta ordainduko da.3. tarifa:
Banaka izaera, udal erroldan alta ematen denean. Kitapena eta tasaren ordainketa altarako baimena ematearekin batera gauzatuko dira.
Titulartasun aldaketagatik tasa likidatzea ez da bidezkoa izango, aldaketa etxebizitza berean eta bizikidetza unitatearen barruan gertatzen bada, ezta gurasoengandik seme-alabetara egiten denean ere. Nolanahi ere, abonatuak edo titularrak behar bezala kreditatutako langileei eraikinera sartzen utziko die, kontagailua ikuskatu, irakurri, konpondu edo zigilatzeko.

 
4. tarifa:
Banaka izaera, isurketa baimena ematen den egunean likidatuko da.
1. tarifaren zenbatekoa kalkulatzeko fakturatu beharreko m3-ak udal saretik etxeko, merkataritzako eta industriako jarduerentzat banatutako hornikuntzagatik fakturatuak izan diren ur bolumenen arabera kuantifikatuko dira, beti ere jarduera horiek ez badituzte beste hornidura iturri batzuk, C motakoak salbuetsiz.


Etxeko, merkataritzako eta industriako jarduerek baliabide propioak badituzte edo beren prozesu industrialetan lehengaitzat ur kantitate handiak erabiltzen badituzte, isurketak neurtzeko sistema bi alderdien artean adostuko da, nahitaez hauetako bat izan beharko delarik:

1.)- Isuritako aldiuneko emaria neurtzen duen sistema, hileko guztizko isurketak zenbatzeko totalizatzailea barne.


2.)- Kontsumitutako uraren guztizkoa neurtzen duen sistema: baliabide propioen eta udal saretik etorritakoen batura. Kasu honetan, erabiltzaileak hornidura propioko urarentzat neurgailuak jarri beharko ditu bere kontura, eta ordainagirian fakturatuko den zenbatekoa udal horniduren eta hornidura propioaren batura izango da. Baliabide propioak neurtzeko tresnak Udal Zerbitzuek zigilatuko dituzte, eta une oro haien eskura egon beharko dira.


Instalatutako neurgailuetan anomaliak edo akatsak antzematen badira, Udalak kontsumoa balioetsi egingo du.

Industria batek kolektorera egindako isurketak, Isurketen Araudian ezarritako mugen arabera, etxeen isurketen D.Q.O., Kjendhal Nitrogenoa eta Guztizko Solidoak parametroetarako kutsadura balioak gainditzen baditu, ordainagirian gehiago fakturatuko zaio gehiegizko zama kutsakorra isurtzeagatik, tarifen taulako 2. puntuko b) atalean zehazturiko formula erabiliz.

Xede horietarako, Kolektorera egindako Isurketen Araudiak etxeko kutsadurarentzat hurrengo balioak ezartzen ditu:
-D.Q.O. (oxigeno eskari kimikoa): 500mg/l.
-Guztizko Solidoak (ST): 450 mg/l.
-Kjendhal Nitrogenoa (NTK): 58 mg/l.
-Isurketa industrialaren gehiegizko D.Q.O. Kg-ak hurrengo formularen bidez kalkulatzen dira:
Gehiegizko D.Q.O. Kg-ak = m3 bolumena (isurketa industrialaren D.Q.O. mg/l-500 mg/l)/1.000.
-Isurketaren gehiegizko Guztizko Solidoen Kg-ak hurrengo formularen bidez kalkulatzen dira:
Gehiegizko ST Kg. = m3 bolumena isurketa industrialaren ST mg/l-450 mg/l.)/1.000.
-Isurketa industrialaren gehiegizko Kjendhal Nitrogeno kg-ak hurrengo formularen bidez kalkulatzen dira:
Gehiegizko N-Kjendhal Kg=m3 bolumena (isurketa industrialaren NTK mg/l-58 mg/l)1.000.Ofiziozko altak
Ur horniketan alta bat ofizioz ematen denean, alta hori ezaugarri berdinekin eta saneamendu datatik aurrera gauzatuko da.

Normas de aplicación de las tarifas
Se devengará la tasa y nace la obligación de contribuir cuando se inicie la prestación del servicio o la actividad municipal que constituye el hecho imponible expresado en los apartados 1, 2, 3 y 4 de las tarifas mencionadas. A estos efectos, se entenderá iniciada dicha prestación del servicio o actividad:

Tarifa 1:
En los servicios de saneamiento, en aquellos lugares donde esté establecido el servicio de saneamiento, entendiendo el mismo como el que aparece regulado por el Reglamento de vertidos al colector, en las calles o lugares donde figuren domiciliados los contribuyentes sujetos a la tasa, con independencia de que se haya ejecutado la acometida a la red general o no, presumiéndose que la acometida de intersección a la red de saneamiento, bien directamente, bien por medio de ramales de propiedad particular, lleva consigo la prestación de tal servicio.

Tarifa 2:
En los servicios de autorización de acometidas, en la fecha de presentación de la oportuna solicitud de licencia.

Tarifa 3:
A la fecha de la concesión del alta o cambio de titularidad.

Tarifa 4:
En los servicios de autorización de vertidos, en la fecha de la concesión del oportuno permiso de vertido al colector.


Las cuotas exigibles por esta exacción tendrán:

Tarifa 1:
Carácter trimestral,     prorrateándose la cuota fija por días en caso de alta, baja o cambio de titularidad y podrán ser recaudadas simultáneamente con las tasas por suministro de agua y recogida de basuras, en los supuestos contemplados en la tarifa 1, excepto en el supuesto de usuarios de tipo C en el que se determinará individualmente la periodicidad de pago en el propio permiso de vertido.

En el caso del consumo doméstico y a los usuarios que cumplan los requisitos de bonificación establecidos en el Epígrafe G) ABASTECIMIENTO le será de aplicación en el Saneamiento el mismo porcentaje de bonificación que al que tengan derecho en Abastecimiento.

Tarifa 2:
Carácter indivídual, recaudándose por cada acto o servicio prestado, practicándose la liquidación y pago de la tasa simultáneamente a la concesión de la autorización de la acometida.

Tarifa 3:
Carácter indivídual, en los supuestos de alta en el padrón municipal. La liquidación y pago de la tasa se practicará simultáneamente a la concesión de la autorización para el alta.

No procederá la liquidación de la tasa por cambio de titularidad cuando se realice en un mismo domicilio y dentro de la unidad convivencial. Ni cuando se realice de padres a hijos.

El abonado o titular deberá, en todo caso, facilitar el acceso al inmueble del personal acreditado para efectuar labores de inspección, toma de lectura, reparación o precinto de contador.

Tarifa 4:
Carácter individual, liquidándose en la fecha de concesión del permiso de vertido.


La cuantificación de los m3 a facturar para calcular el importe de la tarifa 1, se realizará de acuerdo a los volúmenes de agua facturados por abastecimiento para las actividades urbanas, comerciales e industriales, siempre y cuando dichas actividades no dispongan de otras fuentes de suministro, salvo en las tipo C.

En el caso que las actividades urbanas, comerciales e industriales dispongan de recursos propios o utilicen materias primas con cantidades importantes de agua para sus procesos industriales, el sistema de medida de los vertidos se establecerá de común acuerdo entre las partes, y en todo caso será uno de los siguientes:

1º)- Por medición del caudal instantáneo vertido con totalizador para cuantificar los vertidos totales mensuales.
2º)- Por medición del agua total consumida: suma de los recursos propios y de los recursos procedentes de la red municipal. En este supuesto deberá instalar el usuario y a su costa medidores para el agua del suministro propio, siendo la suma de los suministros municipales y propio la cantidad que se facturará en el recibo. Los aparatos de medida de los recursos propios serán precintados por los Servicios Municipales y estarán a disposición en todo momento.

En el caso de anomalías o fallos en los instrumentos de medida instalados, el Ayuntamiento procederá a realizar por estimación el consumo.

Cuando un vertido industrial a colector, cumpliendo las limitaciones establecidas en el Reglamento de Vertidos, supere los valores de contaminación para los parámetros D.Q.O., Nitrógeno de Kjendhal y Sólidos Totales de los vertidos de los usuarios domésticos, será objeto de un incremento en la facturación por el exceso de carga contaminante vertida, aplicándose la fórmula señalada en el apartado b) del punto 2 del cuadro de tarifas. A estos efectos, el Reglamento de Vertidos al Colector asigna para la contaminación doméstica los siguientes valores:

-D.Q.O. (demanda química de oxígeno): 500mg/l.
-Sólidos Totales (ST): 450 mg/l.
-Nitrógeno de Kjendhal (NTK): 58 mg/l.
-Los Kg. en exceso de D.Q.O. del vertido industrial se calculan mediante la fórmula:
Kg. de D.Q.O. en exceso = Volumen m3 (D.Q.O.vertido industrial mg/l-500 mg/l)/1.000.

-Los Kg. en exceso de Sólidos Totales del vertido se calculan mediante la fórmula:

Kg. de ST en exceso= Volumen m3 (ST vertido industrial mg/l-450 mg/l.)/1.000.

-Los Kg en exceso de Nitrógeno de Kjendhal del vertido industrial se calculan mediante la fórmula:
Kg de N-Kjendhal en exceso=Volumen m3 (NTK vertido industrial mg/l-58 mg/l)1.000.

Altas de oficio
Cuando se haya dado un alta de oficio en el suministro de agua se procederá a realizar dicho alta con iguales características y desde la misma fecha en saneamiento.

06 - F) EPIGRAFEA: ZABOR BILKETA

06 - EPÍGRAFE F): RECOGIDA DE BASURAS

 

001 - Hiru hileko Tasak

001 - Tasas Trimestrales

Etxebizitzak, Etxebizitza eta Garajeen Jabeen Elkarteak
18,32 Euro
Viviendas, Comunidades de Vecinos y Comunidades de Garajes
Gehienez 2 pertsonako dendak
30,73 Euro
Comercio hasta 2 personas
Gehienez 5 pertsonako industria eta tailerrak
47,08 Euro
Industrias y talleres hasta 5 personas
Gehienez 2 pertsonako janari alorreko dendak
41,84 Euro
Comercio ramo alimentación hasta dos personas
Taberna, ardotegi eta antzekoak
70,66 Euro
Bares, tabernas y similares
Antzokiak eta zinemak
61,47 Euro
Teatros y cines
Negozioetarako bulegoak, komertzialak ez diren lokalak eta antzekoak
70,66 Euro
Oficinas de negocios, locales no comerciales y análogos
Klinikak eta antzekoak
78,47 Euro
Clínicas y similares
Industria eta tailerrak (6 eta 50 pertsona bitartekoak)
81,10 Euro
Industrias y talleres (6 a 50 personas)
Garajeak, ibilgailuak konpontzeko lokalak eta antzekoak
81,10 Euro
Garajes, locales de reparación de vehículos y análogos
Janari dendak (2 pertsona baino gehiagokoak) eta erostetxe txikiak
171,34 Euro
Comercios de alimentación (más de 2 personas) y pequeños almacenes
Hotel, jatetxe, ostatu, egoitza eta antzekoak
171.34 Euro
Hoteles, restaurantes, fondas, residencias y similares
Banketxe, Aurrezki Kutxa eta antzekoak
198,78 Euro
Bancos, Cajas de Ahorro y similares
Dantzaleku, ikuskizunetarako areto, diskoteka, diskobar, kafetegi eta antzekoak
166,03 Euro
Salas de Fiesta y espectáculos, discotecas, disco-bares, cafeterías y similares
50 langiletik gorako industria eta tailerrak
166,03 Euro
Industrias y talleres de 50 trabajadores en adelante
Eskolak eta Ikastetxeak
166,03 Euro
Colegios y centros escolares
Supermerkatu, Zentro Komertzial eta erostetxe handiak
493,06 Euro
Supermercados, Centros Comerciales y grandes almacenes
Arraindegiak
30,73 Euro
Pescaderías
Aurreko lerrotan agertzen ez diran jarduerak
70,66 Euro
Actividades no contempladas en la relación anterior
Jarduerarik gabeko lokalak
30,73 Euro
Locales sin actividad

002 - Hornidura eta saneamenduarengatik tributatu behar ez den kasuetan udal erroldan alta ematea

002 - Alta en el padrón municipal, en los casos que no deban tributar por Abastecimiento ni Saneamiento:

Orokorrean
48,84 Euro
En general
Titulartasuna aldatzeagatik
48,84 Euro
Por cambios de titularidad
Salbuetsita egongo dira ofiziozko titulartasun-aldaketak, baldin eta aurreko titularrak ur-horniduran baja emateagatik gertatzen badira.

Se exceptúa el caso de cambios de titularidad de oficio por baja en el suministro de agua el anterior titular.

Tarifak aplikatzeko arauak:

1.tarifa:
Honakoak  izango  dira  zergagaiak,  berdin  delarik  udalaren  kudeaketa  zuzenez  edo  kontratista  edo udalarentzat  lan  egiten  du  enpresaren  bidez  bada  ere:  etxeko  zaborren  derrigorrezko  bilketaren zerbitzua eta etxebizitzak, bizitokiak edo lokalak dauden aldeetako edo jarduera industrial, komertzial, artistiko, profesional edo zerbitzuzkoak egiten diren aldeetako hondakin solidoak batzeko zerbitzua. Horretarako, honakoak jotzen dira etxeko zabor eta hiri-hondakintzat: jakien hondarrak edo lokal edo etxebizitzen  ohiko  garbiketatiko  hondakinak;  eta  horietatik  kanpo  gelditzen  dira,  baita  tasari  lotua egoteko eta ordaintzeko ere, industriako eta materialen hondarrak, obren hondakinak, giza-detrituak, materia eta material kutsatu, korrosibo, arriskutsuak edo berauen bilketak edo isurketak higienearen aldetiko  neurri  bereziak  (profilaktikoak  edo  segurtasunekoak)  eskatzen  dituztenak,  baita  eguneko hustuketa 240 kilogramoakoa baino handiagokoa denean ere. Beren beregi ezartzen da arrandegietako edo  arrandegia  duen  establezimenduko  berezko  hondakinak  biltzea  edo  isurtzea,  neurri  higieniko bereziak  eskatzen  dituenez.  Hori  dela-eta,  establezimendu  horiek  kudeatu  behar  dute  era  horretako hondakin-mota jakin horien bilketa.


Udalak  zerbitzua  nahitaez  eman  behar  duenean,  arau orokorra  edo  Udal  Araudi  eta  Ordenantzen xedapenak betetzeko, tasaren sortzapena sortuko da interesatuek zerbitzu horiek ematea eragiten ez badute  ere.  Gainontzekoak  borondatezkoak  dira  eta  horien  eskaria  ez  du  Udalak  egin  behar. Nahitaezkotzat  jotzen  dira  honako  hauen  zabor  bilketaren  zerbitzuak:  etxebizitza,  ostatu,  hotel, tanatorio,  hospital,  ikastetxe,  egoitza,  aterpetxe,  bulego,  baita  industriako,  merkataritzako  edo zerbitzuetako jarduerak egiten diren lokalena ere.

Zerbitzua ematen hasten den unetik  urrera  tasa sortuko da eta ordaintzeko betebeharra  dago. Nahitaez onartu behar denez, tasa ordaindu behar duten zergadunek erabiltzen duten eraikina dagoen lekuan udal zerbitzuek jartzen dutenetik aurrera hartu beharko da.

Aurreko  paragrafoan  erabakitakoaren  salbuespen  gisa,  eskatzailearen  eskariz  eginiko  borondatezko zerbitzuei  dagokienean,  zerbitzuaren  baimenaz  batera  sortuko  da  ordaindu  beharra,  emandako zerbitzuaren benetako kostuaren %100en berdina dena eta tasa sortuko delarik, beti ere udal zerbitzuek kostuei buruz egindako balorazioaren arabera.

Zerbitzuak  emateagatiko  tasak  hiru  hilean  behin  ordaintzen  dira  eta  tasen  hainbanaketa  egiten  da zerbitzuan alta edo baxa ematen duten egunaren arabera. Tasa sortzen da zerbitzua erabiltzen hasten deneko  hiru hilabetearen  lehenengo  egunean.  Alta,  baja  eta  titularitate-aldaketek  eskatzen  diren egunean sortzen dituzten ondoreak. Zerbitzu hau ematearren kobratu behar den kuota hiru hilabetero kobratuko da, ur hornidura eta saneamenduko zerbitzuari dagozkion kuotekin batera.

Tasa  lehenengoz  sortzen  den  egunetik  hasita  ondorengo  hogeita  hamar  lanegunen  buruan,  subjektu pasiboek  edo  ordezkoek  erroldan izena emango dute, horretarako dagokion  altaren adierazpena aurkeztuko beharko dutelarik.

Ofizioz edo interesatuen jakinarazpenaz erroldaren edozein aldaketaren berri dagoenean, dagozkion aldaketak egingo dira bertan, eta ondorioak sortuko dituzte adierazpena eginiko egunean edo Udalak horren berri duenean hasten den kobrantza aldi berean.

2. tarifa:Banako izaera, udal erroldan alta ematen denean. Kitapena eta tasaren ordainketa altarako edo titulartasuna aldatzeko baimena ematearekin batera gauzatuko dira, hau eskatu ondoren edota ofizioz alta eman zaionean.


Titulartasun aldaketagatik tasa likidatzea ez da bidezkoa izango, aldaketa etxebizitza berean eta bizikidetza unitatearen barruan gertatzen bada, ezta gurasoengandik seme-alabetara egiten denean ere.
Normas de aplicación de las tarifas
Tarifa 1:
Constituye el hecho imponible de la tasa la prestación, tanto si se realiza por gestión municipal directa como a través de algún contratista o empresa municipalizada, del servicio de recepción obligatoria de recogida de basuras domiciliarias y residuos sólidos urbanos en zonas, lugares o calles donde estén ubicadas las viviendas, los alojamientos o locales o establecimientos donde se ejercen actividades industriales, comerciales, profesionales, artísticas y de servicios. A tal efecto, se consideran basuras domiciliarias y residuos urbanos los restos y desperdicios de alimentación o detritus procedentes de la limpieza normal de locales o viviendas y se excluyen de tal concepto, así como de la sujeción y pago de la tasa, los residuos de tipo industrial y materiales, escombros de obras, detritus humanos, materias y materiales contaminados, corrosivos, peligrosos o cuya recogida o vertido exija la adopción de especiales medidas higiénicas, profilácticas o de seguridad, así como aquellos que supongan una evacuación diaria de más de 240 kilogramos. Incluyendo expresamente la recogida o vertido de los residuos propios de la actividad de las pescaderías o establecimiento con zona de pescadería como uno de los que exige especiales medidas higiénicas por lo que deberán ser dichos establecimientos los que se lo deban de gestionar de modo propio la recogida de ese tipo concreto de residuos.


Cuando la prestación del servicio tenga carácter obligatorio para el Ayuntamiento en virtud de precepto general o por disposición de los Reglamentos y Ordenanzas Municipales, se ocasionará el devengo de la tasa aun cuando los interesados no provoquen la utilización de tales servicios, revistiendo los demás carácter voluntario, siendo su prestación a petición de parte. Se considerará de carácter obligatorio la prestación del servicio de recogida de basuras realizado a los  domicilios de carácter familiar, pensiones, hoteles, tanatorios, hospitales, colegios, residencias, albergues, oficinas, así como a los locales donde se pueda ejercer una actividad industrial, de comercio o servicios.

Se devengará la tasa y nace la obligación de contribuir, desde el momento en que se inicie la prestación del servicio. Dado que es de recepción obligatoria, lo será desde que esté establecido el servicio municipal en los lugares donde se ubique el inmueble susceptible de utilización por los contribuyentes sujetos a la tasa.

Por excepción de lo establecido en el párrafo anterior, cuando se trata de  prestaciones de carácter voluntario realizadas a petición de parte, la obligación de contribuir se producirá al autorizarse la prestación del servicio, devengándose una tasa igual al 100% del coste real del servicio efectuado según valoración de los servicios técnicos municipales.

Las tarifas por la prestación del servicio son trimestrales, prorrateando las mismas en función del día en el que se den de alta o de baja en el servicio. Se considerará devengada la tasa el primer día del trimestre en que se utilice o preste el servicio. Las altas, bajas y cambios de titularidad producirán efecto desde el día en el que se soliciten. El cobro de las cuotas resultantes se  realizará por trimestres vencidos junto con las correspondientes a las tasas de saneamiento y suministro de agua.

Dentro de los treinta días hábiles siguientes a la fecha en que se devengue por primera vez la tasa, los sujetos pasivos o sus sustitutos formalizaran su inscripción en padrón presentando, al efecto, la correspondiente declaración de alta.

Cuando se conozca, ya de oficio o por comunicación de los interesados cualquier variación de los datos obrantes en el padrón, se llevarán a cabo en éste las modificaciones correspondientes.

Tarifa 2:

Carácter individual, en los supuestos de alta en el padrón municipal. La liquidación y pago de la tasa se practicará simultáneamente a la concesión de la autorización para el alta o cambio de titularidad una vez solicitado el mismo o dado de alta de oficio.


No procederá la liquidación de la tasa por cambio de titularidad cuando se realice en un mismo domicilio y dentro de la unidad convivencial. Ni cuando se realice de padres a hijos.

07 - G) EPIGRAFEA: HORNIDURA

07 - EPÍGRAFE G): ABASTECIMIENTO

 

001 - ETXEKO ERABILERAKO HORNIDURA

001 - ABASTECIMIENTO USO DOMESTICO

Kuota finkoa
4,60 Euro
Cuota fija
12 m3-ra arteko kontsumoa
0,433 Euro / m3
Por consumo hasta 12 m3
13 m3 eta 34 m3 bitarteko kontsumoa
0,446 Euro / m3
Por consumo entre 13 m3 hasta 34 m3
35 m3 eta 60 m3 bitarteko kontsumoa
0,461 Euro / m3
Por consumo entre 35 m³ hasta 60 m³
60 m3-tik gorako kontsumoa
0,989 Euro / m3
Por consumo > 60 m³

002 - MERKATARITZA ERABILERAKO HORNIDURA

002 - ABASTECIMIENTO USO COMERCIAL

Kuota finkoa
5,12 Euro
Cuota fija
10 m3-ra arteko kontsumoa
0,572 Euro / m3
Por consumo hasta 10 m3
11 m3 eta 50 m3 bitarteko kontsumoa
0,588 Euro / m3
Por consumo entre 11 m3 hasta 50 m3
51 m3 eta 250 m3 bitarteko kontsumoa
1,135 Euro / m3
Por consumo entre 51 m3 hasta 250 m3
250 m3-tik gorako kontsumoa
1,429 Euro
Por consumo > 250 m3

003 - INDUSTRIA ERABILERAKO HORNIDURA

003 - ABASTECIMIENTO USO INDUSTRIAL

Kuota finkoa
28,64 Euro
Cuota fija
100 m3-ra arteko kontsumoa
1,402 Euro / m3
Por consumo hasta 100 m3
101 m3 eta 1.000 m3 bitarteko kontsumoa
1,458 Euro / m3
Por consumo entre 101 m3 hasta 1000 m3
1.000 m3-tik gorako kontsumoa
1,625 Euro / m3
Por consumo > 1.000 m3

004 - Hartuneak

004 - Acometidas

Etxebizitza bat
48,84 Euro
Una vivienda
2-6 etxebizitza
92,25 Euro
De 2-6
7-20 etxebizitza
141,09 Euro
De 7-20
20 etxebizitzatik gora
260,47 Euro
Más de 20
Merkataritzako lokala
92,25 Euro
Local comercial
Industriak, oro har
141,09 Euro
Industrias en general

005 - Alta udal erroldan

005 - Alta en el padrón municipal

Oro har
48,84 Euro
En general
Titularitate-aldaketak
48,84 Euro
Por cambios de titularidad
Tarifak ezartzeko arauak:
Aipatu zenbatekoek ez dute Balio Erantsiaren gaineko Zerga barne hartzen.


Tasa honek sortzapena izango du hartunerako baimena lortu den ala ez kontuan hartu gabe, eta baimentzeko instruitu daitekeen administrazio espedientea hasteari kalterik egin gabe.


Tasaren sortzapena zerbitzua erabiltzen edo ematen den hiruhilekoaren lehenengo egunean gertatuko da. Hogeita hamar laneguneko epean, zerbitzua lehenengo aldiz erabiltzen edo ematen den egunetik aurrera, subjektu pasiboek edo haien ordezkoek harpidetza Erroldan formalizatuko dute, dagokion altaren deklarazioa aurkeztuz.Tasa hau kobratzeko, guztirako kontsumoari dagokion tarifa hartuko da kontuan, kontsumo-tarteka zatikatu barik. Berdin egingo da kontsumoak erregularizatzean edo aurreko irakurketarik egon ez den kasuetan.

Erroldaren aldaketak:
a) Altak, eskatzen diren lehenengo egunetik emango dira.


b) Bajak, eskatzen diren egunaren biharamunean emango dira; betiere ur zerbitzuak kontagailua desmuntatu badu edota zigilatu badu. Kontagailua zigilatzen den egunean bertan eten egingo da zerbitzua.


c) Erroldako datuak aldatu direla jakitean, ofizioz edo interesatuak berak hala jakinarazita, dagozkion aldaketak egin beharko dira erroldan eta ondoreak sortuko ditu aitorpena egin edo udalean horren berri izan denetik aurrera.


d) Hutsik dauden etxebizitza edo lokalen kasuan, kontsumorik ez badute, idatziz eskatu beharko da fakturazioan estimazio bidezko prozedura ez aplikatzea.

Tasa honen ordainarazpena egingo da:
a) Hiru hilean behin ordaintzen dira, eta tasen hainbanaketa egiten da zerbitzuan alta edo baxa ematen duten egunaren arabera. Zabor-bilketako eta saneamenduko tasekin batera bildu ahal izango dira, etxeko erabilera, taberna,  komertzio eta gainerako industria-jarduerei dagokien ur-horniduraren kasuetan. Zerbitzu hau ematearren kobratu behar den kuota hiru hilabetero kobratuko da.


b) Banaka, banaketa sarerako hartuneen kasuan. Tasa hartunea egiteko baimena ematearekin batera likidatu eta ordainduko da.


Edateko uraren ordainagiria edo haren kontsumoarekin loturiko eskubideak eta tasak behin eta berriz eta arrazoirik gabe berandu ordaintzen badira, interesdunak zerbitzuari uko egiten diola ulertuko da. Horren ondorioz, titularrari edo onuradunari baja emango zaio dagokion erroldan, eta hornidura eten egingo da.


c) Banaka, udal erroldan alta den kasuetan. Hartunea egiteko baimena ematearekin batera likidatu eta ordainduko da tasa.


Titulartasun aldaketagatik tasa likidatzea ez da bidezkoa izango, aldaketa etxebizitza berean eta bizikidetza unitatearen barruan gertatzen bada, ezta gurasoengandik seme-alabetara egiten denean ere.


Nolanahi ere, abonatuak edo titularrak behar bezala kreditatutako langileei eraikinera sartzen utziko die, kontagailua ikuskatu, irakurri, konpondu edo zigilatzeko.


Ustezko kontsumoak eta erregularizazioa funtzionamendu okerrarengatik:
1.- Egindako kontsumoa ezagutzea ez denean posible, bezeroa kanpoan delako edota kontsumoa zehaztea ezinezkoa egiten duten bestelako arrazoiengatik, hornikuntza ematen duen erakundeak ustezko kontsumo bat fakturatuko du. Horren kalkulua honela egiten da:


a-
Ustezko kontsumotzat joko da aurreko urteko hiruhileko berdinean erregistratutakoa, metatu gabeko irakurketa errealarekin.

b- Epe berdineko aurreko urteko kontsumoaren irakurketa errealik ez badago, berau kalkulatuko da metatu gabeko irakurketa erreala daukaten aurreko bi hiruhilekoen batez besteko aritmetikoaren arabera.


c- Ustezko kontsumoa aurreko bi metodoen bidez zenbatesteko datu historikorik ez dagoenetan, honako hau fakturatuko da: lehen tarifazio-blokearen goiko mugari dagokion m3 kopuruaren pareko kontsumoa.Fakturetan “USTEZKO KONTSUMOA” hitzak agertu behar dira.


Azkeneko irakurketa noiz izan zen zehaztu beharko da.Horrelako kalkulatutako kontsumoek “konturako” izaera izango dute eta egoera normalizatuko da gehiegi edo gutxiegi izateagatik hurrengo epeetako fakturetan, kasu bakoitzean egindako irakurketaren arabera.

2.- Neurgailua gelditu bada edo ez badabil ondo, egungo epearen fakturazioa eta aurreko epeetakoa aurreko paragrafoan ezarritakoaren arabera egingo da. Gelditu bada, erregularizazioa neurgailua geldi egon deneko denboraldiagatik egingo da hurrengo hiruhilekoan. Egoerak bere horretan jarraitzen badu interesdunari egotz dakiokeen arrazoiren batengatik, aipatu estimazioari %25a gehituko zaio. Neurgailua ez badabil ondo, ondo ez dabilen denboraldiagatik egingo da, hori zehaztea ezinezkoa denean izan ezik. Kasu honetan erregularizazioa gehienez ere urtebeteko epeagatik izango da. Kontsumoen finkatze honek izaera irmoa izango du.

3.- Kontagailua desagertu bada edota zigiluak manipulatu badira, kontsumoen estimazio bat egingo da. Egungo epearen fakturazioa eta aurreko epeetakoa 1. atalean ezarritakoaren arabera egingo da, aipatu estimazioari %50a gehituko zaiolarik.

4.- Barruko instalazioen artapena eta berriztatzea abonatuari dagokio, kontagailuarenak izan ezik, hauek Udalaren ardura baitira.  Interesdunaren edota Jabeen Erkidegoko instalazioak egoera txarrean daudenean (kontagailua aldatzea ezinezko egiten dutenak, identifikatu ezin denean, pasoko giltza ixten denean, etab.) hiru hilabeteko epe bat emango zaio konpondu edota ordezkatzeko. Epe hori gainditu balitz, bigarren puntuan xedatutakoari jarraituko zaio.

Aurreko paragrafoetan adierazitakoa baino ustez handiagoa denean kontsumoa, tasaren oinarritzat eta zehapena aplikatzeko oinarritzat hartuko da kontagailu berria jarri eta hurrengo hiru hilabeteetako eguneroko kontsumoa eta/edo dagokion estimazioa, arau-haustea eman deneko epeari aplikatua, preskripzio epearen gehieneko mugara arte. 
 

Indarrean dauden xedapenen barruan aurreikusi gabe daudenean neurketako akatsak, bai norbanakoek hala egiaztatu dutenean edota Euskal Autonomia Erkidegoko Industria, Merkataritza eta Turismo Sailei eskatutako kontagailu ofizialekin egiaztatu bada, fakturatutako kontsumoa aldatuko da, akatsaren portzentaia kontuan izanik. Epeari dagokionez, epe zehatza jakiterik dagoenean izan ezik, gehienez ere sei hilabetekoa izango da.Ofiziozko altak:


1- Ur kontsumoa dagoela antzematen bada eta erabiltzailea ez bada abonatu bezala agertzen eta ez badauka kontagailurik, ofizioz alta emango zaio; erabaki horren berri emango zaio dagozkion ondorioetarako, eta kontagailu bat jartzeko eskatuko zaio. Kontagailurik ez duen bitartean, eta kontsumoa hasi dela jakin den datatik aurrera, fakturatzeko ondoko estimazioa erabiliko da: 50 metro kubiko hiruhileko etxeko erabilerarako eta 100 metro kubiko gainontzeko kasuetarako. Bietan, kuota % 50 gehituko da.


2- Ur kontsumoa dagoela antzematen bada eta erabiltzailea ez bada abonatu bezala agertzen eta ez badauka kontagailurik, ofizioz alta emango zaio; erabaki horren berri emango zaio dagozkion ondorioetarako, eta kontagailu bat jartzeko eskatuko zaio. Kasu horretan, alta jakinaraztearekin batera, egindako kontsumoak likidatuko zaizkio, ateratzen kuota % 50 gehituta.

Ofiziozko titulartasun-aldaketak:


Ur-horniketan baja ematea eskatzen bada eta kontagailua kendu ezin bada, ofiziozko titulartasun-aldaketa egingo da, eta higiezinaren jabea izango da abonatua.


Hobaria:
Familia ugariaren titularrak diren subjektu pasiboek hobaria izango dute 1. atalean; hobari hori ondoko taularen arabera finkatuko da, betiere ondoren agertzen diren baldintzak betetzen badira.


Normas de aplicación de las tarifas:
Las cantidades citadas no incluyen el impuesto sobre el Valor Añadido.


El devengo por esta modalidad de tasa se producirá con independencia de que se haya obtenido o no la licencia de acometida y sin perjuicio de la iniciación del expediente administrativo que pueda instruirse para su autorización.

Se considerará devengada la tasa el primer día del trimestre en que se utilice o preste el servicio. Dentro de los treinta días hábiles siguientes a la fecha en que se utilice o preste el servicio por primera vez, los sujetos pasivos o sus sustitutos formalizarán su suscripción en el Padrón presentando, al efecto, la correspondiente declaración de alta.


Para el cobro de esta tasa se considerará la tarifa que corresponda al total del consumo, sin fraccionamiento por tramos. Esto mismo se aplicará en los casos de regularización de consumos o en los que no hayan existido lecturas anteriores.

Modificaciones en el Padrón:
a) Las altas producirán efecto desde el día en que se soliciten.


b) Las bajas surtirán efecto desde el día siguiente al que se formulen, siempre y cuando el servicio de aguas haya procedido a desmontar el contador de agua o a su precinto. La suspensión del servicio será efectiva desde la fecha del precinto del contador.

c) Cuando se conozca, ya de oficio o por comunicación de los interesados, cualquier variación de los datos obrantes en el padrón se llevarán a cabo en éste las modificaciones correspondientes, que surtirán efecto desde la fecha en que se haya realizado la declaración o haya tenido conocimiento el Ayuntamiento.


d) En los casos de viviendas o locales vacíos y sin consumo, deberá solicitarse por escrito la no aplicación del procedimiento de estimación en la facturación.

Los importes exigibles por ésta tasa tendrán:
a) Carácter trimestral prorrateando las mismas en función del día en el que se den de alta o de baja en el servicio. Podrán ser recaudados simultáneamente a las tasas por recogida de basuras, saneamiento para los casos de suministro de agua de uso doméstico, bares, comercios, resto de actividades industriales. El cobro de las cuotas resultantes se realizará por trimestres vencidos.


b) Carácter individual en los supuestos de acometida a la red de distribución. La liquidación y pago de la tasa se practicará simultáneamente a la concesión de la autorización para la acometida.


La demora reiterada e injustificada en el abono del recibo o los derechos y tasas relacionados con el consumo de agua potable se entenderá como renuncia del interesado a la prestación del servicio, lo cual conllevará la baja del titular o beneficiario en el correspondiente padrón, así como la suspensión del suministro.

c) Carácter individual en los supuestos de alta en el padrón municipal. La liquidación y pago de la tasa se practicará simultáneamente a la concesión de la autorización para el alta.

No procederá la liquidación de la tasa por cambio de titularidad cuando se realice en un mismo domicilio y dentro de la unidad convivencial. Ni cuando se realice de padres a hijos.

El abonado o titular deberá, en todo caso, facilitar el acceso al inmueble del personal acreditado para efectuar labores de inspección, toma de lectura, reparación o precinto de contador.


Consumos estimados y regularización por mal funcionamiento:
1.- Cuando no sea posible conocer los consumos realizados, por ausencia del cliente o por otras causas que imposibiliten la determinación del consumo, la entidad suministradora facturará un consumo estimado calculado de la siguiente forma:


a-
Se considera como consumo estimado el registrado en el mismo trimestre del año anterior con lectura real no acumulada.
 
b-En caso de no existir consumo con lectura real del mismo período del año anterior, se estimará el consumo de acuerdo con la media aritmética de los dos trimestres anteriores con lectura real no acumulada.


c- En aquellos casos en los que no existan datos históricos para poder obtener la estimación por los dos métodos anteriores se facturará un consumo equivalente a la cantidad de m3 correspondientes al tope del primer bloque de tarifación.


En las facturas deberán incluirse las palabras “CONSUMO ESTIMADO” y deberán especificarse la última lectura tomada y la fecha en que se tomó.  

Los consumos así estimados tendrán el carácter de “a cuenta” y se normalizará la situación, por exceso o por defecto, en las facturaciones de los siguientes períodos, de acuerdo con la lectura realizada en cada uno de ellos.

2.- Cuando se detecte la parada o el mal funcionamiento del aparato de medida, la facturación del período actual y regularización de períodos anteriores se efectuará conforme se establece en el apartado anterior durante un trimestre más, si continua dicha situación por causa imputable al interesado se realizará dicha estimación incrementada en un 25%. En el caso de parada, la regularización se hará por el tiempo de parada del contador. En caso de mal funcionamiento del contador o aparato de medición la regularización se hará por el tiempo de durada de la anomalía, salvo en los casos que no sea posible su determinación, caso en el que la regularización se hará por un periodo máximo de 1 año. Dicha fijación de consumos tendrá carácter de firme.

3.- En el caso de desaparición del contador o manipulación de los precintos se realizará una estimación de consumos. La facturación del período actual y regularización de períodos anteriores se efectuará conforme se establece en el apartado 1 incrementando dicha estimación en un 50%.

4.- El mantenimiento, renovación y conservación de las instalaciones interiores corresponden al abonado salvo las del contador que son responsabilidad del Ayuntamiento. En los supuestos en los que las instalaciones propiedad del interesado o de la comunidad de vecinos se encuentren en mal estado (que conlleve la imposibilidad de cambio de contador, de una correcta identificación, de cierre de la llave de paso, etc) se le otorgará un plazo de 3 meses para su reparación o sustitución. En el caso de superarse dicho plazo se estará a lo establecido en el punto 2.

En los supuestos de consumos presumiblemente superiores a los indicados en los párrafos anteriores, la base sobre la que exaccionar la tasa correspondiente y aplicar la sanción, estará constituida por el consumo diario resultante de los tres meses siguientes a la instalación del nuevo contador y/o estimación correspondiente, aplicado al período que se haya registrado la infracción hasta el límite máximo del plazo de prescripción.

En caso de errores de medición no comprendidos dentro de los márgenes de las disposiciones vigentes, detectados ya sea con las comprobaciones particulares o en las verificaciones oficiales de contadores que hayan sido solicitadas al Departamento de Industria, Comercio y Turismo de la Comunidad Autónoma, se procederá a modificar el consumo facturado de acuerdo con el porcentaje de  error. El período de tiempo, salvo que se pueda conocer la duración de la anomalía, será como máximo de seis meses.

Altas de oficio:

1-Cuando se detecte la existencia de un consumo de agua y el usuario del mismo no figure como abonado ni disponga de contador, será dado de alta de oficio, notificándole dicha resolución, a los efectos oportunos, y requiriéndole para que proceda a la instalación del contador. Mientras no dispusiere del mismo y desde la fecha conocida de inicio del consumo, la facturación se realizará sobre la estimación de 50 metros cúbicos al trimestre en el caso de usuario doméstico y de 100 metros cúbicos en el resto de supuestos y la cuota resultante en ambos casos se incrementará en un 50%.

2- Cuando se detecte la existencia de un consumo de agua y el usuario del mismo no figure como abonado pero disponga de contador, será dado de alta de oficio, notificándole dicha resolución, a los efectos oportunos. En ese supuesto junto con la notificación del alta, procederá a liquidársele los consumos realizados incrementando la cuota resultante en un 50%.

Cambios de titularidad de oficio:

Cuando se solicite una baja en el suministro de agua y no sea posible la retirada del contador, se procederá a realizar un cambio de titularidad de oficio, fijando como abonado al propietario del inmueble.

Bonificación:
Los sujetos pasivos que ostenten la condición de titulares de familia numerosa disfrutarán de una bonificación en el apartado 1. que se graduará según la tabla siguiente, siempre y cuando se cumplan los requisitos establecidos a  continuación:

006 - Familia ugaria

006 - Familia numerosa

Orokorra
25 %
General
Berezia
35 %
Especial

Era berean, onuradun horiei hiruhileko 60m³ baino kontsumo handiagoa izango balute, hobari portzentajea aplikatu aurretik aurreko kontsumo tarteari dagokion tasa aplikatuko zaie.
1.- Higiezina subjektu pasiboaren ohiko etxebizitza izatea.
2.- Famili unitateko kide guztiak udalerrian erroldatuta egotea.
3.- Errentaren maila ez izatea 9.000,00 €-koa baino altuagoa familiako kide ezindu bakoitzeko, eta bikoiztuta zenbatuko da ezindu bakoitzagatik. Errentaren maila finkatzeko, pertsona fisikoen errentaren gaineko zergaren aitorpen-agiriaren zerga-oinarri orokorreko laukitxoan agertzen  den kopurua izango da kontuan.
4.- Kontsumoa ez izatea hiru hilean 11,25 m3koa baino altuagoa pertsonako.
Subjektu pasiboak eskatu beharko du hobaria, eta agiri hauek gehituko dizkio eskabideari:
-  Hobariaren eskabidea, non abonatuaren zenbakia identifikatuko baita.
- Bizkaiko Foru Aldundiak emandako familia ugariaren titulua eta, hala denean, kide baten ezintasunari buruzko ziurtagiria.
- Famili unitateko kide bakoitzaren azken errenta-aitorpenaren fotokopia, aitorpena egin beharrik ez izatearen ziurtagiria edo sarrerak ez jasotzearen inguruko zinpeko adierazpena.


Hobari hau eman zen ondorengo ekitaldian aplikatu ahal izango da, eskaria hobaria aplikatzea nahi den aurreko ekitaldiko abenduaren 1a edo hurrengo egun baliodunera orduko aurkeztu beharko delarik. Familia ugariak bere izaeragatik jasotzen duen beste edozein hobarirekin (fiskala edo beste edozein motatakoa) bateragarria izango da.

Familia unitateak familia ugaria izaten jarraitzen duen bitartean hobariaz gozatu ahal izango du, eta subjektu pasiboak gai horren inguruko aldaketa guztiak jakinarazi beharko ditu. Administrazioak hobaria emateko baldintzak betetzen direla ofizioz egiaztatzeko eskubidea izango du, bidezko likidazio osagarriak igorriz, eta baita ere berandutzeagatiko interesak subjektu pasiboa hobariaz bidegabe gozatzen ari dela egiaztatzen badu. Hala ere, behar diren aldaketak egiteari kalterik egin gabe, hobariaren amaiera epea familia ugariaren tituluaren iraungitze data izango da.


Behin behineko ur horniketa languneetarako:

Mota honetako hornidurak izaera berezia izango du eta aldi baterako da. Ondoko baldintzetan egingo da:

a) Horretarako jarritako kontagailu bidez, leku egokian eta behar bezala babestuta, Udalaren iritziz horrela egon beharko delarik.
b) Alta ematerakoan, erabiltzaileak 500,00 € ordaindu beharko ditu ordenantza honetan ezarritakoa beteko dela bermatzeko.
c) Erabiltzaile honi erabiltzaile industrialentzako ezarritako tasa dagokio.
d) Kontagailua egoera onean izatea erabiltzailearen ardura da.  Matxurarik izango balu, erabiltzaileak Udalari berehala jakinarazi behar dio eta behar bezala dabilen beste batengatik ordezkatu. Horrelakorik ez balitz egingo, hornidura eten daiteke eta kontratua ezeztatu.
Obrak egiteko epea amaitu ondoren, uren erroldan dagokion alta izan bitartean, kuota %50ean handituko da.


Asímismo a dichos beneficiarios, en el supuesto en el que realicen un consumo superior a 60 m³/trimestre se les aplicará la tasa correspondiente al tramo de consumo inmediatamente inferior antes de aplicar dicho % de bonificación. 1º.- Que el inmueble constituya la vivienda habitual del sujeto pasivo.
2º.- Que todos los miembros de la unidad familiar estén empadronados en el municipio.
3º.- Que el nivel de renta no exceda de 9.000,00 € por cada miembro de la unidad familiar, computándose doblemente cada miembro discapacitado. Para establecer el nivel de renta se tendrá en cuenta la cantidad recogida en la casilla de base imponible general del documento de declaración del impuesto sobre las rentas de las personas físicas.
4º.- Que el consumo no supere los 11,25 m3/trim/persona.
La bonificación deberá ser solicitada por el sujeto pasivo, quien acompañará a la solicitud la siguiente documentación:
- Escrito de solicitud de la bonificación, en la que se identifique el número de abonado.
- Título de familia numerosa expedido por la Diputación Foral de Bizkaia y en su caso, documento acreditativo de la minusvalía de alguno de sus miembros.
- Fotocopia de la última declaración de renta efectuada de cada uno de los miembros de la unidad familiar, documento acreditativo de la no obligación de realizar declaración o declaración jurada de no percibir ingresos.

Dicha bonificación comenzará a aplicarse en el ejercicio siguiente al que fuese concedida, debiendo presentar su solicitud antes del 1 de diciembre, o día hábil inmediato posterior, del ejercicio anterior al que se pretenda su aplicación. Será compatible con cualquier otra bonificación, tributaria o de otro tipo, que ostente la familia numerosa por su condición de tal.

El plazo de disfrute de la bonificación lo será mientras la unidad familiar tenga la condición de familia numerosa, sin perjuicio de los otros requisitos exigidos, debiendo el sujeto pasivo comunicar todas las modificaciones al respecto y reservándose la Administración el derecho a comprobar de oficio el cumplimiento de los requisitos necesarios para el establecimiento de la bonificación girando las
liquidaciones complementarias oportunas más los intereses de demora en el  caso de acreditación del disfrute indebido de la bonificación. No obstante, sin perjuicio de las modificaciones oportunas, se tomará como fecha de finalización de la bonificación la de la fecha de caducidad del título de familia numerosa.


Suministro provisional de agua para obras.
Esta clase de suministro tendrá carácter especial y transitorio, y se efectuará en las condiciones siguientes:

a) Mediante contador colocado al efecto, en lugar apropiado y debidamente protegido, así apreciado a juicio del Ayuntamiento.
b) Al formalizar el alta, se abonará por el usuario la cantidad de 500,00 € en concepto de fianza como garantía del cumplimiento de lo establecido en esta ordenanza.
c) El usuario satisfará el agua suministrada de conformidad con la tasa establecida como usuario industrial.
d) Es de la exclusiva responsabilidad del usuario el perfecto funcionamiento del contador. En el supuesto de avería en el mismo, el usuario deberá dar cuenta al Ayuntamiento inmediatamente y sustituirlo por otro en perfectas condiciones de funcionamiento; en caso contrario, se podrá cortar el suministro y anular el contrato.
Una vez finalizado el plazo de ejecución de obras, mientras se obtiene el alta correspondiente en el padrón de agua, la cuota resultante se incrementará en un 50%.

08 - H) EPIGRAFEA: BANAKETA SAREAN OPERAZIOAK EGIN ETA NORBANAKOEK EGITEN DITUZTEN LANEN ONDORIOZ ZERBITZUAK EMATEA

08 - EPÍGRAFE H): REALIZACIÓN DE OPERACIONES EN LA RED DE DISTRIBUCIÓN Y POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO CONSECUENCIA DE OBRAS DE PARTICULARES

Ur horniduran programatutako mozketa bat egin eta gero berriro hornidura berrezartzeak norbanakoek dituzten beharrizanengatik edota banaketa sarean bestelako jarduerak burutzeak, hartuneak berari edota maila apalagoko instalazioak, ondoko tarifa sortaraziko du:

a) Banaketa sarean jarduteko eskari bakoitzarengatik: 57,04 €.

b) Mozketa eta berrezartzea ustekabezko haustura baten ondorioz izan bada, banaketa sarean eta norbanakoek eraginda zein ur hornidurako barruko instalazioetan eta berehala konpondu beharrekoa denean, Udalak kontzeptu honengatik 114,76 € fakturatu ahal izango ditu ur hornidura etenda dagoen ordu bakoitzeko. Interesduna Udalak era ordeztailean egingo lukeen konponketa ordaintzera behartuta dago. Guzti hau izan daitezkeen erantzukizunak kontuan izan gabe.

Aurreko tarifen barruan sartzen ez den beste edozein lan motarako (esaterako hornidura sarea handitzea lotzea edota ordezkatzea) benetan burutu diren obra unitateen arabera kalkulatuko da tarifa. Udalak, dagokionean,  lanak egiteagatiko kostua erabiltzaileari helaraziko dio.

La solicitud de un corte de agua programado y su reposición como consecuencia de la necesidad justificada de los particulares, u otras actuaciones en la red de distribución, acometidas a la misma o instalaciones interiores, devengarán la siguiente tarifa:

a) Por cada solicitud de actuación en la red de distribución: 57,04 €.

b) Cuando la actuación del corte y restitución sea como consecuencia de una rotura accidental, bien en la red de distribución y provocada por particulares o bien en las instalaciones interiores de abastecimiento de agua, que requiera una intervención urgente, el Ayuntamiento podrá facturar, por este concepto, la cantidad de 114,76 € por cada hora que dure la falta de suministro de agua, estando obligado el interesado al pago de lo que costase la reparación que realizaría subsidiariamente el Ayuntamiento y todo ello independientemente de lo que pudiera resultar de posibles responsabilidades.

Para cualquier otro tipo de trabajo no incluido en las tarifas anteriores (v.g.  conexión de una ampliación o sustitución de la red de distribución) se calculará su tarifación en función de las unidades de obra realmente ejecutadas, trasladando el Ayuntamiento al usuario el coste de la realización de los trabajos que en cada caso fueran necesarios.
 

09 - I) EPIGRAFEA: ESTOLDA PARTIKULARREN ETA SANEAMENDUEN ZAINTZA BEREZIA

09 - EPÍGRAFE I): VIGILANCIA ESPECIAL DE ALCANTARILLAS PARTICULARES Y SANEAMIENTOS

Hobi septikoak eta putzu beltzak garbitzeagatik, estoldak ikuskatu eta zaintzeagatik eta finka partikularren saneamendu berezien lanengatik tarifa bat ordainduko da, emandako zerbitzuaren benetako kostuaren zenbatekoaren %100ari dagokiona, beti ere udal zerbitzu teknikoek kostuei buruz egindako balorazioaren arabera.
Aurretik eskabide idatzia egon beharko da, baita administrazioak zerbitzua egitea onartzea ere.

Tarifak aplikatzeko arauak
Epigrafe honetan aipatzen diren zerbitzuak ofizioz burutu ditzake Udalak, osasun, hirigintza, ingurugiro edo gizarte ongizatearen aldetiko arrazoiek hala eskatzen badute.
Udal zerbitzu teknikoek egin beharreko balorazioan honakoak bil daitezke lansari, zerbitzusari, material, makineria, garraio eta bidaiei buruz: %15 ikuskatzeagatik, zaintzeagatik eta gastu orokorren aldez aurretiko diruagatik, eta %5 gehiago lanaren zuzendaritzagatik.

Por los servicios de limpieza de fosas sépticas y pozos negros, inspección y vigilancia de alcantarillas y otros trabajos especiales de saneamiento de las fincas particulares, se satisfará una tarifa equivalente al 100% del importe que  suponga el coste real del servicio prestado según valoración de los servicios técnicos municipales.
Deberá existir una solicitud previa por escrito y una aceptación de la realización del servicio por parte de la Administración.

Normas de aplicación de las tarifas
La prestación de los servicios citados en este epígrafe podran ser efectuados de oficio por el Ayuntamiento, cuando así lo motiven circunstancias sanitarias, urbanísticas, medio ambientales y de bienestar social.
La valoración a realizar por los servicios técnicos municipales podrá contemplar sobre los jornales, emolumentos, materiales, maquinaria, transporte y desplazamientos un 15% en concepto de inspección, vigilante y anticipo de gastos generales, y un 5% más en concepto de dirección de obra.
 

10 - J) EPIGRAFEA: ETXEZ ETXEKO LAGUNTZA ZERBITZUAK

10 - EPÍGRAFE J): SERVICIOS DE AYUDA A DOMICILIO

Erabiltzailearen diru-ekarpena zehazteko, honako eragiketa erabiliko da:

(Urteko diru-sarerrak (F.U.N.)/12 – (indarreko hilabeteko oinarrizko errenta F.U.N.eko kide-kopuruaren arabera) x 10)/100 = R

 R x (1 + zerbitzuaren ordu-kopurua F.U.N./100) = Hilabeteko diru-ekarpena


Aplikazioko arauak etxez etxeko laguntza zerbitzuaren araudiak ezartzen ditu.
La aportación económica del/la usuario/a se determinará por el baremo de aportaciones según la siguiente fórmula:

( (Ingresos Anuales (U.F.N.) / 12 – (Renta Básica mes Vigente según nº miembros
U.F.N.) x 10 ) / 100 = R

R x ( 1 + nº horas totales de servicio U.F.N. / 100 ) = Aportación mes

Las normas de aplicación se regirán según lo establecido en Reglamento del servicio de ayuda a domicilio.
 

11 - K) EPIGRAFEA: ADMINISTRAZIOAREN JARDUKETAK, PARTIKULAR BATEK ESKATUTA.

11 - EPÍGRAFE K): ACTUACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN A PETICIÓN DEL PARTICULAR

Udal instalazioei lotuta badago partikular bat eta instalazioa konpontzeko administrazioaren premiazko jarduketa behar bada, aldez aurretik eskabidea eginda eta administrazioak onartuta, emandako zerbitzuaren benetako kostua dakarren zenbatekoaren %100ari dagokion tarifa ordainduko du, udal teknikarien balorazioaren arabera.

Cuando un particular afecte a una instalación municipal y requiera para su reparación de urgencia la actuación de la Administración, previa solicitud por escrito y aceptación de la Administración, satisfará una tarifa equivalente al 100% del importe que suponga el coste real del servicio prestado según valoración de los servicios técnicos municipales.
 

1 - Administrazioaren jarduketengatik Tasak, particular batek eskatuta

1 - Tasas por actuaciones de la administración a petición del particular

Aldez aurretik eskabidea eginda eta administrazioak onartuta, emandako zerbitzuaren benetako kostuaren
100 %
Del coste (previo solicitud por escrito y aceptación de la Administración)

12 - L) EPIGRAFEA: ANIMALIAK JASOTZEKO ZERBITZUA

12 - EPÍGRAFE L): SERVICIO RECOGIDA ANIMALES

 

001 - Tasa

001 - Tasa

Herri bidean utzitako animaliak jasotzeagatik, baldin eta partikular batek edo udal-zerbitzu publikoek aurkitzen badute
62,18 Euro
Por recogida de animales abandonados en la vía pública en los casos en que son localizados por un particular o por los servicios públicos municipales.
Herri bidean utzitako animaliak jasotzeagatik, baldin eta bilatzeko eta harrapatzeko zerbitzua behar bada
124,36 Euro
Por recogida de animales abandonados en la vía pública en los casos en que se requiera servicio de búsqueda y captura.
Animalia hilak (txakurrak, katuak eta antzekoak) jaso, garraiatu eta erretzeagatik
344,85 Euro
Por la recogida, traslado e incineración de animales muertos (perros, gatos y asimilados).
Bilketako zentroan ematen duen egun bakoitzeko
10,89 Euro
Por día de estancia en el centro de recogida.
Norbaiti haginka egitearen ondorioz agindutako berrogeialdia dela eta, animalia biltzeko zentroan egoteagatik
166,90 Euro
Por estancia del animal en el centro de recogida por razón de cuarentena decretada como consecuencia de mordedura ocasionada a alguna persona.
Arriskutsuak izan daitezkeen animaliak eduki eta eramateko lizentzia (ematea eta berritzea)
16,98 Euro
Licencia para la tenencia y conducción de perros potencialmente peligrosos (concesión y renovación).
Betearazteko arauak
Animaliaren jabeak edo titularrak tasa Udalaren erakunde laguntzaileetan ordainduko du, animalia bilketako zentrotik jaso aurretik.
Normas de aplicación
El pago de la Tasa se realizará por el propietario o titular del animal en las Entidades colaboradoras del Ayuntamiento, con carácter previo a la retirada del animal del centro de recogida.

13 - M) EPIGRAFEA: IBILGAILUAK BIDE PUBLIKOTIK KENTZEA, GORDETZEA ETA GELDIARAZTEA

13 - EPÍGRAFE M): RETIRADA DE VEHÍCULOS DE LA VIA PÚBLICA, DEPÓSITO DE LOS MISMOS E INMOVILIZACIÓN

 

001 - Tasa

001 - Tasa

Ibilgailuak bide publikotik kentzea (krokadura edo krokadura eta lekualdatzea)
137,50 Euro
Retirada de vehículos de la vía pública (enganche o enganche y traslado)
Ibilgailuen gordailua eta zaintza (Lehenengo 2 orduak: Libreak)
12,00 Euro / vehículo y día
Depósito y guarda de los vehículos (2 primeras horas exentas)
Ibilgailua ibilgetzeagatik
40,96 Euro
Por inmovilización del vehículo
Gordailurako lekualdatzea gauzatzen ez bada eta ibilgailua krokatzeko maniobrak hasi badira, tasak %50 murriztuko dira.


Betearazteko arauak
Tasa sortu eta kontribuzioa ordaintzeko betebeharra sortuko da, zergapeko egitatea osatzen duen udal jarduera edo zerbitzua ematen hasten denean. Ibilgailuak bide publikotik kentzean, krokatzeko zerbitzua hasiko da berorren maniobrak hasten direnean.

Ibilgetu den ibilgailua itzultzeko eskatzen denean ordaindu beharko da tasa.Udalaren erakunde laguntzaileetan dirua sartuz edo udaltzaingoaren bulegoetan esku-dirutan ordainduko da tasaren zenbatekoa.

Tasaren autolikidaziorako araubidea ezarri da, eta beren-beregi jarritako idazki baten bidez egingo da, subjektu pasiboak edo idazkia aurkeztu duenak sinatua.


 Aurkeztean ordaindu behar da. Udaltzaingoak, egunero, horretarako dagoen  kontu mugatuan sartuko du bilketako dirua eta udal gordailuzaintzarekin likidatuko du.

Tasa hau ordainarazi eta likidatzeak ez ditu baztertzen Zirkulazioko Arauak zein udaltzaingoaren arauak ez betetzearen ondorioz jar litezkeen isunak.

Udalak ibilgailuak gordetzeko dituen tokietan dauden ibilgailuak herri bideetatik kentzeko eta utzitako ibilgailuak gordetzeko indarreko arautegian oinarrituz esleituko ditu.

En caso de que el traslado al depósito no se efectúe y se hayan iniciado las maniobras de enganche del vehículo, la tasa se reducirá en un 50%.

Normas de Aplicación
La tasa se devengará y nacerá la obligación de contribuir cuando se inicie la prestación del servicio o actividad municipal que constituye el hecho imponible. En el supuesto de retirada de vehículos de lavía pública, se entenderá iniciado el servicio de enganche con el inicio de las maniobras del mismo. Se exigirá el pago de la tasa en el momento de solicitar la devolución del vehículo inmovilizado.

El pago de la tasa se realizará mediante el ingreso en las Entidades Colaboradoras o en metálico en las dependencias de la Policía Municipal del importe de la misma. Se establece el régimen deautoliquidación de la tasa, que se practicará en impreso habilitado al efecto y deberá ser suscrita por el sujeto pasivo o presentador de la misma.

El pago deberá realizarse en el mismo acto de la presentación. La Policía municipal ingresará diariamente el importe de su  recaudación en la cuentarestringida abierta al efecto, y liquidará con la depositaría municipal el importe de la misma.

La exacción y liquidación de la presente tasa no excluye la imposición de sanciones que procedieran por la infracción de las Normas de Circulación o de Policía Urbana.

El Ayuntamiento procederá a la adjudicación de los vehículos que tenga  depositados en los localesdestinados al efecto, de conformidad con la normativa vigente en materia de retirada de vehículos de la vía pública y depósito de vehículos abandonados.

14 - N) EPIGRAFEA: UDALTZAINGOAK ZERBITZU BEREZIAK EMATEA

14 - EPÍGRAFE N): PRESTACIÓN DE SERVICIOS ESPECIALES POR LA POLICÍA MUNICIPAL

 

001 - Aseguru konpainiek edota norbanakoek eskatuta, trafiko istripuei buruzko txostenak egitea

001 - Expedición de informes sobre accidentes de circulación a petición de compañías de seguros y particulares implicados

Udaltzaingoak parte hartu izanaren kopiak ematea
64,83 Euro
Emisión de copias de partes de intervención de los Servicios de Policía Local
Udaltzaingoak trafiko istripua izan denean egindako txostenaren kopia ematea
102,65 Euro
Emisión de copia de informe por accidente de tráfico por los Servicios de Policía Local
Trafiko istripu bat izan eta Udaltzaingoak egindako atestatuaren kopia ematea
280,92 Euro
Emisión de copia de un atestado por accidente de circulación realizada por los Servicios de Policía Local.

002 - Tasa

002 - Tasa

Garraio astunak gidatu, zaindu eta lagundu udalerritik pasatzen direnean, zerbitzu bakoitzeko
77,25 Euro
Conducción, vigilancia y acompañamiento de transportes pesados a su paso por el municipio, por servicio
Norbanakoak eskatuta, inguru bat mugatu, moztu eta trafikoa aratu, zerbitzu bakoitzeko
77,25 Euro
Acotamiento de zonas, cortes y regulación del tráfico, a petición individual, por servicio
Bestelako zerbitzuak ematea
61,80 Euro
Otros servicios prestados
Tasa sortu eta ordaintzeko betebeharra dago tributupean dauden agiri eta espedienteak izapidetzen hastea eragiten duen eskaria aurkezten denean.
Edozein kasutan ere, aldez aurretik ordaindu beharko da, behin-behineko izaerarekin eta behin betiko kuotaren kontura. Dagokion kopurua Udalaren erakunde laguntzaile batean sartu beharko da.
3. puntuan ematen diren zerbitzuei dagokienean, kitapen hori benetan okupatutako tokiko jabari publikoarengatik sortzen denarekiko independentea izango da, ordenantza fiskal horretan araututakoaren arabera.

La Tasa se devenga y nace la obligación de contribuir, cuando se presenta la solicitud que inicie la tramitación de los documentos y expedientes sujetos al tributo.

En todo caso el pago se exigirá por adelantado, con carácter de provisional y a cuenta de la cuota definitiva debiendo ser ingresando el importe correspondiente en una de las Entidades colaboradoras del Ayuntamiento.

En el caso de los servicios prestados en el punto 3., dicha liquidación es independiente de la que se generé por la efectiva ocupación del dominio público local conforme a lo regulado en esa ordenanza fiscal.

15 - O) EPIGRAFEA: AMOREBIETA-ETXANOKO UDALEAN KARRERAKO FUNTZIONARIO GISA LAN EGITEKO HAUTAPROBETARAKO AZTERKETAK EGITEA

15 - EPÍGRAFE O): DERECHOS DE EXAMEN EN PROCESOS SELECTIVOS PARA EL INGRESO COMO FUNCIONARIO/A DE CARRERA AL SERVICIO DELAYUNTAMIENTO DE AMOREBIETA-ETXANO

Bete beharreko plazari dagokion taldeak zehaztuko du tarifa, ondoko taularen arabera

La tarifa se determina en función el grupo al que corresponda la plaza a la que se concurra, conforme a la siguiente tabla:

 

001 - Tasak taldearen arabera

001 - Tasas según grupo

A1 taldea
20,48 Euro
Grupo A1
A2 taldea
15,36 Euro
Grupo A2
C1 taldea
10,24 Euro
Grupo C1
C2 taldea, E edota LE
6,14 Euro
Grupo C2, E ó AP
Tarifak aplikatzeko arauak
Langabezian daudenek (enplegua eskatzeko txartela erakutsi beharko dute) edota barne promozio bidez lanpostua eskuratu nahi dutenek, ez dute tasa ordaindu beharrik izango.
Hautagai bakoitzak berari dagokion tasa ordaindu beharko du, aurkeztu nahi den plaza bakoitzeko.

Normas de aplicación de las tarifas
Quienes se encuentren en situación de desempleo, que acreditarán mediante  presentación de la correspondiente tarjeta de demanda de empleo, o accedan por el  turno de promoción interna, estarán exentos del pago de la tasa.
El abono de la tasa se hará de forma nominal e individualizada por cada plaza a la que se opte por los aspirantes.

16 - P) EPIGRAFEA: ADMINISTRAZIO DOKUMENTUAK LUZATZEA

16 - EPÍGRAFE P): EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS

 

001 - Administrazio dokumentuak luzatzeagatik Tasak

001 - Tasas de expedición de documentos

Hirigintza edo ingurumen arloko edukia duten egiaztagiriak ematea
103,00 Euro / unidad
Expedición de certificación de contenido urbanístico o medioambiental
Hirigintza edo ingurumen arloko informazio edota eskariak
77,25 Euro / unidad
Informaciones y consultas urbanísticas o medioambientales
Zaratak neurtzeari buruzko txostena (ikuskatzen joateagatik)
309,00 Euro
Informe de medición de ruidos (por visita de inspección)
Kaleen izenei zein higiezinen zenbakiei buruzko egiaztagiriak ematea
10,30 Euro / unidad
Expedición de certificación sobre la denominación de calles o números de inmuebles
Katastroko egiaztagiriak ematea
6,18 Euro / unidad
Expedición de certificación catastral
Espedienteetan dauden datuen ziurtagiriak ematea, baldin eta txosten teknikorik eskatzen ez badute
10,30 Euro
Expedición de certificaciones de datos obrantes en expedientes, que no requieran informe técnico

002 - Planoen kopia edota planoak inprimatzea

002 - Copia o impresión de planos

A0 formatoa edota handiagoa zuri-beltzean
12,77 Euro
Formato A0 o mayor - B/N
A0 formatoa edota handiagoa koloretan
17,66 Euro
Formato A0 o mayor - Color
A1 Formatoa zuri-beltzean
11,54 Euro
Formato A1 - B/N
A1 formatoa koloreetan
13,97 Euro
Formato A1 - Color
A2 formatoa zuri-beltzean
11,18 Euro
Formato A2 - B/N
A2 formatoa koloreetan
12,90 Euro
Formato A2 - Color
A3 formatoa zuri-beltzean
4,00 Euro
Formato A3 - B/N
A3 formatoa koloreetan
4,50 Euro
Formato A3 - Color

003 - Dokumentoak formato digitalean luzatzea

003 - Expedición de documentos en formato digital

Udal kartografia euskarri digitalean ematea, Sareak, Arau Subsidiarioak edo Ordenantzak (CD bat kasu bakoitzeko)
25,75 Euro
Emisión en soporte digital de cartografía municipal, Redes, Normas Subsidiarias u Ordenanzas (se emitirá un cd para cada uno de los supuestos)

004 - Kopiak

004 - Copias

A3 Formatoa zuri-beltzean
2,00 Euro
Formato A3 - B/N
A3 Formatoa koloreetan
2,50 Euro
Formato A3 - Color
A4 Formatoa zuri-beltzean
0,10 Euro
Formato A4 - B/N
A4 Formatoa koloreetan
0,15 Euro
Formato A4 - Color
Gutxieneko tasa: 2,00 €

Tasa mínima: 2,00 €

17 - Q) EPIGRAFEA: HIRIGINTZA ARLOKO IZAPIDEENGATIKO TASA

17 - EPÍGRAFE Q): TASA POR TRAMITACIONES URBANÍSTICAS

1.- Plan Berezia izapidetzea: 103,00 € hektarea edo zatiko. (gutxieneko Tasa: 154,50 €)
2.- Plan Partziala aldatzea izapidetzea: 51,50 € hektarea edo zatiko. (gutxieneko Tasa: 154,50 € )
3.- Xehetasun-azterketa izapidetzea: 0,21 € m² eraikigarriko. (gutxieneko Tasa: 58,35 € )

Prezioak aplikatzeko arauak
Tasa sortu eta ordaintzeko betebeharra dago tributupean dauden agiri eta espedienteak izapidetzen hastea eragiten duen eskaria aurkezten denean. Dagokion erabakia hartu baino lehen, eskatzaileak atzera egiten badu, kitatu beharreko kuotak adierazitakoaren %50a izango dira, betiere udal jarduera hasita egon bada.


Planeamenduan aurreikusitako hirigintza antolamendua egikaritzeko beharrezkoak diren planak edota xehetasun-azterketak izapidetzeagatik ez da tasarik ordaindu beharko.

1.- Tramitación de Plan Especial: 103,00 € por hectárea o fracción. (Tasa mínima: 154,50 €)
2.- Tramitación de Modificación de Plan Parcial: 51,50 € por hectárea o fracción. (Tasa mínima: 154,50 €)
3.- Tramitación de Estudio de detalle: 0,21 € por m² de edificabilidad. (Tasa mínima: 58,35 €)

Normas de aplicación de las tarifas
La Tasa se devenga y nace la obligación de contribuir, cuando se presenta la solicitud que inicie la tramitación de los documentos y expedientes sujetos al tributo. En caso de desistimiento formulado por el solicitante antes de adoptada la resolución pertinente, las cuotas a liquidar serán el 50% de las señaladas en los números anteriores, siempre que la actividad municipal se hubiera iniciado
efectivamente.

Se considerará no sujeta a dicha tasa la tramitación de Planes o Estudios de detalle que resulten obligatorios para la ejecución de la ordenación urbanística prevista en el planeamiento.
 

01 - HIRIGINTZA ARLOKO IZAPIDEENGATIKO TASA

01 - TASA POR TRAMITACIONES URBANÍSTICAS

18 - R) EPIGRAFEA: OBRAK EDO JARDUERA HASI OSTEAN UDALAK BURUTUTAKO KONTROLA

18 - EPÍGRAFE R): ACTUACIÓN MUNICIPAL DE CONTROL POSTERIOR AL INICIO DE OBRAS O AL INICIO DE ACTIVIDAD

1. Jarduera komunikatu edota erantzukizunezko adierazpenen inguruan indarrean dagoen araudiaren menpeko obrak kontrolatzen dituenean Udalak, aplikatu beharreko tasa B epigrafean bezala (Ordenantza Fiskal honetako hirigintza lizentziak) kalkulatuko da eta zenbateko berdinekin.

2. Jarduera komunikatu edota erantzukizunezko adierazpenen pean dauden jarduerak hasi ondoren burutzen duenean Udalak kontrola, kitatu beharreko zenbatekoak ondokoak izango dira:
1. Cuando se realicen actuaciones municipales de control de obras sometidas a la normativa vigente en relación a actuaciones comunicadas o declaraciones responsables, la Tasa a aplicar se calculará de igual manera y por los mismos importes que la establecida en el Epígrafe B) Licencias Urbanísticas de esta Ordenanza Fiscal.

2. Cuando se realicen actuaciones municipales de control posterior al inicio de  actividad sometidos al régimen de actuaciones comunicadas o declaraciones responsables, los importes a liquidar serán los siguientes:
 

001 - Tasa azaleraren arabera

001 - Tasa según superficie

50 m2 arte (Gutxieneko kuota)
477,66 Euro
Hasta 50 m2 (Cuota mínima)
50 m2 baino gehiago, 150 m2 arte (Aurreko tartea gainditzen duen m2 bakoitzeko)
1,15 Euro / m2
Más de 50 m2 hasta 150 m2 (Por m2 que exceda del tramo anterior)
150 m2 baino gehiago, 250 m2 arte (Aurreko tartea gainditzen duen m2 bakoitzeko)
1,08 Euro / m2
Más de 150 m2 hasta 250 m2 (Por m2 que exceda del tramo anterior)
250 m2 baino gehiago, 500 m2 arte (Aurreko tartea gainditzen duen m2 bakoitzeko)
0,85 Euro / m2
Más de 250 m2 hasta 500 m2 (Por m2 que exceda del tramo anterior)
500 m2 baino gehiago, 1.500 m2 arte (Aurreko tartea gainditzen duen m2 bakoitzeko)
0,76 Euro / m2
Más de 500 m2 hasta 1.500 m2 (Por m2 que exceda del tramo anterior)
1.500 m2 baino gehiago, 3.000 m2 arte (Aurreko tartea gainditzen duen m2 bakoitzeko)
0,48 Euro / m2
Más de 1.500 m2 hasta 3.000 m2 (Por m2 que exceda del tramo anterior)
3.000 m2 baino gehiago, 5.000 m2 arte (Aurreko tartea gainditzen duen m2 bakoitzeko)
0,39 Euro / m2
Más de 3.000 m2 hasta 5.000 m2 (Por m2 que exceda del tramo anterior)
5.000 m2 baino gehiago (Aurreko tartea gainditzen duen m2 bakoitzeko)
0,29 Euro / m2
Más de 5.000 m2 (Por m2 que exceda del tramo anterior)
Azalerarik lotuta ez badaukate
328,70 Euro
Sin superficie vinculada
Urrea saldu eta erosteko dendak, Banku, Aurrezki Kutxa eta gainontzeko finantza-erakundeek zergak goiko taularen arabera ordaindu behar dituzte eta emaitzazko zenbatekoa txikiagoa bada, gutxieneko kuota 2.345,43 €-koa izango da.


Aplikazio arauak

Tasa sortu eta ordaintzeko betebeharra dago tributupean dauden agiri eta espedienteak izapidetzen hastea eragiten duen eskaria aurkezten denean. Era berean tasa sortaraziko da aldez aurretiko komunkazioa edo eratzukizunezko adierazpena aurkeztu gabe jarduera edo ekintza burutzen ari denean eta Udalak ikuskaritza lanak burutu eta horren ondorioz duenean burututako obra edo jarduera horren berri.


Jarduera-espediente berria hasi dela jakinarazten ez duten establezimenduen titular aldaketak: lehenago ezarritako tarifen %15eko hobaria aplikatuko da, baina zenbateko hori ez da izango 1.000,00 € baino altuagoa.

Lokalen azalera:
Lokalaren azaleratzat joko da eskariarekin batera eransten den agirian agertzen dena eta horrelakorik ez balego, katastroko elementuko krokisaren azalera grafikoa.


Jarduera gehiago hartzeko espedientearen tramitazioko tasaren likidazioa egitean, aurreko ataletako eskalak aplikatuz kalkulatuko da kuota, jarduera zabaltzeari dagokion eremuan soilik, dagoeneko likidatu diren azalera edo azalerak aintzat hartu gabe.


Jarduera zabaltzeko espedientearen tramitazioko tasaren likidazioa denean, azalera gehi-tzea ez baizik eta fabrikazioa aldatu edo zabaltzea badakar, egiten diren jarduera edo instalazio aldaketak, edo produktu edo gordailu berriak direla eta dagokion espedientea tramitatu behar delarik, azalera gehitu beharrik gabe: 383,00 €.Tiendas de compraventa de oro, Bancos, Cajas de Ahorro y demás Entidades financieras, tributarán por el cuadro anterior, estableciendo una cuota mínima de 2.345,43 € en el supuesto de que la cantidad resultante sea inferior.

Normas de aplicación
La Tasa se devenga y nace la obligación de contribuir, cuando se presenta la solicitud que inicie la tramitación de los documentos y expedientes sujetos al tributo. Se devengará, así mismo, la tasacuando la actividad o la acción se desarrollen sin haber presentado la comunicación previa o  declaración responsable, cuando el Ayuntamiento lleve a cabo actuaciones inspectoras a resulta de las cuales se descubra y compruebe la obra o actividad desarrollada.

Los cambios de titularidad de establecimientos que no indiquen iniciación de un nuevo expediente de actividades, las tarifas a aplicar serán el 15% de las establecidas anteriormente, sin que dicho importe pueda exceder de 1.000,00€.

Superficie de los locales:
Se tomará como superficie del local la que aparezca en la documentación que se adjunte a la solicitud y en su defecto, la superficie gráfica del croquis del elemento catastral.

En el caso de que se proceda a la liquidación de la tasa por la tramitación de un expediente de ampliación de actividad, la cuota se determinará aplicando las escalas contempladas en los apartadosanteriores sobre la superficie exclusivamente a que se refiere la ampliación, sin consideración a la superficie o superficies que ya hayan sido liquidadas.

Si se tratase de la liquidación por la tramitación de un expediente de ampliación de una actividad que no implique incremento de la superficie, sino de la modificación o ampliación de la fabricación, por larealización de nuevos productos o depósitos o cualquier otro tipo de modificación de la actividad o  instalación que precise de la tramitación del correspondiente expediente, sin que suponga incremento de superficie: 383,00 €.

21 - S) EPIGRAFEA: HIRIKO ESKOLA-GARRAIOA EGITEKO BAIMENA

21 - EPÍGRAFE S) AUTORIZACIÓN PARA REALIZACIÓN DE TRANSPORTE URBANO ESCOLAR

 

001 - HIRIKO ESKOLA-garraioa egiteko baimen-eskaera

001 - Solicitud de autorización para realizar transporte URBANO ESCOLAR

Ibilbide-baimen bakoitzeko
25,00 Euro
Por cada autorización de itinerario-recorrido
Tarifa ezartzeko arauak:
Tributuari lotutako dokumentuak eta espedienteak izapidetzen hastea dakarren eskabidea aurkeztean sortzen dira tasa eta zerga ordaintzeko beharra.


Aurkezteko epea: Ekainaren 15etik irailaren 15era.


Hartzaileek betebeharreko baldintzak:
  Baimena emango zaie kontratu bidez garraioa egitea aldez aurretik hitzartu duten pertsona fisiko zein juridiko edota aldi baterako enpresa-elkarteei, baldin eta betetzen badituzte Errepideko Bidaiari Garraioaren martxoaren 18ko 4/2004 Legearen 12.2 artikuluan exijitzen diren baldintzak eta egiaztatzen badute badauzkatela zerbitzua emateko behar diren baliabide materialak.


Aurkeztu beharreko dokumentazioa:  
1. Eredu normalizatuan behar bezala betetako eskabidea.
2. Zerbitzua emateko garraiolariaren eta erakunde kontratatzailearen arteko kontratu-agiriaren kopia; horretan jaso behar da zenbat ibilbide egingo diren, nondik-noraino, non geldituko diren, eta zer ordutegi izango diren. Ikastetxe publikoen kasuan, Eusko Jaurlaritzaren kontratu-agiri administratiboa, eta eranskin batean jasota zenbat ibilbide egingo diren, nondik-noraino, non geldituko diren, eta zer ordutegi izango diren.  
3. Garraioaren erabiltzaileei buruzko agiri bat, erakunde kontratatzaileak emandakoa (horretan jaso behar da eskola-umeak direla, zenbat diren eta laguntzailerik eraman behar duten ala ez). Erabiltzaileen zerrenda, eta, Administrazioak hala eskatuz gero, erabiltzaile bakoitzak jarduera komuneko zentroarekin zuzeneko lotura duelako egiaztagiriak.

4. Eskabidean sartutako ibilgailuei dagokienez:
1) Zirkulazio-baimena
2) I.A.T.a indarrean
3) Aseguru-konpainiaren ziurtagiria, zeinean zehazten diren matrikula, ibilgailu-mota, aseguru-mota eta horren indarraldia eta ordainketa.  
Normas de aplicación de la tarifa:
La tasa se devenga y nace la obligación de contribuir cuando se presenta la solicitud que inicie la tramitación de los documentos y expedientes sujetos al tributo.

Plazo de presentación: Del 15 de junio al 15 de septiembre.


Requisitos de las personas destinatarias:

Otorgamiento de la autorización a personas físicas, jurídicas y/o uniones temporales de empresas que hayan convenido previamente la realización del transporte a través de contrato y que cumplan con los requisitos exigidos en el art.12.2 de la Ley 4/2004, 18 marzo, Transporte de Viajeros por Carretera, así como la acreditación de disponer de los medios materiales necesarios para la prestación del servicio.


Documentación a aportar:
1. Solicitud debidamente cumplimentada en el modelo normalizado.
2. Copia del documento contractual suscrito entre el transportista y la entidad contratante para la prestación del servicio, incluyendo número de itinerarios, origen y destino de los mismos, paradas y horarios. En caso de centros públicos, documento contractual administrativo del Gobierno Vasco y anexo con número de rutas, origen y destino, paradas y horarios.  
3. Certificado referido a los/as usuarios/as del transporte y expedido por la entidad contratante (donde se haga referencia a su condición de escolaresm número y deber de llevar o no acompañante). Listado de usuarios y en caso de que lo solicite la Administración, acreditación de relación directa del usuario con el centro de actividad común.
4. En relación a los vehículos incluidos en la solicitud:
1) Permiso de circulación
2) I.T.V. en vigor
3) Certificado de la compañía de seguros constando matrículas, tipo de seguro, vigencia y pago del mismo.