07 UDAL JABARI PUBLIKOAREN ERABILERA PRIBATIBO EDO USTIAPEN BEREZIAGATIK ORDAINDU BEHARREKO TASAK ARAUTZEN DITUEN ORDENANTZA FISKALA

07 ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LAS TASAS POR LA UTILIZACION PRIVATIVA O EL APROVECHAMIENTO ESPECIAL DEL DOMINIO PÚBLICO MUNICIPAL

 
I. XEDAPEN OROKORRAK
1 artikulua.
Udal honek, Lurralde Historikoko Toki Ogasunak arautzen dituen Foru Arauari jarraiki, Eranskinean zehazten diren tasak ezarri eta exijitzen ditu udal jabari publikoaren erabilera pribatiboagatik edo aprobetxamendu bereziagatik. Ordenantza honetan adierazten diren arauen arabera ezarri eta exijitzen dira tasok, eta haren barruan geratzen dira jasota.

I- DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1.
Este Ayuntamiento, de acuerdo con lo previsto en la Norma Foral reguladora de las Haciendas Locales del Territorio Histórico, establece y exige tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público municipal especificadas en el Anexo, y según las normas contenidas en esta Ordenanza, de las que aquellas son parte integrante.
2. artikulua.
Ordenantza hau udalaren eremu osoan aplikatuko da.
Artículo 2.
La Ordenanza se aplica en todo el ámbito territorial municipal.
II. ZERGAGAIA
3. artikulua.
Udal jabari publikoaren erabilera pribatiboak edo haren aprobetxamendu bereziak eratzen du zergagaia.

II- HECHO IMPONIBLE
Artículo 3.
Constituye el hecho imponible la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público municipal.
III. SUBJEKTU PASIBOA
4. artikulua
1.- Honako hauek izango dira, zergadun gisa, subjetu pasiboak: pertsona fisikoak zein juridikoak, eta martxoaren 10eko 2/2005 Bizkaiko Lurralde Historikoko Zergen Foru Arau Orokorrak 34. artikuluan aipatzen dituen entitateak, baldin eta beren onura partikularrerako gozatu, erabili edo aprobetxatzen badute modu berezian udal jabari publikoa.
2.- Espaloietan egokitutako ibilgailu sarrerak modu pribatiboan erabiltzeagatik edo haien aprobetxamendu bereziagatik ezartzen diren tasetan eta, oro bat, sarrera horiek eraiki, mantendu, aldatu edo kentzekoetan, zergadunaren ordezkotzat hartuko dira ibilgailuen sarrera horiei sarbidea ematen dieten finka eta lokalen jabeak. Horiek, hala dagokienean, onuradun desberdinei jasanarazi ahal izango dizkiete kuotak.
3.- Administrazio Publikoak, autonomia elkarteak eta entitate lokalak ez daude behartuta tasak ordaintzera herri jabariaren erabilera pribatibo edo aprobetxamendu bereziagatik, zuzenean ustiatzen dituzten komunikazio zerbitzu publikoen aprobetxamenduetan eta, bereziki, herritarren segurtasunarekin edo defentsa nazioanalarekin zerikusia duten guztietan.

III- SUJETO PASIVO
Artículo 4.
1.- Son sujetos pasivos, en concepto de contribuyentes, las personas físicas y jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 34 de la Norma Foral General Tributaria 2/2005, de 10 de marzo, del Territorio Histórico de Bizkaia, que disfruten, utilicen o aprovechen especialmente el dominio público local en beneficio particular.
2.- En las tasas establecidas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial por entradas de vehículos o carruajes a través de las aceras y por su construcción, mantenimiento, modificación o supresión, tendrán la consideración de sustitutos del contribuyente, los propietarios de las fincas y locales a que den acceso dichas entradas de vehículos, quienes podrán repercutir, en su caso, las cuotas sobre los respectivos beneficiarios.
3.- Las Administraciones Públicas, las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales no estarán obligados al pago de las tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público por los aprovechamientos inherentes a los servicios públicos de comunicaciones que exploten directamente y por todos los que inmediatamente interesen a la seguridad ciudadana o a la defensa nacional.
5. artikulua.
Tasen ordainketa lizentziak beren izenean jasotzen dituztenek egingo dute, eta horien ezean, aprobetxamenduaren onuradun direnek.

Artículo 5.
Las tasas se harán efectivas por aquellos a cuyo favor se otorguen las licencias correspondientes o, en su defecto, por quienes se beneficien del aprovechamiento.
IV. SALBUESPENAK, MURRIZPENAK ETA HOBARIAK
6. artikulua.
Salbuespenak edo bestelako onura fiskalak aplikagarri diren xedapen orokorretan ezarritakoaren arabera emango dira.

IV- EXENCIONES, REDUCCIONES Y BONIFICACIONES
Artículo 6.
La concesión de exenciones u otros beneficios fiscales se sujetará a lo que se establezca en las disposiciones generales de aplicación.
V. OINARRI EZARGARRIA
7. artikulua.
Oinarri ezargarria jabari publikoaren erabilera pribatiboa edo aprobetxamendu berezia gauzatzen den unitate bakoitzak osatzen du, Eranskinean jasotakoaren arabera.

V- BASE IMPONIBLE
Artículo 7.
Constituye la base imponible cada una de las unidades en que se materialice la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público, en los términos contenidos en el Anexo.
VI. KUOTA
8. artikulua.
1.- Zerga kuota tarifa bat, espreski erabakitako kopuru finko bat edo, bestela, bi prozedurak batera erabiliz finkatuko da, Eranskinean ezarritakoaren arabera.
2.- Erabilera pribatibo edo aprobetxamendu bereziak udal jabari publikoa suntsitu edo hondatzen duenean, onuradunak, behar den tasari aurre egiteaz gainera, osorik itzuli beharko ditu berreraikuntza edo konponketa gastuen kostuak, eta haren zenbatekoa aldez aurretik ordaindu.
Kalteak konponezinak badira, udalak kalteordain bat jasoko du. Suntsitutako ondasunen pareko balioa izango du, edo bestela, kaltetutako ondasunen zenbatekoarena.
Udalak ezingo ditu barkatu, ez osorik ez zati batean, apartatu honetan aipatzen diren kalteordainak edo diruitzulketak.

VI- CUOTA
Artículo 8.
1.- La cuota tributaria consistirá, conforme a lo establecido en el Anexo, en la cantidad resultante de aplicar una tarifa, una cantidad fija señalada al efecto, o la cantidad resultante de la aplicación conjunta de ambos procedimientos.
2.- Cuando la utilización privativa o el aprovechamiento especial lleve aparejada la destrucción o deterioro del dominio público local, el beneficiario, sin perjuicio del pago de la tasa a que hubiere lugar, estará obligado al reintegro del coste total de los respectivos gastos de reconstrucción o reparación y al depósito previo de su importe.
Si los daños fueran irreparables, el Ayuntamiento será indemnizado en cuantía igual al valor de los bienes destruidos o el importe del deterioro de los dañados.
El Ayuntamiento no podrá condonar total ni parcialmente las indemnizaciones y reintegros a que se refiere el presente apartado.
VII. SORTZAPENA ETA ZERGALDIA
9. artikulua.
1.- Udal jabari publikoaren erabilera pribatibo edo aprobetxamendu bereziagatik exijitzen den tasa hurrengo uneetan sortuko da zergagaiaren izaeraren arabera: erabilera pribatiboa edo aprobetxamendu berezia hasten denean, eta orduan zenbateko osoa edo haren zati bat aurrez ordaintzea exijitu daiteke, edota, bestela, jarduketari edo espedienteari hasiera ematen dion eskaera aurkezten denean; jarduketa ez da egingo edo espedientea ez da izapidetuko dagokion ordainketa egiten ez bada.
2.- Tasaren izaera materialak sortzapena aldizkakoa izatea exijitzen duenean, sortzapen hori urte bakoitzeko urtarrilaren 1ean gertatuko da eta zergaldiak urte naturala hartuko du. Erabilera pribatiboa edo aprobetxamendu berezia hasi edo uzten denean, ordea, zergaldia zirkunstantzia horretara egokituko da, eta kuotan dagokion hainbanaketa egingo da Eranskinean ezarritakoari jarraituz.
3.- Jabari publikoa erabili edo aprobetxatzeko eskubidea burutu edo gauzatu gabe geratzen bada subjektu pasiboarekin zer ikusirik ez duten arrazoiengatik, dagokion zenbatekoa itzuliko zaio.

VII- DEVENGO Y PERIODO IMPOSITIVO
Artículo 9.
1.- La tasa por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local se devengará, según la naturaleza de su hecho imponible, cuando se inicie el uso privativo o el aprovechamiento especial, pudiendo exigirse el depósito previo de su importe total o parcial, o cuando se presente la solicitud que inicie la actuación o el expediente, que no se realizará o tramitará sin que se haya efectuado el pago correspondiente.
2.- Cuando la naturaleza material de la tasa exija el devengo periódico de ésta, el mismo tendrá lugar el 1 de enero de cada año y el período impositivo comprenderá el año natural, salvo en los supuestos de inicio o cese en la utilización privativa o el aprovechamiento especial, en cuyo caso el período impositivo se ajustará a esa circunstancia con el consiguiente prorrateo en la cuota, en los términos establecidos en el Anexo.
3.- Cuando por causas no imputables al sujeto pasivo, el derecho a la utilización o aprovechamiento del dominio público no se preste o desarrolle, procederá la  devolución del importe correspondiente.
VIII. LIKIDAZIOA ETA ORDAINKETA
10. artikulua.
Udalak kontzeptu bakoitzaren likidazioa egingo du, eta likidaturiko kopurua eskudirutan ordainduko da Eranskinak exakzio bakoitzerako ezartzen dituen arau partikularrei jarraituz.

VIII- LIQUIDACION E INGRESO
Artículo 10.
Por el Ayuntamiento se practicará la liquidación que proceda por cada concepto, ingresándose en metálico la cantidad liquidada, conforme a las normas particulares de cada exacción contenidas en el Anexo.
IX. TASEN KUDEAKETA
11. artikulua.
Ordenantza honetan arautzen diren tasak likidatu, bildu eta ikuskatzeari dagokion guztian, eta halaber, zerga urrapenak kalifikatu eta kasu bakoitzean dagozkien zigorrak ezartzerakoan, Lurralde Historikoko Zergen Foru Araua Orokorrean jasotakoa aplikatuko da.

IX- GESTION DE LAS TASAS
Artículo 11.
En todo lo relativo a la liquidación, recaudación e inspección de las Tasas reguladas por esta Ordenanza, así como la calificación de las infracciones tributarias y  determinación de las sanciones que correspondan en cada caso, será de aplicación lo previsto en la Norma Foral General Tributaria del Territorio Histórico.
X. AZKEN XEDAPENA
Ordenantza hau, bere Eranskina barne, Udalak 1998ko urriaren 28an egindako Osoko Bilkuran onartu zen hasiera batean.
Aldatu zen lehenengoz, 1999ko urriaren 26an egindako Osoko Bilkuran.
Aldatu zen bigarrenez, 2000ko irailaren 26an egindako Osoko Bilkuran.
Aldatu zen hirugarrenez, 2001eko irailaren 27an egindako Osoko Bilkuran.
Aldatu zen laugarrenez, 2002ko irailaren 24an egindako Osoko Bilkuran.
Aldatu zen bosgarrenez, 2003ko urriaren 15ean egindako Ezohiko Osoko Bilkuran.
Aldatu zen seigarrenez, 2004ko urriaren 13an egindako Ezohiko Osoko Bilkuran.
Aldatu zen zazpigarrenez, 2005eko urriaren 14an egindako Ezohiko Osoko Bilkuran hasiera batean, eta behin betiko 2005eko abenduaren 23an.
Aldatu zen zortzigarrenez, 2006ko irailaren 27an egindako Ohiko Osoko Bilkuran hasiera batean, eta behin betiko 2006ko azaroaren 21an.
Aldatu zen bederatzigarrenez, 2007ko urriaren 25ean egindako Ohiko Osoko Bilkuran hasiera batean, eta behin betiko 2007ko abenduaren 14an.
Aldatu zen hamargarrenez, 2008ko urriaren 17an egindako Ezohiko Osoko Bilkuran hasiera batean, eta behin betiko 2008ko abenduaren 4an.
Aldatu zen hamaikagarrenez, 2009ko urriaren 16an egindako Ezohiko Osoko Bilkuran hasiera batean, eta behin betiko 2009ko abenduaren 4an.
Aldatu zen hamabigarrenez, 2011ko urriaren 14an egindako Ezohiko Osoko Bilkuran hasiera batean, eta behin betiko 2011ko azaroaren 29an.
Aldatu zen hamahirugarrenez, 2012ko urriaren 26an egindako ohiko osoko bilkuran hasiera batean, eta behin betiko 2012ko abenduaren 10ean.
Aldatu zen hamalaugarrenez, 2016ko maiatzaren 30ean egindako ezohiko osoko bilkuran hasiera batean, eta behin betiko 2016ko uztailaren 15ean.
Aldatu zen hamabosgarrenez, 2016ko irailaren 16an egindako ezohiko osoko bilkuran hasiera batean, eta behin betiko 2016ko azaroaren 10ean.
Aldatu zen hamaseigarrenez, 2017ko maiatzaren 26an egindako osoko bilkuran hasiera batean, eta behin betiko 2017ko uztailaren 28an.

Aldatu zen hamazazpigarrenez, 2018ko maiatzaren 25ean egindako ohiko osoko bilkuran hasiera batean, eta behin betiko 2018ko uztailaren 28an.


2018ko abuztuaren 31n jarriko da indarrean, eta horrela jarraituko du aldatzea edo indargabetzea erabaki artean.

X- DISPOSICION FINAL
La presente Ordenanza, junto con su Anexo, fue aprobada inicialmente por el Ayuntamiento en Sesión Plenaria celebrada el 28 de octubre de 1998.
Fue modificada por primera vez, en Sesión Plenaria celebrada el 26 de octubre de 1999.
Fue modificada por segunda vez, el 26 de septiembre de 2000.
Fue modificada por tercera vez, el 27 de septiembre de 2001.
Fue modificada por cuarta vez, el 24 de septiembre de 2002.
Fue modificada por quinta vez, en Sesión Plenaria Extraordinaria celebrada el 15 de octubre de 2003.
Fue modificada por sexta vez, en Sesión Plenaria Extraordinaria celebrada el 13 de octubre de 2004.
Fue modificada por séptima vez, inicialmente en Sesión Plenaria Extraordinaria celebrada el 14 de octubre de 2005, y definitivamente el 23 de diciembre de 2005.
Fue modificada por octava vez, inicialmente en Sesión Plenaria Ordinaria celebrada el 27 de septiembre de 2006, y definitivamente el 21 de noviembre de 2006.
Fue modificada por novena vez, inicialmente en Sesión Plenaria Ordinaria celebrada el 25 de octubre de 2007, y definitivamente el 14 de diciembre de 2007.
Fue modificada por décima vez, en Sesión Plenaria Extraordinaria celebrada el 17 de octubre de 2008, y definitivamente el 4 de diciembre de 2008.
Fue modificada por undécima vez, inicialmente en Sesión Plenaria Extraordinaria celebrada el 16 de octubre de 2009, y definitivamente el 4 de diciembre de 2009.
Fue modificada por duodécima vez, inicialmente en Sesión Plenaria Extraordinaria celebrada el 14 de octubre de 2011, y definitivamente el 29 de noviembre de 2011.
Fue modificada por decimotercera vez, inicialmente en sesión plenaria ordinaria celebrada el 26 de octubre de 2012, y definitivamente el 10 de diciembre de 2012.
Fue modificada por decimocuarta vez, inicialmente en sesión plenaria extraordinaria celebrada el 30 de mayo de 2016, y definitivamente el 15 de julio de 2016.
Fue modificada por decimoquinta vez, inicialmente en sesión plenaria extraordinaria celebrada el 16 de septiembre de 2016, y definitivamente el 10 de noviembre de 2016.
Fue modificada por decimosexta vez, inicialmente en sesión plenaria ordinaria celebrada el 26 de mayo de 2017, y definitivamente el 28 de julio de 2017.
Fue modificada por decimoséptima vez, inicialmente en sesión plenaria ordinaria celebraba el 25 de mayo de 2018, y definitivamente el 28 de julio de 2018.Entrará en vigor el 31 de agosto de 2018 y seguirá vigente hasta que se acuerde su modificación o derogación.
I. ERANSKINA- TARIFAK
Jarraian adieraziko diren bakarreko erabilera edo aprobetxamendu berezi bakoitzari dagozkion tarifei, Eranskineko II.zk.an (kaleen sailkapenari buruzkoa) adierazitako gehikuntza indizeak aplikatuko zaizko.

ANEXO I.- TARIFAS
A las Tarifas correspondientes a cada uso privativo o aprovechamiento especial señaladas seguidamente, se aplicarán los índices de incremento señalados en el  número II del Anexo relativo a la clasificación de las calles.

II. ERANSKINA- KALEEN SAILKAPENA
Kaleak eta orokorrean Udalerriko tokiak, Ekonomi Jardueren gaineko Zergaren Eranskinean ezarritako kategorietan banatzen dira. Tarifa hauetan aplikatuko diren gehikuntza indizeak aipatutako Zergan kale kategoria bakoitzari dagozkionak dira.

ANEXO II.- CLASIFICACIÓN DE LAS CALLES
Las calles y en general lugares del Municipio, se clasifican en las categorías establecidas en el Anexo del Impuesto sobre Actividades Económicas, aplicándose los índices de incremento en las presentes tarifas los que correspondan a cada categoría de calle en el citado Impuesto.
 

01 - A) EPIGRAFEA:HERRI-ERABILERAKO LURRAK OKUPATZEA HONAKOAK DITUZTELA: MERKANTZIAK, ERAIKUNTZARAKO MATERIALAK, HONDAKINAK, HESIAK, ALDAMIOAK, ZUTABE, EUSTAGAK, EDUKIONTZIAK, GARABIAK ETA ANTZEKO INSTALAZIOAK

01 - EPÍGRAFE A): OCUPACION DE TERRENOS DE USO PÚBLICO LOCAL CON MERCANCIAS, MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ESCOMBROS, VALLAS, PUNTALES, ASNILLAS, ANDAMIOS, CONTENEDORES, GRUAS Y OTRAS INSTALACIONES ANÁLOGAS

 

001 - Tasa

001 - Tasa

m2 edo zatikiko eta aste edo zatikiko
2,66 Euro
Por m2 o fracción, y semana o fracción
Hondakindegi edo edukiontziak.M2 edo zatikiko eta aste edo zatikiko
7,92 Euro
Escombreras o contenedores. Por m2 o fracción, y semana o fracción
Eraikuntza-obretarako beharrezkoak diren etxetxoak eta roulotak, laneko segurtasuneko eta higieneko araudiarekin bat, eta, materialak edo antzekoak (ez hondakinak) uzteko edukiontziak: m2 edo metro-zati bakoitzeko eta egun bakoitzeko
7,92 Euro
Casetas y roulottes necesarias en obras de construcción, de conformidad con el reglamento de seguridad e higiene en el trabajo, contenedores para acopio de material para la construcción (no escombros). Por m2 o fracción, y semana o fracción
Tarifak aplikatzeko arauak
a) Epigrafe honek aipatzen dituen lanak bi hilabete baino denbora luzeagoz eteten badira arrazoizko kausarik gabe, tarifa honen aplikaziotik ateratzen diren zenbatekoek %100eko gainkargua izango dute hirugarren hilabetetik aurrera, eta lanak bukaturik aprobetxamenduek jarraitzen dutenean, zenbatekoek %200eko gainkargua izango dute.
b) Fatxadak zartatzeko lanen ondorioz ipini beharreko hesi eta aldamioei dagozkien tarifek %50eko gutxitzea izango dute, beti ere instalazio epealdia hiru hilabete baino gehiagokoa ez denean.

Normas de aplicación de la tarifa
a) Cuando las obras a que se refiere este epígrafe se interrumpiesen durante un tiempo superior a dos meses, sin causa justificada, las cuantías resultantes por aplicación de esta tarifa sufrirán un recargo del 100% a partir del tercer mes, y cuando finalizadas las obras continúen los aprovechamientos, las cuantías serán recargadas en un 200%.
b) Se reducirán en un 50% las tarifas correspondientes a las vallas y andamios que deban instalarse como consecuencia de obras de revoco de las fachadas siempre que el período de instalación no supere los tres meses.

02 - B) EPIGRAFEA: IBILGAILUAK ESPALOIETAN ZEHAR SARTZEA ETA BIDE PUBLIKOAN APARKATZEKO ERRESERBAK, IBILGAILUEN GELDIALDIA, EDOZEIN MOTATAKO MERKANTZIEN ZAMALANAK

02 - EPÍGRAFE B): ENTRADAS DE VEHÍCULOS A TRAVÉS DE LAS ACERAS Y RESERVAS DE VÍA PÚBLICA PARA APARCAMIENTO EXCLUSIVO, PARADA DE VEHÍCULOS,CARGA Y DESCARGA DE MERCANCÍAS DE CUALQUIER CLASE

Tasaren zenbatekoa kalkulatzeko honako biderkagaiak hartuko dira kontuan: oinarrizko prezioa, azalera metro karratuetan, ustiapenaren denbora egunetan, kalearen biderkagai zuzentzailea eta ustiapen motagatik aplikatzen dena.
- Azalera: Ustiapenak okupatzen duena. Kutxazain automatikoek eta lokaletan egonik ere erabilera jabari publikotik daukaten saltzeko makinek, 2 m2 okupatzen dituztela jotzen da.
- Denbora: baimenean zehazten dena eta egun naturaletan kontatzen dena.

Bide publikoa terraza eta mahaitxoekin (oinbakarrak) okupatzen denean, emandako lizentzia urte osorako bada, edo maiatzetik urrira artekoa, 08-03B taulan jasotzen diren zenbatekoak aplikatuko dira.

La cuantía de la tasa se calculará multiplicando el precio básico por la superficie en metros cuadrados, por el tiempo en días del aprovechamiento, por el factor corrector de la calle y por el factor corrector de la clase de aprovechamiento.

- Superficie: La que ocupe el aprovechamiento. Se estimará en 2 m2 la superficie ocupada por cada cajero automático y por cada máquina expendedora en local con uso desde el dominio público.

- Tiempo: el que se especifique en la autorización, y se computará por días naturales.

En los supuestos de ocupación con terrazas y veladores, si la licencia concedida es para un año completo o para el semestre mayo-octubre, se aplicarán los importes contenidos en la tabla 08-03B

 

01 - Ibilgailuak eraikinetara sartzea

01 - Entrada de vehículos a inmuebles

Gehienez 4 ibilgailurentzako igarobide bakoitzeko
38,51 Euro/año
Por cada paso hasta 4 vehículos
Kopuru horri gehitzen zaion ibilgailu bakoitzeko
9,19 Euro/año
Por cada vehículo adicional

02 - Industria eta dendetarako ibilgailu-sarrera

02 - Entrada de vehículos a industrias y comercios

Espaloitik igarotzea metro lineal edo zatikiko eta urte edo zatikiko
125,13 Euro/año
Paso sobre acera por metro lineal o fracción y año o fracción.

03 - Eraikitzen ari diren eraikinetarako ibilgailu-sarrera

03 - Entrada de vehículos a edificios en construcción

Espaloitik igarotzea metro lineal edo zatikiko eta urte edo zatikiko
57,93 Euro/año
Paso sobre acera por metro lineal o fracción y año o fracción

04 - Aparkaleku erreserba

04 - Reserva de estacionamiento

Aparkaleku erreserba iraunkorrak; ml. edo zatikiko
54,05 Euro/año
Reservas de aparcamiento permanente, por metro lineal o fracción
Aparkaleku erreserba denda ordutegian edo aldi batez; metro lineal edo zatikiko
46,13 Euro/año
Reservas de aparcamiento durante horario de comercio o temporales, por metro lineal o fracción
Taxi aparkalekuetan, ibilgailu bakoitzeko
108,03 Euro/año
En parada de taxis, por cada vehículo
Tarifak aplikatzeko arauak
a) Espaloiko pasabidearen zabalera zintarria jaitsirik dagoeneko metro karratuen arabera zehaztuko da zintzarria dagoenean. Espaloiko zintarria jaitsirik ez balego eta espaloia kendu gabe, neurria guztira kasu bakoitzeko lokal edo orubera sartzeko hutsunearen luzera erabilgarria izango da.
b) Lokal batek bi pasabide edo gehiago baditu, lehenengoak dagokion tarifaren arabera ordainduko du zerga eta gainontzekoak dagokionaren %50.
c) Pasabideak jarri, mantendu, eraberritu nahiz kentzeko eta aparkalekuen erreserbarako hala nola horien seinalizaziorako gastuak eskatzaileen kontu eta kargurakoak izango dira.
d) Tarifa hauen arabera eskatzekoak diren kopuruak eskatutako aprobetxamendu bakoitzeko likidatuko dira eta laburtezinak izango dira hile naturaleko.
e) Ordaintzeko beharreko hauexetatik sortzen da:
1. Erabilera pribatiboa edo aprobetxamendu berezia hasten denean baimen bereziak ematen badira, hainbanaketa kalkulatu behar da hurrengoko hilearen lehenengo egunetik hasita. Hainbanaketa hori, hileari dagokionean, baxa kasuetan aplikatuko da.
2. Baimendutako aprobetxamenduak edo erabilerak badira, urte naturaleko lehenengo egunetik hasita.

Normas de aplicación de las Tarifas
a) El ancho de los pasos de acera se determinará por los metros lineales de bordillo rebajado en los casos en que exista dicho rebaje. Si el bordillo de la acera no estuviera rebajado, ni suprimida la misma, la medida será, en toda su extensión, la de la longitud útil del hueco de entrada al local o solar de que en cada caso se trate.
b) Si un mismo local tuviese dos o más pasos, el primero tributará con arreglo a la tarifa correspondiente y el resto el 50% de la que le corresponda.
c) Los gastos de instalación, conservación, reforma, retirada de pasos y reserva de aparcamientos, así como la señalización de los mismos, será de cuenta y cargo de los solicitantes.
d) Las cantidades exigibles con arreglo a estas tarifas se liquidarán por cada aprovechamiento solicitado o realizado y serán irreducibles por meses naturales.
e) La obligación de pago nace:
1. Tratándose de nuevas autorizaciones en el momento de iniciarse el uso privativo o el aprovechamiento especial, calculándose el prorrateo de la cuota a partir del primer día del siguiente mes. Este mismo prorrateo, referido al mes, será aplicado en los casos de bajas.
2. Tratándose de aprovechamientos o usos ya autorizados, el día primero de cada año natural.

03 - C) EPIGRAFEA: IBILGAILUEK ALDI BATERAKO OKUPATZEA ETXE-ALDAKETARAKO EDOTA ZAMALANETARAKO

03 - EPÍGRAFE C): OCUPACIÓN TEMPORAL POR VEHÍCULOS PARA MUDANZA O CARGA Y DESCARGA DE MERCANCIAS

 

01 - Tasa aparkalekua okupatzen bada

01 - Tasas por ocupación de zona de estacionamiento

Paraleloan, eguneko edo zatiko
2,66 Euro/m lineal
En paralelo, por día o fracción
Baterian
Tasa paralelo + 50%
En batería

02 - Tasa zirkulazioko errail bat edo oinezkoen guneaokupatzen bada

02 - Tasa por ocupación ocupando un carril de circulación o zona peatonal.

Erreserbatutako gunearen metro linealeko edo zatiko, eta eguneko edo zatiko.
10,24 Euro
Por metro lineal o fracción de la zona reservada, y día o fracción.
Salbuespenez, kalea moztea beharrezkoa izango balitz
Tasa carril + 50% Euro
En el supuesto excepcional en el que sea necesario el corte de una calle
Aplikazio arauak
Tasa jabari publikoa okupatzen denean sortzen da. Okupazio hori dagokion baimenak ahalbideratzen du.  Aldez aurretik ordaindu beharko da. Dagokion kopurua Udalaren erakunde laguntzaile batean sartu beharko da.
Lanbide arteko gutxieneko soldata edo gutxiago kobratzen duten edo sarrerak bermatzeko errentaren onuradun diren subjektu pasibo guztientzako %100eko hobari bat ezarri da.
Hobari hori eskatu egin beharko da eta eskatzailea eta ordain-agiriko subjektu pasiboa bat izan beharko dira. Ondoko agiriak aurkeztu beharko dira:
a) Subjektu pasiboaren IFZ edo AIZren fotokopia.
b) erroldatze-agiria
c) Familia unitateko kide bakoitzak egindako azken errenta aitorpenaren kopia, errenta aitorpena aurkeztu beharrik ez duela adierazten duen agiria, sarrerarik ez duela jasotzen dioen zinpeko aitorpena edota sarrerak bermatzeko errenta ematea erabakitzen duen ebazpenaren kopia.

Administrazioak beretzat gordetzen du hobaria onartu eta emateko behar diren baldintzak betetzen diren ala ez ofizioz egiaztatzeko eskubidea, eta subjektu pasiboak hobaria eskuratzeko eskubidea duela egiaztatzeko behar diren agiri guztiak aurkez daitezen eskatzekoa ere bai.

Hobari hau eman zen ondorengo ekitaldian aplikatu ahal izango da, eskaria hobaria aplikatzea nahi den aurreko ekitaldiko abenduaren 1a edo hurrengo egun baliodunera orduko aurkeztu beharko delarik.

Normas de aplicación
La Tasa se devenga cuando se realiza la consiguiente ocupación del dominio público que permita la autorización. Se exigirá el pago por adelantado, ingresando el importe correspondiente en una de las Entidades Colaboradoras del Ayuntamiento.
Se establece una bonificación del 100% a todos aquellos sujetos pasivos que cobren el salario mínimo interprofesional o menos, o sean beneficiarios de la Renta de Garantía de Ingresos.
Dicha bonificación deberá ser rogada debiendo coincidir el peticionario con el sujeto pasivo del recibo y aportar la siguiente documentación:
a) fotocopia del NIF ó NIE del sujeto pasivo.
b) volante de empadronamiento
c) fotocopia de la última declaración de renta efectuada de cada uno de los miembros de la unidad familiar, documento acreditativo de la no obligación de realizar declaración o declaración jurada de no percibir ingresos o copia de la resolución de concesión de la Renta de Garantía de Ingresos.
La Administración se reserva el derecho de comprobar de oficio el cumplimiento de los requisitos necesarios para el otorgamiento y concesión de la bonificación y de requerir la presentación de cuantos documentos sean necesarios para acreditar el derecho del sujeto pasivo a la bonificación.
Dicha bonificación comenzará a aplicarse en el ejercicio siguiente al que fuese concedida, debiendo presentar su solicitud antes del 1 de diciembre, o día hábil inmediato posterior, del ejercicio anterior alque se pretenda su aplicación.

04 - D) EPIGRAFEA: ERABILERA PUBLIKOKOAK DIREN BERTAKO LURRAK OKUPATZEA MAHAI, AULKI ETA ANTZEKOEKIN, BETI ERE IRABAZTEKO ASMOAREKIN

04 - EPÍGRAFE D): OCUPACION DE TERRENOS DE USO PÚBLICO LOCAL CON MESAS, SILLAS Y OTROS ELEMENTOS ANÁLOGOS, CON FINALIDAD LUCRATIVA

 

01 - Metro karratuko edo zatikiko eta urteko

01 - Tasas. Por metro cuadrado o fracción y año.

Toki estalietan
23,67 Euro
Lugares cubiertos
Toki estali gabeetan
11,90 Euro
Lugares descubiertos
Tarifak aplikatzeko arauak:
a) Tarifa hauei dagokien kopuru galdagarria urte osorako eskatutako edo burututako aprobetxamendu bakoitzak likidatuko du.
b) Ordaintzeko beharra hauexetatik sortzen da:
1. Erabilera pribatiboa edo aprobetxamendu berezi hasten denean baimen bereziak ematen badira, hainbanaketa kalkulatu behar da hurrengoko hilearen lehenengo egunetik hasita. Hainbanaketa hori, hileari dagokionean, baxa kasuetan aplikatuko da.
2. Baimendutako aprobetxamenduak edo erabilerak badira, urte naturaleko lehenengo egunetik hasita.
c) Orokorrean bost urteko iraupena duen zerga-kuotaren %50eko hobaria ezarriko zaie 2004ko irailaren 29ko Osoko Bilkurak onetsitako Terrazak jartzea arautzen duen Udal Ordenantzaren arabera lehenengo aldiz terrazak jartzeko lizentzia lortzen duten subjektu pasiboei.
Hobaria indarrean dagoen bitartean lokalak lekua aldatzen badu, eskatutako higigarriak barne, jabe berriak hobari hau izango du gainerako denboraldirako aurreko jabeari hobaria eman zitzaionetik bost urteko epea bete arte.

Normas de Aplicación de las Tarifas
a) Las cantidades exigibles con arreglo a estas tarifas se liquidarán por cada aprovechamiento solicitado o realizado para todo el año.
b) La obligación de pago nace:
- Tratándose de nuevas autorizaciones en el momento de iniciarse el uso privativo o el aprovechamiento especial, calculándose el prorrateo de la cuota a partir del primer día del siguiente mes. Este mismo prorrateo, referido al mes, será aplicado en los casos de bajas.
 - Tratándose de aprovechamientos o usos ya autorizados, el día primero de cada año natural.
c) Se establece, con carácter general, una bonificación del 50% de la cuota tributaria durante 5 años a aquellos sujetos pasivos que obtengan la licencia de instalación de terrazas por primera vez con arreglo a la Ordenanza Municipal Reguladora de la Instalación de Terrazas aprobada en Pleno del 29 de Septiembre de 2.004.
Si durante el período de vigencia de dicha bonificación tiene lugar el traspaso del local, que incluya el traspaso del mobiliario exigido, el nuevo titular gozará de esta  bonificación por el período restante hasta alcanzar los 5 años desde la concesión de la bonificación al anterior titular.

05 - E) EPIGRAFEA: KIOSKOAK HERRI-BIDEAN

05 - EPÍGRAFE E): QUIOSCOS EN LA VÍA PÚBLICA

 

01 - Kioskoak herri bidean jartzeagatik Tasak

01 - Tasas para quioscos en la vía pública

Metro karratuko edo zatikiko eta hileko edo zatikiko
13,16 Euro
Por m2 o fracción y mes o fracción
Tarifak aplikatzeko arauak
a) Tarifa hauen arabera eskatzekoak diren kopuruak eskatutako aprobetxamendu bakoitzeko likidatuko dira eta laburtezinak izango dira hile naturaleko.
b) Litazio publikoko prozedurak erabiltzen direnean, emakida, baimena edo esleipena izango duen proposamenaren balio ekonomikoak ezartzen duenaren araberakoa izango da tasaren zenbatekoa.
c) Ordaintzeko beharra hauexetatik sortzen da:
- Emakidak edo baimenak badira, erabilera pribatiboa edo aprobetxamendu berezia hasten denean.
- Baimendutako emakidak badira, urte bakoitzeko lehenengo egunean.

Normas de aplicación de las Tarifas
a) Las cantidades exigibles con arreglo a esta tarifa se liquidarán por cada aprovechamiento solicitado o realizado y serán irreducibles por meses naturales.
b) Cuando se utilicen procedimientos de licitación pública, el importe de la tasa vendrá determinado por el valor económico de la proposición sobre la que recaiga la concesión, autorización o adjudicación.
c) La obligación de pago nace:
  •  Tratándose de nuevas concesiones o autorizaciones, cuando se inicie el uso privativo o el aprovechamiento especial.
  •  Tratándose de concesiones ya autorizadas, el día primero de cada año.

06 - F) EPIGRAFEA: POSTUAK, BARRAKAK, SALMENTA POSTUAK, IKUS-KIZUNAK, ATRAKZIO EDO JOLAS-TOKIAK JARTZEA ERABILERA PUBLIKOKO BERTAKO TOKIETAN, BAITA KALEKO INDUSTRIAK ETA IBILTARIAK ERE

06 - EPÍGRAFE F): INSTALACIÓN DE PUESTOS, BARRACAS, CASETA DE VENTA, ESPECTÁCULOS, ATRACCIONES O RECREO, SITUADOS EN TERRENOS DE USO PÚBLICO LOCAL ASÍ COMO INDUSTRIAS CALLEJERAS Y AMBULANTES

 

01 - Asteko azokatxoen Tasak

01 - Tasas para mercadillos semanales

Baserriko produktuen salmenta-postua m. lineal eta eguneko
0,95 Euro
Puesto de venta de productos de caserío por metro lineal y día
Beste produktuen salmenta-postuak m. lineal eta eguneko
3,22 Euro
Puesto de venta de restantes productos por metro lineal y día
Tarifak aplikatzeko arauak
a) Txabolak, postuak, jarlekuak eta gainontzeko aprobetxamenduak Udal Administrazioari eskatu beharko zaizkio eta horien emakida eta gozamena udal azoka eta azokatxoei buruz Udalak onartutako Araudi, Kontratu eta xedapen berezietara lotuko zaizkie. Hala ere, Ordenantza arautzaileak xedatutakoaren kaltetan gabe, bi hiruhilabeteko ordaindu gabe izateak, emandako aprobetxamenduaren gozamena kentzea ekarriko du.
b) Adierazitako tarifak Kudeaketa, Dirubilketa eta Ikuskaritzako Udal Ordenantzaren Xedapen Gehigarrian ezarritako hiruhilabetekoetan ordainduko dira. Hala ere, baserriko produktuei dagozkien asteko tarifak banku-helbideratzearen bidez kobratuko dira urtero.

Normas de Aplicación de las Tarifas
a) Las concesiones de casetas, puestos, bancos y demás aprovechamientos, deberán solicitarse de la Administración Municipal y su concesión y disfrute se sujetará a los Reglamentos, Contratos y disposiciones especiales sobre mercado y mercadillo municipales aprobados por el Ayuntamiento. No obstante, sin perjuicio de lo dispuesto en la Ordenanza reguladora, la falta de pago de dos trimestres, supondrá la suspensión del disfrute del aprovechamiento concedido.

b) Las tarifas referenciadas serán satisfechas en los plazos trimestrales establecidos en la Disposición Adicional de la Ordenanza Municipal de gestión, Recaudación e Inspección. No obstante, las tarifas semanales correspondientes a productos de caserío se cobrarán anualmente mediante domiciliación bancaria.

02 - AZOKA DAGOENEAN ETA HERRIKO JAIETAN JARTZEN DIREN SALMENTA POSTUAK, BARRAKAK ETA ERA HORRETAKO INSTALAZIOEN TASAK

02 - Tasas para puestos de venta, barracas y otras instalaciones similares con ocasión de ferias y festejos populares

Metro karratuko edo zatikiko eta asteko edo zatikiko
3,43 Euro
Por metro cuadrado o fracción y semana o fracción
Tarifak aplikatzeko arauak
a) Ferialekuen lurrak esleitzeko enkante, lehiaketa edo kontratuen sistema erabiltzen bada, Udalak kasuan kasuko erabakitzen dituen oinarri eta baldintzen arabera egingo da esleipena. Kasu horietan, emakida, baimena edo esleipena izango duen proposamenaren balio ekonomikoak ezartzen duenaren araberakoa izango da tasaren zenbatekoa.
b) Tarifak asteko kopuruko edo zatiko aplikatuko dira eta aurreko koefizienteak aplikazio horretatik sortzen den kopuruaren %75 gutxituko da, baldin eta orokorrak ez diren feria edo jaiak edo ferialekuetan sartzen ez diren instalazioak badira.

Normas de Aplicación de las Tarifas
a) Si para la adjudicación de terrenos de los recintos feriados se utilizara el sistema de subasta, concurso o contrato, ésta se celebrará con arreglo a las bases y condiciones que en cada caso acuerde el Ayuntamiento. En estos casos, el importe de la tasa vendrá determinado por el valor económico de la proposición sobre la que recaiga la concesión, autorización o adjudicación.
b) Los coeficientes anteriores se reducirán un 75% aplicándose las Tarifas resultantes por el número de semanas o fracción de las mismas, cuando se trate de ferias o festejos de carácter no general o de instalaciones no incluidas en recintos feriados.

03 - BESTE ERABILPENGATIK TASAK

03 - Tasas otras utilizaciones

Lurzorua okupatzeagatik behin-behingo instalazioekin, mahai desmuntagarri edo antzerakoekin, edota edozein artikulu saltzeko ibilgailuekin:

Ocupación del suelo con instalaciones provisionales, mesas desmontables o similares y/o vehículos para la venta de cualquier artículo:
Metro karratuko edo zatiko eta asteko edo zatiko
3,26 Euro
Por metro cuadrado o fracción y semana o fracción

07 - G) EPIGRAFEA: UDAL TITULARITATEA DUTEN BIDEAK ERABILTZEA

07 - EPÍGRAFE G): UTILIZACIÓN DE CAMINOS DE TITULARIDAD MUNICIPAL

Zergagaiak dira udal titularitatea duten landabideak erabili eta era berezian aprobetxatzen duten ibilgailu astunek, baldin eta tona kopuruak zorua kaltetzeko arriskua badakar, eta bereziki egurra eta peiak garraiatzen dituztenak. Garraiotarako udal lizentziaren emakida behar da aurretik.

Bermea utzi behar dute nahitaez bidearen erabilpenari edo aprobetxamenduari dagokion lizentzia tramitatu eta lortu duten pertsona fisiko eta juridiko guztiek, beti ere lizentzian agertzen denaren arabera.  Zurgaien enpresetako arduradunak ere erantzuleak izango dira, eta horien ordez, zura garraiatuko duena.


Bidearen erabilpena edo aprobetxamendu berezian narriadura edo hondatzea gertatuz gero, Ordenantza honen 8. artikuluan xedatutakoa jarraituko da.

Constituye el hecho imponible la utilización o aprovechamiento especial de caminos rurales de titularidad municipal por vehículos pesados, cuyo tonelaje suponga un riesgo de deterioro para el firme de los mismos, y en particular por aquellos que transporten madera y apeas, sometiéndolo a previa concesión de licencia municipal.

Están obligados a depositar garantía, todas las personas físicas o jurídicas que hayan tramitado y obtenido la correspondiente licencia de utilización o aprovechamiento especial del camino y en los términos establecidos en la misma. Serán también responsables solidariamente los propietarios de la explotación maderable y subsidiariamente quien realice el transporte de los mismos.

Cuando la utilización o aprovechamiento especial del camino lleve aparejada la destrucción o deterioro del mismo, se estará a lo dispuesto en el artículo 8 de la presente Ordenanza.
 

01 - Bidearen luzeraren araberako Tasa

01 - Cuantía de la tasa según la longitud del camino

1 km. baino gutxiago
0,35 €/estereo ó 0,53 €/Tm.
Hasta 1 Km.
1-2 km. bitartean
0,50 €/estereo ó 0,77 €/Tm.
De 1 a 2 Km.
2 km. baino gehiago.
0,59 €/estereo ó 0,89 €/Tm.
Más de 2 Km.
Gutxieneko tasa, nolanahi ere, honakoa izango da
58,00 €
La tasa mínima deberá ser, en todo caso, de:

02 - Bermeen zenbatekoa bidearen luzeraren arabera

02 - Cuantía de las garantías según la longitud del camino

1 km. baino gutxiago
2,11 €/estereo ó 3,20 €/Tm.
Hasta 1 Km.
1-2 km bitartean
3,03 €/estereo ó 4,62 €/Tm.
De 1 a 2 Km.
2 km. baino gehiago.
3,59 €/estereo ó 5,36 €/Tm.
Más de 2 Km.
Gutxieneko bermea, nolanahi ere, honakoa izango da
2.726,12 €
La garantía mínima deberá ser, en todo caso, de:

08 - H) EPIGRAFEA: BIDE PUBLIKOAREN GAINEAN EDO TOKIKO JABARI PUBLIKOKO LURSAILEN GAINEAN EZARRITAKO EDO HAUEN GAINETIK HEGAN EGITEN DUTEN GAILUEK OKUPATZEA SALMENTA AUTOMATIKORAKO ETA ANTZEKOETARAKO

08 - EPÍGRAFE H): OCUPACIÓN DE APARATOS PARA VENTA AUTOMATICA Y OTROS ANÁLOGOS QUE SE ESTABLEZCAN SOBRE VIAS PUBLICAS U OTROS TERRENOS DE DOMINIO PUBLICO LOCAL O VUELEN SOBRE LOS MISMOS

 

01 - Salmenta automatikorako eta antzekoetarako gailuen Tasak

01 - Tasas para aparatos de venta automática y análogos

Metro linealeko edo zatikiko eta urteko
150,36 Euro
Por metro lineal o fracción y año
Tarifak aplikatzeko arauak:
a) Tarifa hauei dagokien kopuru galdagarria urte osorako eskatutako edo burututako aprobetxamendu bakoitzak likidatuko du.

b) Ordaindu beharraren jatorria hauxe da:
-Erabilera pribatua edo aprobetxamendu berezia hasten den unean baimen edo instalazio berriak egotea, kuotaren hainbanaketa hiruhileko naturaletan kalkulatuz gero. Hainbanaketa hau bajak daudenean aplikatuko da.
- Lehendik baimendutako edi instalatutako aprobetxamenduak edo erabilerak egotea, urte naturalen lehenengo egunean.


c) Kontzeptu zehatz honen bidez bide publikoaren gainean edo tokiko jabari publikoko lursailen gainean ezarritako edo hauen gainetik hegan egiten duten kutxazain automatikoak, bideo, gozoki saltzaileak, freskagarrien makinak eta antzekoak likidatuko dira.

Normas de Aplicación de las Tarifas
a) Las cantidades exigibles con arreglo a estas tarifas se liquidarán por cada aprovechamiento solicitado o realizado por año.
b) La obligación de pago nace:
  • Tratándose de nuevas autorizaciones o instalaciones en el momento de iniciarse el uso privativo o el aprovechamiento especial, calculándose el prorrateo de la cuota por trimestres naturales. Este mismo prorrateo, será aplicado en los casos de bajas.
  • Tratándose de aprovechamientos o usos ya autorizados o instalados, el día primero de cada año natural.
c) Específicamente se liquidarán por este concepto los cajeros automáticos, expendedores de videos, golosinas, máquinas de refrescos y otros análogos que se establezcan sobre vías públicas u otros terrenos de dominio publico local o vuelen sobre los mismos.

09 - I) EPIGRAFEA: KAMIOIEN UDAL APARKALEKUA OKUPATZEA

09 - EPÍGRAFE I): OCUPACIÓN DEL PARKING MUNICIPAL DE CAMIONES

 

01 - Kamioien Udal Aparkalekua okupatzeagatik Tasak

01 - Tasas por ocupación del parking municipal de camiones

A motako plazak: Gehienez ere 14 metroko luzera izan dezaketen ibilgailuentzat.
175 Euro/año
Plazas Clase A: Vehículos con una longitud máxima de hasta 14 metros
B motako plazak: 14 metro baino gehiagoko gehienezko luzera izan dezaketen ibilgailuentzat.
250 Euro/año
Plazas Clase B: Vehículos con una longitud máxima de más de 14 metros
Tarifak aplikatzeko arauak:
Ordaintzeko betebeharra ondokoetan sortzen da:

1. Baimen edo lizentzia berrien kasuan, erabilera pribatua edo aprobetxamendu berezia hasten den unean, kuotaren hainbanaketa hiruhileko naturaletan kalkulatuko delarik.

2. Jadanik baimendutako baimen edo lizentziak direnean, urteko lehenengo egunean.Gainontzeko aplikazio arauak kamioien aparkalekua erabiltzeko ordenantzan araututa daude.
Normas de aplicación de las tarifas:
La obligación de pago nace:
1. Tratándose de nuevas autorizaciones o licencias en el momento de iniciarse el uso Privativo o el aprovechamiento especial, calculándose el prorrateo de la cuota por trimestres naturales.
2. Tratándose de autorizaciones o licencias ya autorizados, el primer día del año natural.
El resto de las normas de aplicación se encuentran reguladas en la ordenanza reguladora de la utilización del aparcamiento para camiones.